Hoppa över navigering
 • § 1

  Val av justerare samt tid och plats för justering

 • § 2

  Godkännande av dagordning

 • Direktionen beslutade 2021-06-09 § 80 om inrättande av individutskott. Enligt kommunallagen (6 kap. 42 §) ska utskottets ledamöter och ersättare väljas bland direktionens förtroendevalda. Enligt nuvarande arbetsordning för individutskottet beslutad av direktionen 2021-10-13 § 128 ska individutskottet bestå av fem ledamöter och fem ersättare som utses av direktionen.

  Till följd av ny mandatperiod behöver ledamöter och ersättare väljas.

  Bilagor

 • Direktionen för Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje (KSON) beslutade 2021-06-09 (§ 80) att inrätta ett individutskott. Samtidigt beslutades även om arbetsordning där inträdesordning ingick. Direktionen beslutade 2021-10-13 § 128 om förändrad inträdesordning för individutskottet.

  Med anledning av ny mandatperiod behöver direktionen besluta om ny inträdesordning för kommunalförbundets individutskott.

  Bilagor

 • Nuvarande gällande beslut om firmatecknare för Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje 2021-09-15 § 102 behöver uppdateras med anledning av val av ny ordförande, vice ordförande samt andre vice ordförande. Direktionen föreslås besluta enligt förvaltningens förslag.

 • Lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser (2003:1210) ger myndigheterna en unik möjlighet att gemensamt utveckla välfärdsarbetet till stöd för personer som har behov av samordnad rehabilitering. I lagen framgår att samordningsförbund har i uppdrag och syfte att:

  • Uppnå en effektiv resursanvändning mellan Försäkringskassan, Arbetsför-medlingen, kommun och landsting.
  • Finansierade insatser ska avse individer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser och ska syfta till att dessa uppnår eller förbättrar sin förmåga att utföra förvärvsarbete.

  Samordningsförbund erbjuder en gemensam arena där myndigheter och vården kan samverka och tillsammans ta ett samlat ansvar med utgångspunkt utifrån individens behov och de lokala förutsättningarna.

  Rehabiliteringsansvaret är i dagsläget uppdelat på flera sektorer där varje aktör bedriver insatser utifrån sitt eget uppdrag och ansvar. För de allra flesta invånare fungerar myndigheternas stöd bra. För vissa grupper av invånare föreligger dock ett behov av fördjupad samordning av rehabilitering mellan aktörerna.

  Samordningsförbundet Roslagen är ett samarbete mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Stockholm samt kommunerna Danderyd, Vallentuna, Vaxholm, Täby, Norrtälje och Österåker.

  Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje har en plats som adjungerande i samordningsförbundets styrelse. Med anledning av ny mandatperiod är val av representant nödvändig.

  Förbundsdirektören ansvarar för att utse kommunalförbundets representanter i Samordningsförbundet Roslagens beredningsgrupper och andra arbetsgrupper. 

  Bilagor

 • Enligt Lag (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (2 kap. 2 §) ”ska det finnas en nämnd för att fullgöra uppgifter under extraordinära händelser i fredstid (krisledningsnämnd).” Denna lag är även tillämplig för kommunalförbund.

  Reglemente för Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtäljes (KSON:s) krisledningsnämnd reviderades senast vid direktionens sammanträde 2019-11-25  § 120.

  Enligt reglementet ska krisledningsnämnden bestå av sex ledamöter och sex ersättare. Direktionen utser tre ledamöter och tre ersättare bland Region Stockholms ledamöter i direktionen samt tre ledamöter och tre ersättare bland Norrtälje kommuns ledamöter i direktionen.

  Nämndens ordförande väljs bland ledamöter från Region Stockholm och vice ordföranden väljs bland ledamöter från Norrtälje kommun.

  Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtäljes (KSON:s) krisledningsnämnd ska bestå av sex ledamöter och sex ersättare, varav tre ledamöter och tre ersättare utses bland Region Stockholms ledamöter i direktionen och tre ledamöter och tre ersättare bland Norrtälje kommuns ledamöter i direktionen.

  Bilagor

 • Råd för funktionshinder inom kommuner är ett råd och inte en nämnd. Reglemente för Råd för funktionshinder behöver beslutas av kommunfullmäktige enligt Kommunallagen 6 kap. 32 §. Norrtälje kommuns kommunfullmäktige beslutade 2021-06-21 § 148 om reviderat reglemente för Norrtälje kommuns Råd för funktionshinder. Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje har enligt det reviderade reglementet en plats som ledamot och en plats som ersättare. Därav behöver direktionen besluta om att utse ledamöter och ersättare.

  Bilagor

 • Kommunala pensionärsråd inom kommuner är ett råd och inte en nämnd. Reglemente för Kommunala pensionärsråd behöver beslutas av kommunfullmäktige enligt Kommunallagen 6 kap. 32 §. Norrtälje kommuns kommunfullmäktige beslutade 2021-06-21 § 147 om reviderat reglemente för Norrtälje kommuns Kommunala pensionärsråd. Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje har enligt det reviderade reglementet en plats som ledamot och en plats som ersättare. Därav behöver direktionen besluta om att utse ledamöter och ersättare.

