Hoppa över navigering
 • § 40

  Val av justerare och tid för justering

 • § 41

  Ändringar i föredragningslistan

 • § 42

  Information från förvaltningen A) Organisation B) Ekonomi C) Lovskola, sommaren 2023

 • Riktlinjer innehåller rättslig reglering, rekommendationer för Norrtälje kommun som huvudman vad det avser modersmålsundervisning och studiehandledning på modermodersmål. Riktlinjerna avgränsar också i vilka skolformer modersmål och studiehandledning på modersmålet ska erbjudas i Norrtälje kommun.

  Riktlinjerna syftar till att ansvariga med större tydlighet ska kunna följa upp både konsekvenser och tydliggöra målsättningar för verksamheten. Allt med syfte att åstadkomma önskad effekt av verksamhet med tillhörande kvalitet. Vidare syftar riktlinjerna till vägledning för Barn- och utbildningskontorets arbete liksom för vårdnadshavare, elever, rektorer/chefer, modersmålslärare och studiehandledare.

  Riktlinjerna beskriver i förekommande fall beslutsfattarfunktionen samt under vilka driftsformer och ekonomiska premisser verksamheten ska och kan ske i, liksom det systematiska kvalitetsarbetet.

 • Regeringen har beslutat om ett nytt samlat statsbidrag för kvalitetshöjande åtgärder inom förskolan. Statsbidraget ska användas för insatser som syftar till kvalitetshöjande åtgärder under perioden 1 januari till 31 december 2023. Bidragsram 1 för Norrtälje kommun 2023 uppgick till 10 055 892 kr i fördelades i januari 2023. Bidragsram 2 är 3 983 178 kr som beviljats fördelas i detta ärende.

  Utifrån bidragsram 2 får statsbidraget användas till:

  − att sträva efter att barngrupperna har en storlek som överensstämmer med Skolverkets riktmärke för barngruppernas storlek i förskolan

  − att bibehålla eller rekrytera personal i förskolan

  − kompetensutveckling för förskollärare och annan personal som arbetar i barngrupper i förskolan.

  Bilagor

 • Muntlig redovisning i ärendet av kvalificerad strateg.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.