Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare

 •   2

  Ändringar i föredragningslistan

 •   3

  Informationsärenden

 •   4

  Slutredovisning Nybyggnation av Norrtälje brandstation

 •   5

  Slutredovisning Energieffektiviseringsåtgärder i kommunala fastigheter 2018

 •   6

  Slutredovisning Energieffektiviseringsåtgärder i kommunala fastigheter 2019

 •   7

  Slutredovisning Investering 2018 för trygghetsskapande åtgärder på Norrtälje busstation

 •   8

  Investering 2022- Ombyggnad av omklädningsrum Hallstavik brandstation

 •   9

  Investering 2022- Ytterligare medel till nödvändiga förstärkningsåtgärder ny kaj i Societetsparken

 •   10

  Övertagande av väghållarskap på väg 1149, Björnövägen, Norrtälje kommun

 •   11

  Tilldelning av anläggningsbidrag för gång- och cykelvägar på landsbygden 2022

 • § 35

  Val av justerare

 • § 36

  Ändringar i föredragningslistan

 • Caroline Isenborg redogör för samrådsyttrande för DP Lindholmen.

 • Beslut om investering i en ny brandstation togs i KF §202, 2015-11-02, samt ett beslut om tilläggsanslag för byggnation av masttorn i KS presidium, 2019-10-08. Projektet tilldelades investeringsmedel om totalt 110 315 tkr för nybyggnation av den nya brandstationen vid södra infarten till Norrtälje.

  Slutkostnaden uppgick till 136 027 tkr och projektet har ett underskott på 25 715 tkr.

 • Projektet tilldelades investeringsmedel om totalt 6 000 tkr för energibesparande åtgärder 2018. Slutkostnaden blev 5855 tkr och projektet fick ett överskott på 145 tkr.

 • Projektet tilldelades investeringsmedel om totalt 12 000 tkr för energibesparande åtgärder år 2019. Slutkostnaden blev 12 258  tkr och projektet fick ett underskott på 258 tkr.

 • Projektet tilldelades investeringsmedel om totalt 2 000 tkr för trygghetsskapande åtgärder år 2018. Slutkostnaden blev 3 110  tkr och projektet fick ett underskott på 1 110 tkr.

 • Hallstavik brandstation är idag en deltidsbrandstation vilket inrymmer ca 35 deltidsbrandmän och ca 6 st ambulanspersonal. Idag är damernas omklädningsrum för litet och behöver utökas eller göras om för att möjliggöra att anställa flera kvinnor som deltidsbrandmän. För att kunna möta framtidens behov är förslaget att genomföra en ombyggnad av omklädningsrummet till ett unisex omklädningsrum med separata duschbås.

  Total kostnad är 4500 tkr. Ny total tillkommande kostnad som uppkommer är 225 tkr år 1.

 • Investeringen innebär att tilläggsmedel anslås för att kunna genomföra investeringen för att åtgärda skredrisk och kaj i Societetsparken i Norrtälje, projektnummer 20023.

  Total kostnad om 30 mnkr och finansieras med egna medel. Tillkommande kapital- och driftskostnader för gatu- och parkavdelningen om 575 tkr från och med 2025.

 • För att möjliggöra verkställande av detaljplan Björnö etapp 2 och 3, som planeras för bostäder och en skola, så behöver väghållarskapet på Björnövägen tas över av Norrtälje kommun för att möjliggöra en väganslutning till det planerade området. Vägövertagandet omfattar en sträcka på cirka 100 meter väg. Tillkommande driftskostnader för gatu- och parkavdelningen på grund av utökat väghållarskap om 21 tkr från och med 2024 inarbetas i mål- och budget 2024-2026. Finansieringen av ökade driftskostnader 2023 sker med kommunstyrelsens anslag för oförutsett år 2023.

 • Norrtälje kommun har anslagit 5 miljoner för år 2022 för att öka takten på cykelvägnätsutbyggnaden på landsbygden i kommunen. Syftet är att skapa en levande landsbygd och möjliggöra för ett hållbart resande, då det idag ofta saknas säkra och attraktiva cykelvägar. Anläggningsbidraget riktar sig till enskilda väghållare och föreningar som kan söka anläggningsbidrag för att i egen regi anlägga nya cykelvägar på landsbygden.

  Teknik- och klimatnämndens arbetsutskott föreslås anslå anläggningsbidrag till följande projekt:

  -       1 450 000 kr inklusive moms i anläggningsbidrag till Häverödals SK för anläggning av ny gång- och cykelväg mellan Edebovägen och banvallen mot Skebobruk.

  Teknik- och klimatnämndens arbetsutskott föreslås

  -       avslå Estuna Södra Byalags ansökan om bidrag till förbättring av befintlig gång- och cykelväg mellan vägkorsning till Uddeboö och anslutningen till byvägen Nånö Södra byväg.

  Tilldelningen av anläggningsbidraget finansieras med anslag från 2022 års pott för anläggningsbidrag för gång- och cykelvägar på landsbygden.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.