Hoppa över navigering
 • § 21

  Val av justerare

 • Ordförande påtalade att kallelsen på Norrtälje kommuns hemsida sakande punkt 6.  

  Tillägg av informationspunkt Månadsrapport per februari 2022. 

   

 • Norrtälje kommun har upprättat förslag till Färsna naturreservat i Norrtälje kommun. Samtliga nämnder erbjuds möjligheten att yttra sig i egenskap av internremissinstans. Teknik- och klimatnämnden väljer att yttra sig.

  Bilagor

 • Projektet tilldelades investeringsmedel om totalt 2500 tkr för en ytskiktsrenovering av Roslagens sjukhus tillagningskök. Slutkostnaden blev 2 830 tkr och projektet fick ett underskott på 330 tkr.

 • Projektets omfattning var att genomföra åtgärder för att undanröja enkelt avhjälpta hinder för personer med nedsatt rörelse och orienteringsförmåga. Projektet tilldelades investeringsmedel om totalt 3 940 tkr. Slutkostnaden blev 2 770 tkr och projektet fick ett överskott på 1 170 tkr.

 • Teknik- och klimatnämnden föreslås besluta om omfördelning av Tekniska kontorets investeringsram avseende år 2022 enligt bilaga 1, kolumnrubrik ”Ny plan 2022”.

 • Tekniska kontorets gatu- och parkavdelning har varit sammanhållande i arbetet med att ta fram ett förslag till belysningsstrategi för Norrtälje kommun. Arbetsgruppen har bestått av tjänstemän från Gatu- och parkavdelningen, Fastighetsavdelningen, Samhällsbyggnadskontoret och Trygg i Norrtälje kommun (TiNK) samt tjänstemän från Norrtäljepolisen.
  Belysningsstrategin är ett styrdokument som ska användas av alla som på något sätt arbetar med offentlig belysning i Norrtälje kommun.
  Förslaget till belysningsstrategi ska skickas ut på remiss för att övriga kommunala förvaltningar och bolag samt myndigheter ska ges möjlighet att inkomma med synpunkter.

 • Det föreligger idag ett stort renoveringsbehov på putsfasader, tak och fönster på 3 av byggnaderna på Rånäs skola. Reinvesteringen innefattar fönsterbyte och renovering av putsfasader på huvudbyggnad, gamla vaktmästarbostaden och gamla lärarbostaden. Takbyte på gamla vaktmästarbostaden och gamla lärarbostaden.

  Total investering är 3 000 tkr, kapitalkostnad som uppkommer är 125tkr/år (år 1).

 • Investeringen innebär en sammanbindning av Vallbyvägens två befintliga sträckningar i Rimbo.

  Genom åtgärden kan infart till industriområdet från Västra Stockholmsvägen (väg 280) ske både från Vallbyvägen och Fabriksvägen. Ombyggnaden innebär att mark måste tas i anspråk som enligt gällande detaljplaner är avsett för järnvägsändamål. En förutsättning för ombyggnaden är att avtal träffas med markägaren SLL för att få disponera marken.

  Investeringen är beräknad till en kostnad av 1,5 Mkr och finansieras med kommunstyrelsens anslag för investeringar 2022. Kapitalkostnaderna från år 2022 uppgår till 35 tkr till följd av komponentavskrivning. Driftskostnader uppgår till 22 350 kr per år från år 2023. Kapital- och driftskostnader arbetas in i mål- och budget 2023-2025. Investeringen avses att genomföras under 2022.

 • Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 29 januari 2018 (dnr 2017-002209) att anslå 3 000 tkr för verksamhetsförändringar och trygghetsskapande åtgärder. Av projektets tilldelade medel har 2601 tkr upparbetats. Godkännande av slutredovisning av investeringsprojektet Verksamhetsförändring och trygghetshöjande åtgärder 2018.? 

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.