Hoppa över navigering

Möte 2023-10-03

Kommunala Pensionärsrådet samt Rådet för funktionshinder
10:50 - 11:45 Sportcentrum Pucken

Det finns ingen information att visa

Ingen agenda har publicerats

 • Ordförande öppnar mötet.

 • Upprop sker enligt rådens listor av nämndsekreteraren.

 • § 25

  Val av justerare och tid för justering

 • Razvan State, KSON, informerar muntligt råden om statusen för utbyggnad av Norrtälje sjukhus.

  Utbyggnad Norrtälje Sjukhus

  Efter beslut av Direktionen om godkännande av genomförd behovsanalys med fokus på det akuta flödet fick KSON i uppdrag att påbörja processen med att genomföra en förstudie i syfte att uppdatera Norrtälje Sjukhus. Alla nödvändiga beslut inom Region Stockholm är tagna och arbete med en förstudie påbörjades under september månad. Planen är att förstudien ska leda till beslut om ca 1,5 år. Nuvarande plan är att ett uppdaterat och moderniserat sjukhus i Norrtälje ska vara klart ca 2035.

  Mobil mammografiverksamhet

  Norrtälje kommun har i sin budget antagit en investering motsvarande 15 miljoner kronor. För Region Stockholm återstår det att ta beslut om investering och frågan är adresserad. En enklare utredning finner att det inte föreligger några juridiska hinder att etablera en mobil mammografiverksamhet i Norrtälje. Däremot finns det hinder när det gäller ersättningsmodell som kan leda till negativ kostnadsutveckling för sjukhusen i regionen om det inte omarbetas. Ett annat hinder är det regionala uppdraget om mammografiscreening som är ålagd tre bröstcentrum i regionen. Karolinska Solna har Norrtälje kommun som upptagningsområde. En gemensam och fördjupande utredning mellan KSON, Regionala Cancercentrum (RCC), hälso- och sjukvårdsförvaltningen (HSF) och Bröstcentrum Karolinska är föreslagen att genomföras. Tills vidare är arbetet pausat tills beslut och investering är taget.

  Samtalsmottagningen 

  Vårdvalet Barn och ungdomsmedicin (BUMM) avvecklades i regionen och ett nytt, omarbetat vårdval BUMM etablerades. I regionen lades uppdraget för första linjen psykisk hälsa barn och unga på husläkaruppdraget medan vi i Norrtälje har Samtalsmottagningen. I samband med att ett nytt avtal för Norrtälje sjukhus ska tecknas kommer Samtalsmottagningen inte längre utgöra en del i avtalet för NTS. Samtalsmottagningen kommer att vara ett självständigt avtal där uppdraget kommer att bli mer omfattande för att sammanhållet kunna erbjuda vård till barn och ungdomar mellan 0-17 år. Ingen nedläggning av verksamheten är aktuell och har heller aldrig varit aktuellt i arbetet med förändring av avtalsform.

   

   

 • Önskemål från föreningarna har framförts att få utbildning i Hjärt- och lungräddning, (HLR). Norrtälje kommun har inte resurser eller finansiering att hålla utbildning.

  Madeleine Rietschel, (ÄFO) informerar att föreningarna kan vända sig till Röda korset.

 • Emma Tarrodi Orlunder informerar om bostadsstrategin för specialbostäder i Norrtälje kommun. I gällande riktlinjer finns mål att med god framförhållning planera för särskilda bostäder för äldre, för personer med fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar samt för personer med sociala behov, integrerat med övrig bebyggelse och i närhet av kollektivtrafik och annan samhällsservice.

 • Madeleine Rietschel, Äldre- och funktionshinderombudsman (ÄFO) rapporterar om Regionens upphandling av färdtjänsten hur avtalsuppdraget ser ut samt leverantörernas garanti vid upphandling, trygg och säker resa och kvalitetsuppföljning.

  Det finns två lagar som styr färdtjänsten,  Lag om färdtjänst 1997:736 samt Lag om resekostnadsersättning vid sjukresor 1991:419.

  ÄFO begärde att få ytterligare information om incidenter men Region Stockholm har ingen statistik att gå på för att det fanns för få incidentanmälningar rapporterade. Det är viktigt att föreningarna gör avvikelserapportering direkt till Region Stockholm.

   

 • Landsbygds- och Skärgårdsforum 2023 - Enkät för föreningar och företag att tipsa forumet inför deras fokusdag den 8 november 2023.

  Här finns information om landsbygds- och skärgårdsforum: Landsbygd- och skärgårdsforum 2023 (norrtalje.se)  Landsbygds- och skärgårdsforum är ett årligt återkommande forum och samlingsplats för föreningar, företag som verkar och är intresserade av frågor rörande landsbygds- och skärgårdsutveckling. Det är enbart föreningar/företag som kan anmäla sig och man deltar på forumet som representant från en förening.

  Anmälan till forumet: Landsbygds- och skärgårdsutvecklingsforum 2023 - Norrtälje - ProofX     Landsbygd och skärgårds hemsida 

  Äldre- och funktionhinderombudsman ingår numera i kommunens Landsbygds- och skärgårdsråden.

   

 • Föreningarna meddelar att 3 G nätet kommer att läggas ner och de telefoner som använder nätet kommer att behöva bytas ut inom 2 år.

  Bussförbindelser ska dras in efter spårbunden trafik. Linje 676 förlängs med 1 minut och Malsta linjen försvinner.

 • Mötet avslutas kl 11.45

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.