Hoppa över navigering
 • § 68

  Val av justerare

 • § 69

  Ändringar i föredragningslistan

 • § 70

  Informationsärenden

 • VA-avdelningen söker årligen medel för att kunna bekosta byggnationer av nya serviser i anslutning till befintligt nät. Inför 2020 söker VA-avdelningen även medel för att bekosta LTA-enheter samt lantmäterikostnader i områden där utbyggnadsprojekt är avslutade. VA-avdelningen ansöker om 14 mkr från kommunstyrelsens anslag för investeringar år 2020.

 • VA-avdelningen ansöker om 15 mnkr från kommunstyrelsens anslag för investeringar år 2020. Investeringarna avser mindre reinvesteringar i befintlig VA-anläggning och anslaget möjliggör rationell hantering av dessa typer av åtgärder löpande.

 • För att kunna genomföra nödvändig utökning av biologiskt reningssteg i Lindholmens reningsverk, vilket i praktiken innebär uppförande utav ytterligare 1st mellansedimenteringsbassäng, erfordras ett tilläggsanslag på 5 000 tkr för Kommunfullmäktiges tidigare beslut.

  Ett utökat biologiskt steg krävs för att fortsatt klara av att ta emot ökade anslutningar inom befintligt tillstånd fram till 2024 då ett nytt tillstånd erhållits och en utbyggnad av reningsverket beräknas stå klar.

   

 • För att genomföra nödvändiga ny- och ombyggnadsarbeten av VA-anläggningen enligt kommunfullmäktiges beslut i Bergshamra By behövs ett tilläggsanslag på 22,2 mkr.

   

  Det ökade behovet av investeringsmedel beror i huvudsak på ökade kostnader för utbyggnad av de sista två etapperna har dröjt i väntan på att Norrvattenledningen är klar och ledningarna mellan Bergshamra och Lindholmens avloppsreningsverk samt att det har saknats projektledarresurser på VA-avdelningen.

   

  Huvuddelen av de ökade kostnaderna i Bergshamra tätort är pga. sämre markförhållanden i än beräknat. Huvuddelen av de ökade kostnaderna i Bergshamra By härrör sig till ökade konstanter pga. ökade reglerbara mängder mot mängdförteckning, mängder regleras mot utfall. VA utbyggnad i Bergshamra by kommer i huvudsak förläggas med självfall vilket blir en högre kostnad initialt i projektet.

   

 • Tilläggsmedel äskas för de höjda kostnader för projektering och entreprenad som projektet drabbats av pga av förseningar och omtag i upprättandet av handlingar inför upphandling. Anläggningen förenklades och kapaciteter begränsades i en förhandlad upphandling och dessa besparingar innebar ökade driftkostnader. Besparingarna kan återköpas för ett bättre optimerat verk genom optioner i avtal.

   

 • Kommunfullmäktige har i beslut 2012-06-18 (§ 126) utökat verksamhetsområdet för allmänna vattentjänster  med fastigheter i Västanvik. I  området finns ytterligare fastigheter som bedöms ha behov av allmänna vattentjänster i ett större sammanhang enligt § 6 lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster (LAV). Verksamhetsområdet behöver därför utökas. Utvidgningen är nödvändig för att rättigheter och skyldigheter enligt LAV, kommunens VA-taxa och allmänna bestämmelser för användandet av Norrtälje kommuns allmänna  vatten- och avloppsanläggningar ska gälla för de berörda fastigheterna.

   

 • Projektportföljen med pågående samt driftsatta men ännu inte slutredovisade VA-projekt består för närvarande av 49 projekt, varav 23 projekt är pågående, med en total investeringsbudget om 1 042 mkr. På portföljnivå ligger avvikelsen mellan budget och prognos på minus 102 mnkr.

  Av dessa 23 projekt prognostiseras åtta (8) projekt ha en negativ avvikelse mot budget. Tre (3) projekt har redan skickat begäran om tilläggsanslag och fem (5) projekt kommer att skickas in när man fått överblicken över alla kostnader. Ett (1) projekt kommer att stoppas och bara akuta åtgärder genomförs då utredningen visade att den totala kostnaden kommer att bli mycket dyrare.

   

   

 • Ärendet utgår.

 • Genom ikraftträdandet av EU:s dataskyddsförordning uppkom enligt artikel 37 en skyldighet för kommunala organ, bolag och förbund med personuppgiftsansvar att utnämna dataskyddsombud. I egenskap av personuppgiftsansvarig ska kommunstyrelsen utse ett dataskyddsombud med uppdrag att ge råd, bevaka att reglerna i dataskyddsförordningen följs, och fungera som kontaktperson gentemot bland annat Datainspektionen.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.