Hoppa över navigering
 • § 2

  Val av justerare och tid för justering

 • § 3

  Ändringar i föredragningslistan

 • Jenny Nordström, förvaltningsdirektör informerar om:

  • Arbete med nästa budgetår pågår 
  • Befolkningsprognos
  • Skolval

   

  Therese Kaldén, nämndsekreterare informerar: 

  Digitalisering av arvodesansökningar 

 • Barn- och utbildningskontoret har upprättat verksamhetsberättelse för barn- och skolnämnden 2023. I verksamhetsberättelsen redovisas ekonomiskt resultat för barn- och skolnämndens verksamheter, uppföljning av kommunens inriktningsmål, samt uppdrag från kommunfullmäktige och nämndens egna initiativ. Barn- och skolnämnden redovisar ett ekonomiskt resultat på +9 mnkr för budgetår 2023. Orsaken är i huvudsak lägre antal barn och elever än beräknat och därmed lägre kostnader för köp av förskole- och skolplatser. Barn- och skolnämnden har under året arbetat med 12 inriktningsmål inom fem av Norrtälje kommuns sju målområden. Samtliga inriktningsmål utom två bedöms vara uppfyllda. Kommunfullmäktige tilldelade barn- och skolnämnden fem uppdrag i mål och budget 2023–25, och nämnden hade ett kvarvarande uppdrag från mål och budget 2022–24. Samtliga sex uppdrag är slutförda.

  Bilagor

 • Nämnderna och styrelserna i Norrtälje kommun och koncern har beslutat om ett internkontrollreglemente och nämnds- och styrelsebeslutade internkontrollplaner med åtgärder som bygger på riskinventering och analys utifrån konsekvenser och sannolikhet att de inträffar. Beslutad plan ska sedan löpande återrapporteras och följas upp. Åtgärder med anledning av genomförd internkontrollplan ska rapporteras till ansvarig nämnd och kommunstyrelsen.

  Kommunfullmäktige beslutar årligen om kommunkoncerngemensamma internkontrollområden och nämnderna upprättar årligen en internkontrollplan. Avrapporteringar ska göras i samband med delår 1, delår 2 och en slutrapport över kontrollens resultat och analys samt eventuell åtgärdsplan.

  Bilagor

 • Barn- och skolnämnden uppdrog i verksamhetsplan 2022 att ta fram nämndspecifika rutiner och riktlinjer avseende barn- och skolnämndens ekonomistyrning. Därefter har styrmodellen reviderats och beslutats i kommunfullmäktige. Styrmodellen anger ramar, regler och riktlinjer för hur styrning och uppföljning av ekonomi och verksamhet ska bedrivas i Norrtälje kommun och tydliggör i stor utsträckning såväl budget- och uppföljningsprocessen som ansvarsnivåer och befogenheter Den övergripande styrmodellen svarar i hög utsträckning upp mot nämndens interna behov av en förtydligad planerings- och uppföljningsprocess. Barn- och utbildningskontoret har inom ramen för nämndinitiativet fokuserat på rutiner för nämndens interna planerings- och uppföljningsprocess, vilket innefattar en plan för uppföljning av ekonomi och verksamhet samt årshjul för förvaltningens arbetsprocesser

  Bilagor

 • Barn- och skolnämnden har i sin Verksamhetsplan 2023-2025 givit barn- och utbildningskontoret i uppdrag att utreda möjligheterna att ersätta blanketter med barn- och elevuppgifter samt samtycken från vårdnadshavare till för- och grundskoleenheterna

  Bilagor

 • Enligt skollagen ansvarar varje huvudman för att utbildningen genomförs i enlighet med bestämmelserna i skollagen och andra författningar (2 kap. 8§). Varje huvudman ska därmed också utse en skolchef för samtliga utbildningsformer som ska ansvara för att se till så att de föreskrifter som gäller för utbildningen följs inom huvudmannens verksamhet. I samband med kommande omorganisation på barn- och utbildningsförvaltningen görs en omstrukturering av ansvaret mellan skolchef och avdelningschef innebärande att rollen som skolchef kommer att innehas av avdelningschef för strategisk planering och utveckling.

