Hoppa över navigering
 • § 123

  Ändringar i föredragningslistan

 • § 124

  Val av justerare och tid för justering

 • Barn- och skolnämnden fördelar årligen ett anslag till förskola och skola med socioekonomiska kriterier som grund för ersättningen. Fördelningen ska beslutas senast under december månad året före aktuellt budgetår.
  Vidare fastställer barn- och skolnämnden årligen fördelning av det särskilda anslaget till mindre skärgårds- och landsbygdsförskolor och skolor. Anslaget fördelas till enheter med lågt barn- och elevantal belägna i kommunens skärgårds- och landsbygdsområden.

  Bilagor

 • Regeringen har beslutat om ett nytt samlat statsbidrag för kvalitetshöjande åtgärder inom förskolan.
  Statsbidraget ska användas för insatser som syftar till kvalitetshöjande åtgärder under perioden 1 januari -31 december 2022. Bidragsramen för Norrtälje kommun 2022 uppgår till 8 545 383 kr.
  Statsbidraget får enligt förordningen användas till:
  − att möjliggöra att barngrupperna har en storlek som överensstämmer med Skolverkets riktmärke för barngruppernas storlek i förskolan,
  − att bibehålla eller rekrytera personal i förskolan,
  − kompetensutveckling för förskollärare och annan personal som arbetar i barngrupper i förskolan.

  Bilagor

 • Barn-och utbildningskontoret har av barn-och skolnämnden, 2019-02-04 §12, fått i uppdrag att ta fram ett nytt Skolutvecklingsprogram. Dokumentet ersätter det tidigare Skolutvecklingsprogrammet för åren 2016 till 2021. För att förskolor och skolor ska kunna känna delaktighet måste deras nulägesbilder och analyser utgöra grunden i Norrtälje kommuns arbete med att utveckla utbildningen efter de nationella målen. Barn- och skolnämnden beslutade därför 2021-03-15 att det nya Skolutvecklingsprogrammet ska utgå från verksamheternas systematiska kvalitetsarbete. Upplägget med kvalitetsredovisningarna och arbetsplanerna som bärande innehåll medför att dokumentet är levande genom att insatserna kan bytas ut i takt med identifierade behov. Varje höst kommer verksamhetschefernas kvalitetsredovisningar att läggas ut på Norrtälje kommuns webbplats tillsammans med respektive arbetsplan. Vid ett ändrat politiskt läge eller byte av verksamhetschefer kan även den överbyggande texten bytas ut om det skulle finnas behov av det.

  Bilagor

 • Barn- och utbildningskontoret har upprättat förslag till reviderade riktlinjer för skolplacering i förskoleklass och grundskola att tillämpas vid skolvalet inför läsåret 2022/23 och vid skolplaceringar utanför skolvalet fr o m läsår 2022/23.
  Förslaget innebär att syskonförtur införs som prioriterad urvalsprincip före relativ närhet, för barn som går eller ska börja i förskoleklass och i årskurs 1-6 samt vars syskon går eller kommer att gå i förskoleklass eller i årskurs 1-6 det läsår som ansökan avser. Syftet är att underlätta för familjer med flera yngre barn så att de får bättre möjlighet att få en skolplacering på samma skola som äldre syskon.
  Barn- och utbildningskontoret föreslår att placeringsförtur kvarstår som första urvalsprincip i förslaget till reviderade riktlinjer för skolval och skolplacering i förskoleklass och grundskola.

 • Barn- och skolnämnden beslutade 2021-02-01 i samband med antagande av Verksamhetsplan för 2021-20231 att uppdra till barn- och utbildningskontoret att utreda införandet av en Resursskola. Ett uppdrag som först initierats från Kommunfullmäktige 2020-12-14 §260.
  En utredning har genomförts under 2021 och med bakgrund i den så föreslår barn- och utbildningskontoret att barn- och skolnämnden vidare uppdrar utredningsarbete inom ramen för att upprätta en resursskola i Norrtälje kommun.

