Hoppa över navigering
 • § 70

  Val av justerare

 • § 71

  Ändringar i föredragningslistan

 • § 72

  Informationsärenden

 • Generella synpunkter på strategin är att det är en bra sammanställning över nuläge och utmaningar inom klimat- och energiområdet i länet, men att strategin för hur vi inom länet ska nå de klimatpolitiska målen inte är speciellt tongivande i dokumentet. En viktig aspekt på klimatfrågan; hur regionens klimatpåverkande utsläpp påverkas av regionens mål om ökad tillväxt, bör framförallt lyftas fram tydligare i strategin eftersom dessa två sakfrågor utgör en aktuell och intressant målkonflikt som kommer att behöva hanteras.

 • § 74

  E-förslag - Norrtälje kommun bör stärka sitt engagemang i klimatomställningen

 • Kommunfullmäktige har i beslut 2012-06-18 (§ 126) anslagit 92 mkr för utbyggnad av allmänna vatten- och avloppsledningar i området. Hittills har 26 fastigheter anslutits och entreprenadarbetena för att ansluta övriga fastigheter beräknas påbörjas under 2020 och pågå till 2022. 

  I underlaget för beslut 2012-06-18 var kostnaden för projektet underbudgeterad och beräknad i 2012 års penningvärde. För att genomföra arbete måste ytterligare 48,6 mkr anslås.

 • Förnyelse av Älmstas ledningsnät är en prioriterad punkt i 2018 års VA-plan. Spillvattenledningsnätet i Älmsta är i mycket dåligt skick vilket innebär stora problem med ovidkommande vatten. Detta leder till en mycket stor belastning på reningsverket med utsläpp av otillräckligt renat vatten som följd. Ett föreläggande finns från Länsstyrelsen att förnyelse skall ske. En förnyelse-/saneringsplan finns. Äskandet är tänkt att täcka de första arbetena i förnyelseplanen, alltså sträckor som anses vara i värst skick. Resterande delen av det stora projektet är tänkt att starta under 2020.

 • VA-avdelningen har fått beviljade 12 mnkr och ansöker om ytterligare 6,6 mnkr från kommunstyrelsens anslag för investeringar år 2019. Investeringarna avser mindre reinvesteringar i befintlig VA-anläggning och anslaget möjliggör rationell hantering av dessa typer av åtgärder löpande under 2019.

 • Det tidigare stängda hamnområdet i Norrtälje används inte längre för industri- och varutransporter via fartyg och båtar utan öppnas nu upp för allmänheten i takt med att området byggs ut och färdigställs. Markanvändningen ändras i detaljplanen till allmän plats. Den planeras, gestaltas och byggs för att nu istället tas i anspråk av allmänheten. På offentliga platser önskas liv och rörelse. Verksamheter önskar ta i anspråk de offentliga platserna för sina olika verksamheter, till exempel serveringar och båtangöring.

  För att få ordning och reda, skapa attraktion och tilltalande miljöer krävs styrning. Kommunen behöver fastställa taxor och regelverk som anpassas till detta. Kommunfullmäktige beslutar om ny taxa i ett annat ärende (TKN 2019-348).

 • Markanvändningen i Norrtälje Hamn har ändrats i detaljplanen till allmän plats. Den planeras, gestaltas och byggs för att nu istället tas i anspråk av allmänheten. På offentliga platser önskas liv och rörelse. Verksamheter önskar ta i anspråk de offentliga platserna för sina olika verksamheter, till exempel serveringar och båtangöring.

  För att få ordning och reda, skapa attraktion och tilltalande miljöer krävs styrning. Kommunen behöver fastställa taxor och regelverk som anpassas till detta.

  Kommunfullmäktige föreslås besluta enligt beslutspunkterna. Dessa beslutspunkter innebär: Beslut om ny taxa för upplåtelse av offentlig plats, enligt bilaga 1. Priserna i taxan indexregleras årligen enligt konsumentprisindex. Taxan träder i kraft den 1 januari 2020 och ersätter tidigare antagen taxa. Tidigare antagen hamnordning och hamntaxa upphör att gälla. Teknik- och klimatnämnden beslutar om riktlinjer för upplåtelse av offentlig plats i annat ärende (TKN 2019-596).

 • De förtroendevalda revisorerna i Norrtälje kommun har via uppdragstagaren PwC genomfört revisionsgranskning om kommunstyrelsen har en tillräckligt bra kontroll över sin projektportfölj och om de viktigaste projekten drivs på ett tillräckligt bra sätt. Den sammanfattande bedömningen är följande:

  • Kommunstyrelsen har inte tillräckligt bra kontroll över samtliga sina viktigaste projekt (projektportfölj) i dagsläget.
  • Det inte finns någon övergripande portföljstyrning.
  • Det finns inte någon mottagare av statusrapporter och strategisk uppföljning på högsta ledningsnivå som möjliggör kontroll över kommunens projektportfölj.

  Kommunstyrelsekontoret arbetar kontinuerligt med att förbättra kontroll, styrning och uppföljning av de projekt som genomförs. Bland annat pågår en översyn av projektmodellen och ökad systematik gällande månadsvisa projektavstämningar kommer att genomföras.

 • Teknik- och klimatnämnden redovisar en negativ helårsprognos på - 10 808 tkr. Intäkterna prognostiseras bli högre med 16 080 tkr och kostnaderna beräknas bli högre med 26 889 tkr. Renhållningens och VA-avdelningens verksamhet är taxefinansierad och underskottet täcks av tidigare års överskott. Per 31 december 2018 fanns det 5 771 tkr – överskott på VA-avdelningens balanskonto från år 2015 och 2016 och 20 179 tkr på Renhållningens balanskonto. Överskott och underskott i VA-verksamheten ska jämnas ut inom tre års period.

  • God ekonomisk hushållning bedöms uppnås.
  • Inget verksamhetsmål bedöms uppnås.
  • Ett av två mått för att mäta attraktiv arbetsgivare bedöms uppnås.
  • Ett av tre mått för att mäta jämställdhet bedöms uppnås.
 • § 83

  Redovisning av delegeringsbeslut

 • § 84

  Inkomna meddelanden

 • Vid nuvarande brandstation i Norrtälje finns ett masttorn för Rakelkommunikation och ett radiolänksystem, dessutom finns antenner från tre telekommunikationsleverantörer . Tanken har från första början varit att den befintliga masten vid den gamla brandstationen skulle monteras ned och flyttas till den nya brandstationen. Det har dock visat sig ogörligt för de tre telekommunikations-leverantörerna att få tillgång till lämpliga alternativa platser för uppsättning av sina antenner respektive få bygglov för byggnation av nya master.

  Det befintliga masttornet vid Norrtälje gamla brandstation bör därför stå kvar för att säkerställa fortsatt mobil- och datatäckning till invånare och företagare i Norrtälje stads norra delar. Genom att bygga ett nytt masttorn vid den nya brandstationen kan man säkerställa räddningstjänstens nuvarande och kommande behov av radiokommunikation.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.