Hoppa över navigering
 • § 55

  Val av justerare

 • § 56

  Ändringar i föredragningslistan

 • § 57

  Informationsärenden

 • Generella synpunkter på strategin är att det är en bra sammanställning över nuläge och utmaningar inom klimat- och energiområdet i länet, men att strategin för hur vi inom länet ska nå de klimatpolitiska målen inte är speciellt tongivande i dokumentet. En viktig aspekt på klimatfrågan; hur regionens klimatpåverkande utsläpp påverkas av regionens mål om ökad tillväxt, bör framförallt lyftas fram tydligare i strategin eftersom dessa två sakfrågor utgör en aktuell och intressant målkonflikt som kommer att behöva hanteras.

 • Kommunfullmäktige har i beslut 2012-06-18 (§ 126) anslagit 92 mkr för utbyggnad av allmänna vatten- och avloppsledningar i området. Hittills har 26 fastigheter anslutits och entreprenadarbetena för att ansluta övriga fastigheter beräknas påbörjas under 2020 och pågå till 2022. 

  I underlaget för beslut 2012-06-18 var kostnaden för projektet underbudgeterad och beräknad i 2012 års penningvärde. För att genomföra arbete måste ytterligare 48,6 mkr anslås.

 • Förnyelse av Älmstas ledningsnät är en prioriterad punkt i 2018 års VA-plan. Spillvattenledningsnätet i Älmsta är i mycket dåligt skick vilket innebär stora problem med ovidkommande vatten. Detta leder till en mycket stor belastning på reningsverket med utsläpp av otillräckligt renat vatten som följd. Ett föreläggande finns från Länsstyrelsen att förnyelse skall ske. En förnyelse-/saneringsplan finns. Äskandet är tänkt att täcka de första arbetena i förnyelseplanen, alltså sträckor som anses vara i värst skick. Resterande delen av det stora projektet är tänkt att starta under 2020.

 • VA-avdelningen har fått beviljade 12 mnkr och ansöker om ytterligare 6,6 mnkr från kommunstyrelsens anslag för investeringar år 2019. Investeringarna avser mindre reinvesteringar i befintlig VA-anläggning och anslaget möjliggör rationell hantering av dessa typer av åtgärder löpande under 2019.

 • Det tidigare stängda hamnområdet i Norrtälje används inte längre för industri- och varutransporter via fartyg och båtar utan öppnas nu upp för allmänheten i takt med att området byggs ut och färdigställs. Markanvändningen ändras i detaljplanen till allmän plats. Den planeras, gestaltas och byggs för att nu istället tas i anspråk av allmänheten. På offentliga platser önskas liv och rörelse. Verksamheter önskar ta i anspråk de offentliga platserna för sina olika verksamheter, till exempel serveringar och båtangöring.

  För att få ordning och reda, skapa attraktion och tilltalande miljöer krävs styrning. Kommunen behöver fastställa taxor och regelverk som anpassas till detta. Kommunfullmäktige beslutar om ny taxa i ett annat ärende (TKN 2019-348).

 • Markanvändningen i Norrtälje Hamn har ändrats i detaljplanen till allmän plats. Den planeras, gestaltas och byggs för att nu istället tas i anspråk av allmänheten. På offentliga platser önskas liv och rörelse. Verksamheter önskar ta i anspråk de offentliga platserna för sina olika verksamheter, till exempel serveringar och båtangöring.

  För att få ordning och reda, skapa attraktion och tilltalande miljöer krävs styrning. Kommunen behöver fastställa taxor och regelverk som anpassas till detta.

  Kommunfullmäktige föreslås besluta enligt beslutspunkterna. Dessa beslutspunkter innebär: Beslut om ny taxa för upplåtelse av offentlig plats, enligt bilaga 1. Priserna i taxan indexregleras årligen enligt konsumentprisindex. Taxan träder i kraft den 1 januari 2020 och ersätter tidigare antagen taxa. Tidigare antagen hamnordning och hamntaxa upphör att gälla. Teknik- och klimatnämnden beslutar om riktlinjer för upplåtelse av offentlig plats i annat ärende (TKN 2019-596).

 • Hamnens tidigare användningsområde och det regelverk som omslutit det ska ändras då hamnen utvecklas till en ny stadsdel. Farledslagen anger att om verksamheten med att vara en hamn för handelssjöfart upphör så ska hamnen inte vara allmän. Hamnen ska då avlysas som allmän hamn enligt Lag (1983:293) om inrättande, utvidgning och avlysning av allmän farled och allmän hamn.

 • De förtroendevalda revisorerna i Norrtälje kommun har via uppdragstagaren PwC genomfört revisionsgranskning om kommunstyrelsen har en tillräckligt bra kontroll över sin projektportfölj och om de viktigaste projekten drivs på ett tillräckligt bra sätt. Den sammanfattande bedömningen är följande:

  • Kommunstyrelsen har inte tillräckligt bra kontroll över samtliga sina viktigaste projekt (projektportfölj) i dagsläget.
  • Det inte finns någon övergripande portföljstyrning.
  • Det finns inte någon mottagare av statusrapporter och strategisk uppföljning på högsta ledningsnivå som möjliggör kontroll över kommunens projektportfölj.

  Kommunstyrelsekontoret arbetar kontinuerligt med att förbättra kontroll, styrning och uppföljning av de projekt som genomförs. Bland annat pågår en översyn av projektmodellen och ökad systematik gällande månadsvisa projektavstämningar kommer att genomföras.

 • § 66

  Inkomna meddelanden

 • § 67

  Redovisning av delegeringsbeslut

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.