Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare samt tid och plats för justering

 •   2

  Godkännande av dagordning

 • Regionstyrelsen beslutade 2022-02-15 § 27 (RS 2022-0062), att en särskild bonus ska betalas ut till Region Stockholms medarbetare för extraordinära insatser under covid-19 pandemin. Enligt regionrådsberedningens motivering är de medarbetare som får ta del av bonusen de som har anställning i Region Stockholm eller i av Region Stockholms majoritetsägda bolag. Bonusen gäller för de som haft anställning med månadslön från den 1 juli 2021 och fortsatt är anställda när beslut fattas i regionfullmäktige. Bonusen avser verksamhetsåret 2021 och är kopplad till medarbetarens sysselsättningsgrad och uppgår till maximalt 10 000 kr per anställd vid heltid. Bonusen reduceras i förhållande till medarbetarens sysselsättningsgrad. Frånvaro under perioden som ej är semesterlönegrundande reducerar bonusen proportionerligt. I samband med junilönen betalade Tiohundra AB ut bonus som beslutats av regionfullmäktige till berörda medarbetare. Enligt gällande kriterier omfattades 1 060 personer av bonusen och den genomsnittliga sysselsättningsgraden var 93 %. Den totala kostnaden för detta uppgick till 12 898 637 kronor och kostnaden ersattes fullt ut av Region Stockholm. Kommunfullmäktige beslutade 2022-05-02 § 86 (KS 2022–14) om att lämna bidrag till Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje på 22 miljoner kronor för covid-19 bonus till TioHundra AB:s anställda. Bidraget från Norrtälje kommun är avsett för medarbetare inom omsorgsverksamheterna och samma kriterier gäller som för bonusen från Region Stockholm. I samband med septemberlönen betalade Tiohundra AB ut bonus som beslutats av kommunfullmäktige till berörda medarbetare. Bonus betalades ut till sammanlagt 992 medarbetare med en genomsnittlig sysselsättningsgrad om 86 %. Den totala kostnaden uppgick till 11 409 512 kronor. Det innebär att kommunalförbundet erhållit 10,6 miljoner kronor extra i medel från Norrtälje kommun sedan bonusarna betalats ut till de medarbetare som omfattats inom omsorgsverksamheterna. Förvaltningens förslag är att de överskjutande medlen kvarstannar i kommunalförbundet för att täcka det befarade underskottet inom de kommunalt finansierade verksamheterna för 2022. Underskottet i verksamheterna beror i huvudsak på ökade volymer inom hemtjänst och särskilt boende för äldre efter att de restriktioner som infördes under pandemin upphört samt en prognostiserad befolkningsökning som överstiger tidigare prognosberäkningar från Norrtälje kommun. Sammantaget har 2 052 medarbetare omfattats av bonusen till en kostnad av totalt 24 240 640 kronor.

  Bilagor

 • Ekonomichef Ulrika Lindberg föredrar ärendet.

  Avgifter får tas ut för vissa tjänster och nyttigheter som tillhandahålls, även för de verksamheter som Norrtälje kommun överlåtit till Kommunalförbundet sjukvård och omsorg i Norrtälje (KSON). Avgifterna får dock inte överstiga självkostnaden eller ”maxtaxan”. Regeringen har fastställt prisbasbeloppet för 2023 till 52 500 kronor vilket innebär att maxtaxan för 2023 ökar med 189 kronor jämfört med 2022. Förslag till måltidsavgifterna har justerats utifrån konsumentprisindex vilket innebär en ökning om 300 kronor jämfört med 2022. De avgifter som föreslås har delats in i avgifter enligt Socialtjänstlagen och avgifter enligt Lagen om stöd och service till funktionshindrade (LSS) samt måltidskostnad, hyra med mera.

  Bilagor

 • Ekonomichef Ulrika Lindberg föredrar ärendet.

  Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtäljes (KSON:s) tillämpningsanvisningar för avgifter med mera reglerar bland annat hur den enskildes omsorgsavgift beräknas. Föreslagna anvisningar innehåller tillägg avseende skäl för nedsättning av dubbla boendekostnader gällande biståndsbedömt trygghetsboende enligt Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg, (se stycke 1.2 d särskilda skäl i tjänsteutlåtandets bilaga).

