Hoppa över navigering
 • § 46

  Val av justerare och tid för justering

 • § 47

  Ändringar i föredragningslistan

 • Jenny Nordström, förvaltningsdirektör informerar om:

  • Den nya organisationen
  • Granskning arbetsmiljöverket
  • IES
  • Gymnasiemässa 16 november

   

  Agneta Brus, kvalificerad strateg informerar om att arbete just nu pågår med månadsrapport per oktober. 

 • Barn- och utbildningskontoret har upprättat förslag till verksamhetsplan 2024–2026 utifrån planeringsförutsättningar och Mål & Budget 2024–2026 fastställd av kommunfullmäktige den 26 juni 2023.

  I verksamhetsplanen beskrivs barn- och skolnämndens ansvarsområde och verksamhet, mål kopplat till verksamheten, uppdrag från kommunfullmäktige och nämnd, budget per verksamhetsområde, samt indikatorer för uppföljning.

  Bilagor

 • Den interna styrningen och kontrollen är en del av kommunens styrsystem och ett redskap för kommunens ledning att främja en effektiv ledning av organisationen, hantering av risker, utveckling av verksamheten och utvärdering av verksamhetens resultat - ytterst för att säkerställa att verksamhetens syfte och mål nås.

  Målet med intern kontroll är:

  - ändamålsenlig verksamhet

  -  kostnadseffektiv verksamhet

  -  tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten

  - efterlevnad av tillämpliga lagar, förordningar, föreskrifter, riktlinjer mm

  En effektiv internkontroll innebär att egen granskning och uppföljning genomförs i samtliga dessa avseenden, med fokus på:

  - Att system och rutiner finns så att budgeterade medel och andra resurser används i överrensstämmelse med tagna beslut.

  - Att säkerställa att lagar, bestämmelser, anvisningar, riktlinjer och överenskommelser följs. - Att minimera risken för missbruk och avsiktliga eller oavsiktliga fel som leder till extrakostnader eller att kommunens tillgångar äventyras.

  - Att säkerställa en rättvisande redovisning genom kontroll av riktigheten och tillförlitligheten i räkenskaperna.

  - Att skydda politiker och tjänstepersoner mot oberättigade misstankar om oegentligheter.

  Bilagor

 • Barn- och utbildningskontoret har tagit fram förslag till avgifter för 2024. Förslaget omfattar: - Avgift för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem

  - Avgift för ansökan om godkännande som huvudman för fristående förskola eller fritidshem, eller ansökan om väsentlig förändring av befintligt tillstånd

  - Avgift för ansökan om godkännande som huvudman för fristående pedagogisk omsorg, eller ansökan om väsentlig förändring av befintligt tillstånd

  - Avgift för prövning av betyg

  Avgift för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem föreslås räknas upp med det fastställda taket för högsta avgiftsgrundande inkomst som Skolverket beslutar senast i början av december inför varje nytt år. Inga förändringar föreslås i övrigt vad gäller avgiftens konstruktion.

  Bilagor

 • Barn- och utbildningskontoret har upprättat förslag till ersättning/bidrag till utförare av till utförare av förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem, förskoleklass, grundskola och anpassad grundskola 2024. Bidragsbeloppen har räknats fram utifrån beslutad resursfördelningsmodell och budgetförutsättningar fastställda i Mål och budget 2024–2026, beslutad av kommunfullmäktige den 26 juni 2023.

  Bilagor

 • Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde den 12 juni 2023, § 84 att tilldela barn- och skolnämnden 11,5 mnkr för att genomföra ”lärarbonus” för prioriterade personalgrupper i förskola, och grundskola (inklusive förskoleklass, anpassad grundskola och fritidshem. Barn- och utbildningskontoret har tagit fram en modell för fördelning anslaget mellan kommunen som huvudman och fristående utförare samt vilka kriterier som ligger till grund för beräkningen av lärarbonusen och vilka som får ta del av den.