 • Barn- och skolnämnden uppdrog i verksamhetsplan 2021-23 till barn- och utbildningskontoret att ta fram en digitaliseringsplan (strategi) för huvudmannens fortsatta arbete med digital kompetens utifrån det systematiska kvalitetsarbetet, men även utifrån den nationella digitaliseringsstrategin för skolväsendet.


  Barn- och utbildningskontoret har tagit fram ett förslag till strategisk digitaliseringsplan för förskola och grundskola (inkl. grundsärskola och fritidshem) i Norrtälje kommuns kommunala verksamhet. Digitaliseringsplanen ger stöd i ett långsiktigt förändringsarbete där digitaliseringens möjligheter tas tillvara så att ett bättre lärande och högre måluppfyllelse uppnås. I planen tydliggörs förväntningar på alla nivåer i styrkedjan samt hur uppföljning ska gå till.

 • Kommunfullmäktige beslutade den 7 oktober 2019 § 206 att tjänstegarantier ska införas i samtliga kommunala verksamheter som tillhandahåller tjänster till invånare och företag.

  Barn- och skolnämnden har tidigare antagit tjänstegaranti för förskolan och fritidshemmet.


  Enligt beslut i verksamhetsplan 2021–23 ska barn- och skolnämnden anta ytterligare en tjänstegaranti per år under perioden 2021–2023. Barn- och utbildningskontoret har upprättat förslag till tjänstegaranti för huvudmän för fristående förskola som innebär att handläggningstid för ansökan om godkännande som huvudman för fristående förskola högst ska uppgå till högst fyra månader efter att en komplett ansökan lämnats in via kommunens e-tjänst. Om inte tjänstegarantin efterlevs får sökande reducerad avgift.

  Bilagor

 • Barn- och skolnämnden följer två gånger om året upp beslut och uppdrag för att säkerställa att dessa verkställs.

 • Detta beslut grundar sig i den situation och risk för smittspridning som råder i och med Covid-19 virusets spridning i Sverige.


  Med bakgrund i rådande pandemisituation beslutar Barn- och skolnämnden att revidera sitt beslut fattat 2021-05-14 §137 (BSN 2020-933) om att tillåta öppna sammanträden från årsskiftet 2022 till att börja gälla vid barn- och skolnämndens sammanträde 2022-09-12.

 • Barn- och skolnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till arbetsutskott, ordförande och tjänstemän. Vilka beslut som överlåtits framgår av en delegationsordning som beslutats av nämnden. Beslut som fattas med stöd av denna delegationsordning ska anmälas till nämnden. Redovisningen innebär inte att nämnden ska fastställa, eller får ompröva de beslut som fattats på delegation. Däremot står det nämnden fritt att återkalla lämnad delegation.

 • § 135

  Meddelanden till barn- och skolnämnden

 • Barn- och utbildningskontoret sammanställer och redovisar för barn- och skolnämnden inkomna
  klagomål mot utbildningen, inkomna anmälningar om kränkande behandling, samt anmälningar om
  olovlig frånvaro från utbildningen. Enligt skollagen ska varje huvudman för utbildning ha skriftliga
  rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen. Barn- och skolnämnden beslutade 2012-
  09-03 § 83 att inkomna klagomål och synpunkter ska redovisas för nämnden vid varje
  nämndsammanträde. Vidare gäller att en lärare, eller annan personal som får kännedom om att en
  elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten skyldig att
  anmäla detta till rektorn som är skyldig att anmäla detta vidare till huvudmannen. Huvudmannen är
  skyldig att skyndsamt utreda omständigheterna kring de uppgivna kränkningarna, och i
  förekommande fall vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra kränkande behandling
  i framtiden.

 • § 137

  Rapporter från arbetsutskottet, presidiet och ordförande

 • § 138

  Rapporter från politikersbesök på enheterna

 • § 139

  Information från förvaltningen. A), Organisation. B). Ekonomi. C).Kompetensförsörjningsstrategi. D).Behandlingsskola

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.