  Bilagor

 • Lagen om patientsäkerhet som infördes den 1 januari 2011 innebär ökade krav på vårdgivaren att bedriva ett systematiskt patientsäkerhetsarbete för att minimera och förebygga vårdskador inom verksamheten. Patientsäkerhetsberättelsen för 2023 redovisar vilka åtgärder som vidtagits för att öka patientsäkerheten, samt vilka resultat som uppnåtts.

  Bilagor

 • Riksdagen har fattat beslut om ändringar i skollagen som innebär att elevens val tas bort i grundskolan från och med höstterminen 2024. I samband med ändringen i timplanen har regeringen beslutat att skolor inte längre får använda tid från språkvalet till skolans val. Inga andra ändringar i språkvalet kommer att göras. Den ändrade timplanen gäller för alla elever och årskurser från höstterminen 2024

  Bilagor

 • Barn- och skolnämnden ansöker årligen om ett stort antal riktade statsbidrag från framför allt Skolverket. Barn- och utbildningskontoret redovisar vilka statsbidrag från Skolverket som har sökts under hösten 2023 och vilka statsbidrag från Skolverket som kommer att sökas under våren 2024.

  Bilagor

 • Huvudmannen för Norlandia förskolor Lilla Rospiggen, Norlandia Förskolor Knivsta AB har ansökt om en utökning av antalet barn vid förskolan på Diamantgatan 11 i Norrtälje.

  Huvudmannen bedriver sedan tidigare förskoleverksamhet på samma adress som ovan. Godkännandet omfattar 62 barn och innevarande ansökan avser en utökning med ytterligare 63 barn. Utökningen ska ske genom att ytterligare lokaldel vid huvudmannens befintliga förskola tas i bruk.

  Prövning av ägar- och ledningskretsens insikt och lämplighet har genomförts utan anmärkning i samband med tidigare ärenden och ingen ändring i ägar- och ledningskretsen har skett sedan dess. Det har av utredningen inte framkommit uppgifter som föranleder en förnyad prövning i denna del.

  Barn- och utbildningsförvaltningen gör den samlade bedömningen att Norlandia Förskolor Knivsta AB har ekonomiska förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för verksamheten då moderbolaget Norlandia Förskolor AB kommer att bistå med de medel som behövs fram till dess att Norlandia Förskolor Knivsta AB nått ett ekonomiskt positivt resultat. Huvudmannen bedöms även i övrigt ha förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för den sökta utbildningen.

  Norlandia Förskolor Knivsta AB planerar att erbjuda totalt 125 platser på Norlandia förskolor Lilla Rospiggen vid fullt utbyggd verksamhet. Det kan konstateras att det i dagsläget finns ett överskott av platser i centrala Norrtälje, både på kommunala och fristående förskolor. En utökning av en fristående verksamhet i tätorten kan sannolikt komma att påverka barnantalet i både fristående och kommunala förskolor, främst i närområdet.

  Lagstiftningen och bedömningen av påtagliga negativa följder tar dock enbart sikte på konsekvenserna för kommunens motsvarande verksamhet. Norlandia förskolor Lilla Rospiggen ligger i ett nybyggt kvarter med både mindre och större lägenheter där byggnation av ytterligare bostadskvarter i området Övre Bryggårdsgärdet pågår. En nybyggd förskola i direkt anslutning till bostäderna är i detta perspektiv positivt. Möjligheten för vårdnadshavare att välja förskola och ha tillgång till ett brett utbud är en viktig kvalitetsaspekt i ett skolväsende med både offentliga och fristående huvudmän. 2 På kort sikt kan den sökta utökningen komma att medföra omställningskostnader för motsvarande kommunal verksamhet. Utifrån befintliga uppgifter görs dock bedömningen att det inte går att påvisa påtagliga negativa följder för den kommunala förskoleverksamheten på lång sikt. Norlandia Förskolor Knivsta AB godkänns därför som huvudman för permanent utökning av verksamheten vid Norlandia förskolor Lilla Rospiggen. En avgift för ansökan om godkännande som huvudman om 13 000 kronor, enligt kommunfullmäktige fastställd taxa, kommer att tas ut. Faktura skickas i separat försändelse

  Bilagor

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.