 • Norrtälje kommun är till ytan stor och frågan om förskolestruktur är komplex med ett antal tätorter och en relativt stor landsbygd. Det ställer krav på en kontinuerlig analys och anpassning efter de förhållande som råder och den utveckling som bedöms komma att ske inom de olika områdena. Såväl nyetablering som utveckling och ibland avveckling av förskoleenheter blir naturligt inslag i detta arbete, allt efter hur utvecklingen av barnantalet sker och de mönster som föräldrar har i valet av förskola. Ibland påverkas förskolan även av förändringar i grundskolans struktur, där en etablering eller en avveckling kan komma att ge effekter på förskolans enheter.

  Det finns idag ett stort utbud av förskolor med både kommunal och enskild huvudman, olika storlek och pedagogisk inriktning. Detta är positivt, det skapar valmöjligheter och målet är att ett brett utbud ska kvarstå. Men i vissa fall kan en avveckling ändå komma att föreslås. Skälen kan vara flera, till exempel vikande barnantal, överetablering av förskolor i ett område vilket minskar möjligheten för alla huvudmän/enheter i närheten att bedriva en effektiv verksamhet, problematik kopplad till lokalerna (till exempel att en närliggande skola lagts ner eller att lokalerna inte är ändamålsenliga) eller att läget försvårar rekrytering och planering av förskolans verksamhet med därmed medföljande arbetsmiljöproblematik.

  För Blåklintens förskola är de huvudsakliga utmaningarna ett starkt vikande barnantal, och antalet inskrivna barn är nu endast 32. Det råder en överetablering av förskolor i området i förhållande till antalet barn, och flertalet går med tomma platser. Det finns heller ingen indikation på att detta barnantal kommer att stiga inom överskådlig tid då befolkningsutvecklingen viker. Blåklintens förskola bedrivs dessutom sedan 2013 i paviljonger, en dyr lokallösning som driver upp kostnaderna och som inte är förenlig med Norrtälje kommuns lokalstrategi. Bygglovet är dessutom tidsbegränsat. På Blåklinten drivs idag den finskspråkiga verksamheten i Norrtälje kommun utifrån att kommunen är ett finskt förvaltningsområde.

  Blåklintens förskola förslås därför avvecklas med sista verksamhetsdag 30 juni 2024. Samtliga barn kommer erbjudas förtur till utpekade närliggande kommunala förskolor, till exempel Vigelsjö gård eller Paletten, alternativt själva söka plats på något av de fristående alternativ som finns tillgängliga i närheten.

  En barnkonsekvensanalys har genomförts som visar att avvecklingen kan genomföras utan negativa effekter för barn. De ekonomiska konsekvenserna av förslaget bedöms vara i linje med god ekonomisk hushållning och Norrtälje kommuns mål om en sund och långsiktig ekonomi i balans. Riskerna i genomförande bedöms kunna hanteras inom ramen för verksamheten.

 • Norrtälje kommun är till ytan stor och frågan om förskolestruktur är komplex med ett antal tätorter och en relativt stor landsbygd. Det ställer krav på en kontinuerlig analys och anpassning efter de förhållande som råder och den utveckling som bedöms komma att ske inom de olika områdena. Såväl nyetablering som utveckling och ibland avveckling av förskoleenheter blir naturligt inslag i detta arbete, allt efter hur utvecklingen av barnantalet sker och de mönster som föräldrar har i valet av förskola. Ibland påverkas förskolan även av förändringar i grundskolans struktur, där en etablering eller en avveckling kan komma att ge effekter på förskolans enheter.

  Det finns idag ett stort utbud av förskolor med både kommunal och enskild huvudman, olika storlek och pedagogisk inriktning. Detta är positivt, det skapar valmöjligheter och målet är att ett brett utbud ska kvarstå. Men i vissa fall kan en avveckling ändå komma att föreslås. Skälen kan vara flera, till exempel vikande barnantal, överetablering av förskolor i ett område vilket minskar möjligheten för alla huvudmän/enheter i närheten att bedriva en effektiv verksamhet, problematik kopplad till lokalerna (till exempel att en närliggande skola lagts ner eller att lokalerna inte är ändamålsenliga) eller att läget försvårar rekrytering och planering av förskolans verksamhet med därmed medföljande arbetsmiljöproblematik.

