Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare och tid för justering

 •   2

  Ändringar i föredragningslistan

 •   4

  Delårsrapport 2 för utbildningsnämnden 2019

 •   5

  Uppföljning av internkontrollplan för utbildningsnämnden 2019

 •   6

  Gymnasieskolans kvalitetsredovisning läsåret 2018-19

 •   7

  Gymnasiesärskolans kvalitetsredovisning läsåret 2018-19

 •   8

  Vuxenutbildningens kvalitetsredovisning verksamhetsåret 2018-19

 •   9

  Riktlinjer för centrala barn-och elevhälsan, UN

 •   10

  Tillsättning av skolchef i Norrtälje kommun, utbildningsnämnden

 •   11

  Besvarande av remiss - U 2018:06 På väg - mot stärkt kvalitet och likvärdighet inom komvux för elever med svenska som andraspråk

 •   12

  Medgivande till närvarorätt för politiska sekreterare på Utbildningsnämndens sammanträden

 •   13

  Val av ny ledamot och ersättare i utbildningsnämndens arbetsutskott

 •   14

  Anmälan av delegationsbeslut till utbildningsnämnden

 •   15

  Redovisning av inkomna klagomål och anmälningsärenden

 •   16

  Meddelanden till utbildningsnämnden

 •   17

  Rapporter från arbetsutskottet, presidiet och ordförande

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.