Hoppa över navigering
 • § 56

  Val av justerare

 • § 57

  Ändringar i föredragningslistan

 • § 58

  Informationsärenden

 • Teknik- och klimatnämnden redovisar en prognos för 2019 med en negativ avvikelse om 6 165 tkr.

  Renhållningen prognostiserar ett underskott på 2 032 tkr. VA-verksamheten prognostiserar ett oförändrat resultat mot budget. Fastighetsavdelningen prognostiserar ett underskott på 1 212 tkr.

  Gata/Park prognostiserar ett underskott på 4 648 tkr. Renhållningens och VA:s verksamhet är taxefinansierad och underskottet täcks av tidigare års överskott.

  • God ekonomisk hushållning uppnås.
  • Sju av tretton verksamhetsmått uppnås.
  • Två av fyra mått för att mäta attraktiv arbetsgivare uppnås.
  • Ett av tre jämställdhetsmått uppnås.
 • Investeringen avser upprustning av Hallstabron, belägen i Hallstavik, samt vid busstationen och innefattar utbyte av brofog, dagvattenutlopp och broisolering samt trygghetshöjande åtgärder och gestaltning. Belysning av området runt busstation är ett beslutat verksamhetsmål.

  Genom denna investering förlängs brons livslängd med 35 år. Denna investering är beräknad till en kostnad av 6 150 tkr och finansieras med kommunstyrelsens anslag för investeringar 2019. Kapitalkostnaderna förväntas öka med 277 tkr från 2020 och ryms inom befintlig ram. Nyinvesteringen planeras att genomföras under 2019.

 • Norrtälje kommuns VA-policy fastställer strategiska vägval, riktlinjer och ställningstaganden i frågor som rör hela kommunens VA-försörjning. VA-policyn är ett viktigt styrdokument, bland annat i det vidare arbetet med framtagande av en kommunal VA-plan.

  Den nu gällande VA-översikten har legat till grund för revidering av VA-policyn. VA-policyn har aktualiserats för att stärka vatten- och avloppsavdelningens arbete för en hållbar samhällsutveckling.

 • VA-avdelningen ansöker om kompletterande investeringsmedel för att slutföra tillståndsprövningen av Lindholmens avloppsreningsverk. Den sammanlagda investeringen för denna studie kommer att uppgå till 5 500 tkr.

 • För att om- och tillbyggnadsarbetena skall komma igång snarast möjligt efter det att tillstånd givits av Mark- och miljödomstolen för Lindholmen 50 000 personekvivalenter (pe) bör projekteringsarbeten påbörjas under 2019. Snarast möjligt efter det att tillstånd enligt miljöbalken erhållits skall underlag för investeringsbeslut lämnas till kommunfullmäktige för beslut att påbörja arbetena. Detta planeras ske under våren 2021. Detta projekt skall ansvara för att ta fram handlingar för en totalentreprenad för en utbyggnad av avloppsreningsverket att klara en belastning motsvarande 50 000 pe.

 • För att Rimbo ARV ska klara en ökande befolkning i Rimbo samt avlasta Lindholmen under dess ombyggnad måste kapaciteten för verket vara minst 10 000 personer. Rötkammaren utgör en flaskhals och bedöms inte klara detta. Om slamförtjockning införs så dubblas rötkammarens kapacitet till ca 15 000 personer samtidigt som behov av eldningsolja kan minskas med upp till 200 tkr årligen. Ekonomiskt behöver projektsumman växa från beviljade 6 500 tkr till 8 500 tkr.

 • För att kunna förverkliga projekten i Lommarstranden och Närheten behövs en ytterligare sjöledning mellan Pumpstation 2 Kvisthamra och Lindholmen för transport av spillvatten.

  För att exploateringen i Björnö ska bli verklig måste förutsättningar skapas för transport av spillvatten till ett reningsverk. Kommunen måste utreda alternativa lösningar. Det närmaste reningsverket är Lindholmen och det bästa sättet att transportera till Lindholmens reningsverk är en sjöledning. Det tar lång tid för en tillståndsansökan och en utredning måste startas så fort som möjlig för att kunna starta projektet om sjöledning till Lindholmen.

 • Kommunstyrelsekontoret/VA-avdelningen föreslår kommunfullmäktige att utöka verksamhetsområdet för allmänna vattentjänster. Sammanlagt berör ärendet åtta fastigheter vilka har fått eller planeras att få anslutning till kommunens allmänna VA-anläggning. Samtliga fastigheter bedöms ha behov av allmänna vattentjänster i ett större sammanhang enligt § 6 lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster (LAV). Utvidgningen är nödvändig för att rättigheter och skyldigheter enligt LAV, kommunens VA-taxa och allmänna bestämmelser för användandet av Norrtälje kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning (ABVA) ska gälla för de berörda fastigheterna.

 • För att lyckas med vårt uppdrag att på ett långsiktigt och hållbart sätt leverera rent vatten och hantera avloppsvatten finns ett behov att ta fram hydrauliska modeller för dricks-, spill- och dagvatten. Både för att få kunskap om nuläget och för att kunna planera för framtiden på ett hållbart sätt.

  Datormodellering kan användas för att analysera bland annat ledningsnätets kapacitet och vilka effekter förändringar i systemet får på dess funktion.

 • Inga inkomna meddelanden

 • § 69

  Anmälan av delegationsbeslut

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.