Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare och tid för justering

 •   2

  Ändringar i föredragningslistan

 •   3

  Information från förvaltningen

 •   4

  Årsredovisning 2018 för utbildningsnämnden

 •   5

  Uppföljning av internkontrollplan för Utbildningsnämnden 2018

 •   6

  Antagande av Kontaktpolitikerorganisation 2019-2020 för Utbildningsnämnden

 • Utbildningsnämnden tog i samband med beslut om verksamhetsplan 2018 den 6 december 2017 också beslut om internkontrollplan för nämnden.

  Återrapportering och uppföljning av internkontroll och åtgärder med anledning av genomförd internkontroll sker i delårsrapporter och i årsredovisningen. Nämnderna har ansvaret för den interna kontrollen som ska göras utifrån genomförd riskanalys inom respektive verksamhetsområde.

  Barn- och utbildningskontoret har under 2018 genomfört kontroll av följande områden:

  • Avtalstrohet

  •Rutiner för utbetalning av bidrag/peng till utförare av gymnasie- ochgymnasiesärskoleverksamhet

  • Återsökning av statsbidrag

  •Interkommunal ersättning (för elever folkbokförda i annan kommun som studerar i Norrtälje)

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.