Hoppa över navigering
 • § 30

  Val av justerare och tid för justering

 • § 31

  Ändringar i föredragningslistan

 • Barn- och utbildningskontoret har upprättat delårsrapport 1 per april 2024 för barn- och skolnämnden. Barn- och skolnämnden redovisar ett resultat på +5 mnkr för perioden januari-april, och en prognos på +0,9 mnkr för helår 2024. Prognosen för antalet barn och elever är lägre än beräknat i samtliga skolformer Samtliga av nämndens uppdrag från kommunfullmäktige och egna nämndinitiativ bedöms kunna genomföras enligt plan under året.

  Bilagor

 • Barn- och skolnämnden beslutade 2023-11-06 § 86 om internkontrollplan för 2024. Återrapportering och uppföljning av internkontroll och åtgärder med anledning av genomförd internkontroll sker i samband med delårsrapporter.

  Barn- och utbildningskontoret har under perioden januari-april 2024 utfört internkontroll inom de internkontrollområden som fastställs av kommunfullmäktige i Mål & Budget 2024- 2026

  − Effektiva arbetsmetoder och hög kvalitét

  − Informationssäkerhet

  − Ekonomi och hushållning av kommunens resurser.

  Bilagor

 • Norrtälje kommun är till ytan stor och frågan om förskolestruktur är komplex med ett antal tätorter och en relativt stor landsbygd. Det ställer krav på en kontinuerlig analys och anpassning efter de förhållande som råder och den utveckling som bedöms komma att ske inom de olika områdena. Såväl nyetablering som utveckling och ibland avveckling av förskoleenheter blir naturligt inslag i detta arbete, allt efter hur utvecklingen av barnantalet sker och de mönster som vårdnadshavare har i valet av förskola. Ibland påverkas förskolan även av förändringar i grundskolans struktur, där en etablering eller en avveckling kan komma att ge effekter på förskolans enheter.

  Det finns idag ett stort utbud av förskolor med både kommunal och enskild huvudman, olika storlek och pedagogisk inriktning. Detta är positivt, det skapar valmöjligheter och målet är att ett brett utbud ska kvarstå. Men i vissa fall kan en avveckling ändå komma att föreslås. Skälen kan vara flera, till exempel vikande barnantal, överetablering av förskolor i ett område vilket minskar möjligheten för alla huvudmän/enheter i närheten att bedriva en effektiv verksamhet, problematik kopplad till lokalerna (till exempel att en närliggande skola lagts ner eller att lokalerna inte är ändamålsenliga) eller att läget försvårar rekrytering och planering av förskolans verksamhet med därmed medföljande arbetsmiljöproblematik.

  För Herrängs förskola är de huvudsakliga utmaningarna ett starkt vikande barnantal. I dagsläget är sex barn inskrivna vid förskolan. Till hösten 2024 är det ett barn som slutar och börjar i förskoleklass. Bedömningen är att det förutom detta kommer att ske mindre rörelser in och ut från förskolan, och uppskattningen är att det kommer vara fem inskrivna barn på förskolan under hösten 2024. Barnantalet bedöms således alltjämt komma att vara lägre än tio under överskådlig tid.

  Det finns ingen indikation på att barnantalet kommer att stiga ytterligare inom överskådlig tid. Detta gör att verksamheten inte fullt ut kan bedrivas i enlighet med läroplanens intentioner, vilket leder till att 2 barnen inte ges möjlighet att ta del av och utvecklas inom en förskoleverksamhet. Om barngruppen blir kraftigt begränsad utmanas möjligheten för barnen att samspela med kamrater i liknande ålder, intresse och utvecklingsfas. För att kunna möta målet med gemensamma lekar behöver det finnas barn som kan utmana och stimulera varandra. Erfarenheter i förskolorna är att när det blir för få barn begränsas kontaktytorna och det finns en risk för utanförskap i det lilla sammanhanget.

  En så pass liten verksamhet som Herrängs förskola skapar även en svårighet att bemanna och driva förskolan på ett sätt som medger en väl fungerande arbetsmiljö med kollegialt utbyte och tid för kompetensutveckling. Verksamheten blir sårbar vid sjukdom och semestrar och rekrytering av såväl ordinarie personal som vikarier blir en utmaning. Förskolan i Herräng ligger dessutom i direkt anslutning till nedlagda Herrängsskolan, vilket ställer krav på investeringar i syfte att kunna använda skollokalerna för alternativa ändamål eller avyttra dessa.

  Herrängs förskola förslås därför avvecklas med sista verksamhetsdag 31 december 2024. Samtliga barn kommer att erbjudas förtur till plats på angivna kommunala förskolor i Hallstavik och det finns även möjlighet att ställa sig i kö till andra förskolor.

  En barnkonsekvensanalys har genomförts som visar att de eventuella negativa effekter som finns för barnen i form av resväg vägs upp av fördelarna med att komma till en större verksamhet med större utvecklingsmöjligheter. De ekonomiska konsekvenserna av förslaget bedöms vara i linje med god ekonomisk hushållning och Norrtälje kommuns mål om en sund och långsiktig ekonomi i balans. Riskerna i genomförande bedöms kunna hanteras inom ramen för verksamheten.