  För Närtuna förskola är de huvudsakliga utmaningarna ett starkt vikande barnantal. Antalet inskrivna barn är nu endast 12 och det blir 10 i november. Antalet barn bedöms komma att minska än mer det närmaste året då 4 av barnen fyller sex år 2024. Det finns heller ingen indikation på att barnantalet kommer att stiga inom överskådlig tid. Detta gör att verksamheten inte fullt ut kan bedrivas i enlighet med läroplanens intentioner. Det skapar även en svårighet att bemanna och driva förskolan på ett sätt som medger en väl fungerande arbetsmiljö med kollegialt utbyte och tid för kompetensutveckling. Verksamheten blir sårbar vid sjukdom och semestrar och rekrytering av såväl ordinarie personal som vikarier blir en utmaning.

  Förskolan i Närtuna ligger dessutom i direkt anslutning till den år 2015 nedlagda Närtuna skolan, vilket ställer krav på investeringar i syfte att tekniskt kunna skilja förskolans lokaler från de nyligen avyttrade skollokalerna. Närtuna förskola förslås därför avvecklas med sista verksamhetsdag 30 juni 2024. Samtliga barn kommer att erbjudas förtur till plats på utpekad kommunal förskola i Rimbo och det finns även 2 möjlighet att söka sig till andra förskolor i området, exempelvis den i kommunala Skepptuna förskola (belägen i Sigtuna kommun) eller den fristående Borrhagens förskola i Gottröra.

  En barnkonsekvensanalys har genomförts som visar att de eventuella negativa effekter som finns för barnen i form av resväg vägs upp av fördelarna med att komma till en större verksamhet med större utvecklingsmöjligheter. De ekonomiska konsekvenserna av förslaget bedöms vara i linje med god ekonomisk hushållning och Norrtälje kommuns mål om en sund och långsiktig ekonomi i balans. Riskerna i genomförande bedöms kunna hanteras inom ramen för verksamheten

 • Norrtälje kommun är till ytan stor och frågan om förskolestruktur är komplex med ett antal tätorter och en relativt stor landsbygd. Det ställer krav på en kontinuerlig analys och anpassning efter de förhållande som råder och den utveckling som bedöms komma att ske inom de olika områdena. Såväl nyetablering som utveckling och ibland avveckling av förskoleenheter blir naturligt inslag i detta arbete, allt efter hur utvecklingen av barnantalet sker och de mönster som föräldrar har i valet av förskola. Ibland påverkas förskolan även av förändringar i grundskolans struktur, där en etablering eller en avveckling kan komma att ge effekter på förskolans enheter.

  Det finns idag ett stort utbud av förskolor med både kommunal och enskild huvudman, olika storlek och pedagogisk inriktning. Detta är positivt, det skapar valmöjligheter och målet är att ett brett utbud ska kvarstå. Men i vissa fall kan en avveckling ändå komma att föreslås. Skälen kan vara flera, till exempel vikande barnantal, överetablering av förskolor i ett område vilket minskar möjligheten för alla huvudmän/enheter i närheten att bedriva en effektiv verksamhet, problematik kopplad till lokalerna (till exempel att en närliggande skola lagts ner eller att lokalerna inte är ändamålsenliga) eller att läget försvårar rekrytering och planering av förskolans verksamhet med därmed medföljande arbetsmiljöproblematik.

