Hoppa över navigering
 • § 86

  Val av justerare

 • § 87

  Ändringar i föredragningslistan

 • § 88

  Informationsärenden

 • För att täcka VA-verksamhetens ökade kostnader behöver avgifterna i VA-taxan höjas från och med 1 januari 2020. Anläggningsavgifterna höjs med 3,5% och brukningsavgifterna med i genomsnitt 6%, fördelat på 12% på fasta avgifter och 0,7% på rörliga avgiftsparametrar. VA-taxan kompletteras med en ny särskild avgift för nyttjande av vattenkiosk.

 • Markanvändningen i Norrtälje Hamn har ändrats i detaljplanen till allmän plats. Den planeras, gestaltas och byggs för att nu istället tas i anspråk av allmänheten. På offentliga platser önskas liv och rörelse. Verksamheter önskar ta i anspråk de offentliga platserna för sina olika verksamheter, till exempel serveringar och båtangöring.

  För att få ordning och reda, skapa attraktion och tilltalande miljöer krävs styrning. Kommunen behöver fastställa taxor och regelverk som anpassas till detta. Taxan behandlas av kommunfullmäktige inom ramen för mål- och budgetprocessen. Teknik- och klimatnämnden har beslutat om riktlinjer för upplåtelse av offentlig plats i annat ärende (TKN 2019-596).

 • För att utveckla avfallshanteringen utifrån målen i Norrtälje kommuns avfallsplan 2018-2021 och täcka nödvändiga kostnader för Norrtälje kommuns renhållningsverksamhet behöver avgifter och ändringar i avfallstaxan justeras enligt bilaga 1 och börja gälla från och med 2020-01-01.

 • § 92

  Meddelanden

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.