  Bilagor

 • Förbundsdirektör Maria Johansson informerar om:

  Uppföljning beläggningsgrad och tomplatser på särskilt boende
  Det är 863 belagda platser vid Norrtäljes äldreboenden. Totalt finns det 937 platser, vilket innebär att det är en beläggningsgrad på 92 %. Det är främst de nya boenden som har något lägre beläggningsgrad. Tiohundra AB har beläggningsgrad 98 % på sina boenden och de två LOU- boenden har en beläggnings-grad på 96 %. LOV-boenden som övriga privata utförare driver har en beläggningsgrad på 87 %.

  Särskilt boende för äldre
  Norlandias nya boende Stora Rospiggen har driftstart måndagen den 23 januari för ett våningsplan med inriktningen på somatik. Förskolan i samma fastighet startar under våren och det planeras för integrering av de två verksamheterna.

  Uppskattad driftsstart av biståndsbedömt trygghetsboende i Bergshyddan är den 1 mars.

  Årlig avtalsuppföljning
  Avtalsuppföljning av 2022 har startat. Initialt har en övergripande enkät gått ut till verksamheter inom avtalsområden som är mer omfattande.

  Suicidpreventiv insats
  Ny samtalsgrupp för män + 70 väntas starta inom Norrtälje stad i vår. Kampanj går snart ut för att söka deltagare. Syftet är att främja psykisk hälsa och skapa samhörighet i samtal om livet.

  Återhämtningsbonus 2023
  Socialstyrelsen har utlyst ny återhämtningsbonus som riktar sig till regioner och kommuner med möjlighet att huvudman ansöker å privata utförares vägnar. Kommunalförbundet har gått ut med information till utförare. Sista dag att söka är den 21 februari.

  Seniordagen
  Arrangeras 2023 den 16 maj. Kommunalförbundet planerar att delta i samverkan med intresserade utförare.

  Yrkesresan
  Kommunalförbundet har tillsammans med socialkontoret anslutit till Yrkesresan, en satsning som drivs av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Socialstyrelsen. Yrkesresan syftar till att stärka kompetens och yrkesstolthet för både medarbetare och chefer inom socialtjänsten genom att erbjuda bästa tillgängliga kunskap på ett samlat och pedagogiskt sätt. Yrkesresan är en digital utbildningsplattform. Under 2023 lanseras plattformen för myndighetsutövning inom funktionshinderområdet..

  Birgittagården
  KSON hyr Birgittagården i Rimbo av kommunen som i sin tur hyr fastigheten av en privat fastighetsägare Riflex. Hyresavtalet löper ut och ett nytt hyresavtal ska börja gälla från och med den 1 april 2023. Kommunen har meddelat att fastighetsägaren aviserat en hög höjning, bland annat för att hyresnivån legat lågt och det finns ett behov av omfattande underhållsåtgärder, då underhållet varit eftersatt. Diskussioner pågår med kommunens fastighetskontor för hur hyresavtalet kan hanteras och dess finansiella konsekvenser under 2023. De som bor på Birgittagården ska få motsvarande höjning som det övriga hyreskollektivet i Roslagsbostäder, vilket bedöms ligga på 3-4 %. Nyinflyttande under 2023 kommer att få en större höjning för att hyresnivån ska hamna på motsvarande nivå som Eneberg som också har motsvarande standard.

  Covid-19 och vaccinationsläget
  Spridningen av covid-19 minskar. Enligt Folkhälsomyndighetens statistik för vecka 1 var det 29 personer som testades positiva för covid-19 inom Norrtälje kommun. Det var 73 bekräftade fall vecka 48 i Norrtälje kommun. Det är fyra personer med bekräftad smitta och sex personer som är misstänkt smittade inom omsorgsverksamheterna i Norrtälje kommun den 16 januari. Det var 31 personer med bekräftad smitta och 21 personer som rapporterades vara misstänkt smittade vecka 48 inom omsorgsverksamheterna.

  Tiohundra AB
  Ett förbättrat vårdplats- och bemanningsläge gör att Norrtälje sjukhus återgick till normalläge torsdagen den 12 januari. Trycket på sjukhuset har minskat något de senaste dagarna. Det gäller både vårdplatsläget och covidflödet. Samtidigt minskar sjukfrånvaron bland personalen. Norrtälje sjukhus har varit i stabsläge sedan den 19 december.

   

 • § 11

  Anmälan av delegationsbeslut

 • § 12

  Meddelanden

 • Förbundsdirektör Maria Johansson, ekonomichef Ulrika Lindberg, avdelningschef kvalitet och innovation Camilla Gustavsson, avdelningschef stöd och utveckling, avdelningschef stöd och service Mona Larsson, avdelningschef stöd och service till personer med funktionsnedsättning Alexander Louhichi, avdelningschef stöd och utveckling Henrik Hagblom  samt direktionssekreterare Magnus Blomdahl informerar om sina arbetsområden. 

 • Peter Graaf, VD Tiohundra AB, informerar om Tiohundra AB:s verksamhet och ekonomi.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.