Möte 2020-04-21

Teknik- och klimatnämndens arbetsutskott
 •   1

  Val av justerare

 •   2

  Ändringar i föredragningslistan

 •   3

  Informationsärenden

 •   4

  Investering 2020-21 - Utbyggnad av GC-vägnätet

 •   5

  Investering 2020 - Mindre investeringar gatu- och parkavdelningen

 •   6

  Investering 2020 – Societetsparken åtgärdande av skredrisk och kaj

 •   7

  Investering 2020 - Uppdatering av digitalt ritningsarkiv

 •   8

  Verksamhetsområde för allmänna vattentjänster vatten och spillvatten för Åkerö/Västergården/Djursnäs

 •   9

  Uppsiktsplikt för VA-projekt delår 1 2020

 •   10

  Investering 2020 - matavfallsinsamling

 •   11

  Uppräkning av den kommunala borgen för efterbehandling och återställning av Salmunge avfallsanläggning

 •   12

  Ekonomisk delårsrapport 1 2020 för teknik- och klimatnämnden

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.