  För Söderbykarls förskola är de huvudsakliga utmaningarna ett starkt vikande barnantal. Antalet inskrivna barn är nu endast 12 och bedöms komma att minska än mer det närmaste året. Det finns heller ingen indikation på att barnantalet kommer att stiga inom överskådlig tid. Detta gör att verksamheten inte fullt ut kan bedrivas i enlighet med läroplanens intentioner. Det skapar även en svårighet att bemanna och driva förskolan på ett sätt som medger en väl fungerande arbetsmiljö med kollegialt utbyte och tid för kompetensutveckling. Verksamheten blir sårbar vid sjukdom och semestrar och rekrytering av såväl ordinarie personal som vikarier blir en utmaning. Förskolan i Söderbykarl ligger dessutom i direkt anslutning till den år 2023 avvecklade Söderbykarls skola, vilket ställer krav på investeringar i syfte att tekniskt kunna skilja förskolans lokaler från de nyligen avyttrade skollokalerna. Utöver det har lokalerna drabbats av en omfattande vattenskada, vilken kommer bli kostsam att åtgärda.

  Söderbykarls förskola förslås därför avvecklas med sista verksamhetsdag 30 juni 2024. Samtliga barn kommer erbjudas förtur till plats på en kommunal förskola, till exempel i Älmsta, Svanberga eller Skebobruk. Det finns även möjlighet söka sig till andra förskolor, såväl fristående som kommunala om vårdnadshavarna så önskar.

  En barnkonsekvensanalys har genomförts som visar att de eventuella negativa effekter som finns för barnen i form av resväg vägs upp av fördelarna med att komma till en större och långsiktigt mer stabil verksamhet som även erbjuder större utvecklingsmöjligheter för barnen. De ekonomiska konsekvenserna av förslaget bedöms vara i linje med god ekonomisk hushållning och Norrtälje kommuns mål om en sund och långsiktig ekonomi i balans. Riskerna i genomförande bedöms kunna hanteras inom ramen för verksamheten.

 • Barn- och utbildningskontoret har utifrån uppdrag från kommunfullmäktige till barn- och skolnämnden i mål och budget 2022–2024 utrett förutsättningarna för att införa en resursförskola1 . Med resursförskola avses här en förskola som enbart tar emot vissa barn med mycket omfattande och varaktiga funktionsnedsättningar. Utredningen har visat att behovet av en sådan förskola finns men är litet. Det kan därför tillgodoses av en befintlig fristående förskola i Norrtälje med den inriktningen. Förvaltningen föreslår mot bakgrund av detta att en resursskola i kommunal regi inte bör startas upp. Barn- och utbildningskontoret kommer i stället inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet utveckla och stärka processerna kring särskilt stöd.

 • Utifrån skolornas kvalitetsrapporter och de kvalitetsdialoger som genomförs med rektorer och ledamöter från barn- och skolnämnden skriver skolchefen en kvalitetsredovisning över hela grundskolans ansvarsområde efter varje läsår. Genom det systematiska kvalitetsarbetet har vi kunnat identifiera ett antal nya utvecklingsområden eller fortsatta utvecklingsområden.

  Under läsåret 2023/24 kommer följande utvecklingsområden att vara prioriterade:

  - Förbättra närvaron i skolan

  - Utveckla resultatuppföljningen

  - Öka de tillitsfulla relationerna mellan elever och skolpersonal

 • Ärendet ej färdigställt så inga handlingar finns att ta del av.

 • Utifrån skolornas kvalitetsrapporter och de kvalitetsdialoger som genomförs med rektorer och ledamöter från barn- och skolnämnden skriver skolchefen en kvalitetsredovisning över den kommunala fritidshemsutbildningen efter varje läsår.

 • Socialdemokraterna har via Margareta Lundgren (S) och Ulrika Falk (S) inkommit med en motion gällande gratis frukost i skolan. Förvaltningen anser att motionen är besvarad då uppdrag om pilotprojekt för gratis skolfrukost finns med i Norrtäljeavtalet. Pilotprojektet med gratis frukost är planerat att genomföras under vårterminen 2024 på en F-6 skola.

  Bilagor

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.