Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare

 •   2

  Ändringar i föredragningslistan

 •   3

  Informationsärenden

 •   4

  Månadsrapport per maj 2022

 •   5

  Reinvestering 2022 - Ny ventilation på Gottsta förskola

 •   6

  Tilläggsanslag - Ytskiktsrenovering Hallstavik skola tillagningsköktillagningskök

 •   7

  Slutredovisning Reinvestering 2020 - Åtgärdande av inomhusmiljöproblem på Lommarskolan

 • § 46

  Val av justerare

 • § 47

  Ändringar i föredragningslistan

 • Linda Edgren, Teknisk direktör, informerar om att det har anställts en ny Gata-park-chef, Karin Tarre Olthoff från och med 1 oktober 2022. 

 • Enligt kommunens reglemente för planering, styrning och uppföljning av verksamhet och ekonomi ska nämnder/styrelse upprätta en månadsrapport avseende verksamhet och ekonomi till nämnden per februari, maj och per oktober.

  Rapporten innehåller ekonomiskt resultat per maj och prognos per helår 2022 samt status och prognos för nämndens uppdrag.

  Teknik- och klimatnämnden resultat per maj redovisar en positiv avvikelse mot budget om 17 132 tkr.

  Prognosen för hela året är en positiv avvikelse mot årsbudget om 5 022 tkr.

   

 • Tekniska kontoret avser att byta ut ventilationsanläggningen på Gottsta förskola på grund av uppnådd teknisk livslängd och ej godkänd obligatorisk ventilationskontroll. Det är låga luftflöden, dålig värmeåtervinning, otäta kanaler och mycket svåråtkomliga aggregat vid service. Föreslagen åtgärd är nödvändig för att nuvarande förskoleverksamhet ska kunna bedrivas enligt gällande myndighetskrav.

 • Hallsta skola uppfördes på 1960-talet. I bygganden finns ett tillagningskök om ca 200 m2 som idag är i stort behov av renovering av golvytskikt, väggar och tak. Även vissa komponenter såsom golvbrunnar av gjutjärn och avloppsledningar som börjar närma sig sin tekniska livslängd ämnas bytas ut i samband med det nya golvytskiktet i lokalerna. Under framtagandet av handlingar inför en upphandling har det framkommit nya kostnadsdrivande åtgärder. Dessa beror bland annat av servisledningar för el, internt och externt till fastigheten. Ytterligare har ett behov av en helt ny ventilationsanläggning till tillagningsköket uppmärksammats, vilket även är ett myndighetskrav för att kunna bedriva verksamhet i lokalerna. Projektet behöver därmed ett tilläggsanslag på 5 700 tkr för att kunna genomföras så att verksamheten i lokalerna får ett ändamålsenligt och funktionellt tillagningskök. Total kostnad är 11 200 tkr. Total kapitalkostnad som uppkommer är 644 tkr (år 1) 2023.

 • Projektet tilldelades reinvesteringsmedel om totalt 2 650 tkr för åtgärdande av inomhusmiljöproblem. Slutkostnaden blev 1 622 tkr och projektet fick ett överskott på 1 110 tkr. Anledningen till överskottet var att skadorna var mindre omfattande än vad man hade befarat.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.