  Bilagor

 • Norlandia Care AB med organisationsnummer 559156-3159, inkom den 23 juni 2022 med ansökan om att bli godkänd utförare inom Lag om valfrihetsystem (LOV) särskilt boende för äldre i Norrtälje kommun. Norlandia Care AB som redan driver ett särskilt boende i kommunen ansöker om att starta Norlandia Diamantgatan i Norrtälje med planerad driftstart den 1 december 2022. Boendet Norlandia Diamantgatan kommer att ha 80 platser i särskilt boende varav 50 för personer med demenssjukdom.

   

  Granskningen av ansökan har skett enligt förvaltningens rutiner. Utifrån granskningens resultat bedömer förvaltningen att sökanden uppfyller samtliga krav i upphandlingsvillkoren.

  Bilagor

 • Ekonomichef Ulrika Lindberg föredrar ärendet.

  Norrtälje kommun har skickat anvisningar inför framtagandet av mål- och budgetunderlag. Detta har skickats till nämnderna, Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje (KSON) och bolagen inför arbetet med mål och budget 2023-2025. För Region Stockholm ser budgetprocessen lite annorlunda ut i år med hänsyn till valet. Det innebär dels att processen förskjutits i tid, dels att nämnder och bolag inte tar fram egna budgetunderlag i år. Direktionen tog 2022-05-18 § 59, del av underlag till budget 2023 och verksamhetsplan 2023-2025. Förvaltningen avser att komplettera underlaget utifrån Norrtälje kommuns anvisningar som berör kommunalförbundet inför direktionens kommande beslut om budget 2023 och verksamhetsplan 2023-2025.

  Bilagor

 • Strategisk kvalitetsutvecklare Stefan Helmér, Sophie Lindberg verksamhetschef                                        TioHundra AB, Lovisa Jäderlund Hagstedt, läkare TioHundra AB, Desirée Lundberg enhetschef barn- och ungdomspsykiatrin TioHundra AB och Malin Tärnström, enhetschef Elevhälsan föredrar ärendet.

  Bilagor

 • Peter Graf VD Tiohundra AB informerar om. 

 • För att säkerställa att kommunens invånare i kommunens perifera delar framöver har tillgång till husläkarverksamhet behövs en översyn av förutsättningarna och utmaningarna att bedriva hälso- och sjukvård av god kvalitet. Det gäller bland annat översyn av förfrågningsunderlaget, exempelvis avseende ersättningsnivåer, krav på öppettider, bemanning, servicenivå och tjänsteutbud. Ett alternativ till differentierade ersättningsnivåer och villkor inom vårdvalet kan vara separata avtal för husläkarverksamheter som är lokaliserade till kommunens perifera delar eller som av andra skäl är att betrakta som strategiska, till exempel utifrån ett kris- och beredskapsperspektiv. Ett arbete rörande de perifera vårdcentralerna har startat med en arbetsgrupp bestående av representanter från Tiohundra och förvaltningen. Arbetsgruppen har i uppgift att lösningsfokuserat identifiera tänkbara förslag på lösningar för de perifera vårdcentralerna. Målet är att finna lösningar som är hållbara, sett till både kvalitet och ekonomi för att säkra en nära primärvård för invånare som bor i perifera delar av kommunen. Arbetet har startat upp efter sommaren och väntas pågå under hösten med en första delrapportering på direktionens första sammanträde 2023. Verksamhetschef för primärvården och controller inom Tiohundra deltar, avtalsansvarig för primärvården inom KSON, controller, utvecklingssamordnare nära vård samt avdelningschef för förvaltningens beställarfunktion ingår i arbetsgruppen. I arbetet ingår att söka goda exempel på vårdcentraler i glesbygd, möjliga avtalslösningar utanför vårdvalet samt omställning till mer digitala arbetssätt är några fokusområden för arbetsgruppen.

  Bilagor

 • Förbundsdirektör Maria Johansson informerar om: 

  Vid inloggningsproblem Meetings+ ska Magnus Blomdahl kontaktas. Magnus Blomdahl informerar om vissa förändringar i kallelsemallen inför direktionens sammanträde den 9 november.

 • Delegationsbeslut enligt Socialtjänstlag (2001:453) juni och juli, 2021-09-14.

 •   13

  Meddelanden

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.