  Bilagor

 • Norrtälje kommun är till ytan stor och frågan om förskolestruktur är komplex med ett antal tätorter och en relativt stor landsbygd. Det ställer krav på en kontinuerlig analys och anpassning efter de förhållanden som råder och den utveckling som bedöms kan komma att ske inom de olika områdena. Såväl nyetablering som utveckling och ibland avveckling av förskoleenheter blir naturligt inslag i detta arbete, allt efter hur utvecklingen av barnantalet sker och de mönster som föräldrar har i valet av förskola. Ibland påverkas förskolan även av förändringar i grundskolans struktur, där en etablering eller en avveckling kan komma att ge effekter på förskolans enheter.

  Det finns idag ett stort utbud av förskolor med både kommunal och enskild huvudman, olika storlek och pedagogisk inriktning. Detta är positivt, det skapar valmöjligheter och målet är att ett brett utbud ska kvarstå. Men i vissa fall kan en avveckling ändå komma att föreslås. Skälen kan vara flera, till exempel vikande barnantal, överetablering av förskolor i ett område vilket minskar möjligheten för alla huvudmän/enheter i närheten att bedriva en effektiv verksamhet, problematik kopplad till lokalerna (till exempel att en närliggande skola lagts ner eller att lokalerna inte är ändamålsenliga) eller att läget försvårar rekrytering och planering av förskolans verksamhet med därmed medföljande arbetsmiljöproblematik.

  För Björkö-Arholma förskola är en av de huvudsakliga utmaningarna ett långvarigt lågt barnantal. Antalet inskrivna barn är i dagsläget endast sju, vilket bedöms vara oförändrat under våren 2024. Till hösten 2024 är det två barn som slutar och börjar i förskoleklass. Bedömningen är att det förutom detta kommer att ske mindre rörelser in och ut från förskolan, och uppskattningen är att det kommer vara åtta inskrivna barn på förskolan under hösten 2024. Barnantalet bedöms således alltjämt komma att vara lägre än tio under överskådlig tid.

  Det finns ingen indikation på att barnantalet kommer att stiga ytterligare inom överskådlig tid. Detta gör att verksamheten inte fullt ut kan bedrivas i enlighet med läroplanens intentioner, vilket leder till att barnen inte ges möjlighet att ta del av och utvecklas inom en förskoleverksamhet. Om barngruppen 2 blir kraftigt begränsad utmanas möjligheten för barnen att samspela med kamrater i liknande ålder, intresse och utvecklingsfas. För att kunna möta målet med gemensamma lekar behöver det finnas barn som kan utmana och stimulera varandra. Erfarenheter i förskolorna är att när det blir för få barn begränsas kontaktytorna och det finns en risk för utanförskap i det lilla sammanhanget.

  En så pass liten verksamhet som Björkö-Arholma förskola skapar även en svårighet att bemanna och driva förskolan på ett sätt som medger en väl fungerande arbetsmiljö med kollegialt utbyte och tid för kompetensutveckling. Verksamheten blir sårbar vid sjukdom och semestrar och rekrytering av såväl ordinarie personal som vikarier blir en utmaning. Förskolan ligger dessutom i direkt anslutning till nedlagda Björkö-Arholma skola, vilket skapar en svårighet att använda skollokalerna för alternativa ändamål eller avyttra dessa.

  Björkö-Arholma förskola föreslås därför avvecklas med sista verksamhetsdag 31 december 2024. Samtliga barn kan erbjudas förtur till plats på kommunal förskola i Älmsta och det finns även möjlighet att ställa sig i kö till en fristående förskola på samma ort. Alternativt att söka plats längs vägen mot Norrtälje om det önskas av vårdnadshavarna.

  En barnkonsekvensanalys har genomförts som visar att de eventuella negativa effekter som finns för barnen i form av resväg vägs upp av fördelarna med att komma till en större verksamhet med större utvecklingsmöjligheter. De ekonomiska konsekvenserna av förslaget bedöms vara i linje med god ekonomisk hushållning och Norrtälje kommuns mål om en sund och långsiktig ekonomi i balans. Riskerna i genomförande bedöms kunna hanteras inom ramen för verksamheten.

   

   

   

   

   

   

   

   

  Bilagor

 • Barn- och skolnämnden har genom tidigare beslut inrättat särskilda undervisningsgrupper, så kallade resursklasser för elever med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF) och/eller andra pedagogiska utmaningar i skolsituationen. I nuläget omfattare resursklasserna 40 platser varav, 10 platser för elever i årskurs 7–9. Barn- och utbildningsförvaltningen ser ett behov av att utöka antalet platser för åldersgruppen. Utökningen avser ytterligare 10 platser vid Långsjöskolan. Det råder ett stort och varaktigt behov av platser för elevgruppen. Genom utökningen skapas möjligheter för fler elever att få en skolgång som ger dem bättre förutsättningar att nå kunskapsmålen och lyckas i sin skolgång.

  Bilagor

 • Barn- och skolnämnden beslutade 2024-03-11 §22 att införa en skolgala i Norrtälje kommun. I samband med detta uppdrogs barn- och utbildningsförvaltningen att framtaga riktlinjer för Norrtälje kommuns skolgala.

  I dessa riktlinjer fastställs ett ramverk för hur Norrtälje kommuns skolgala ska organiseras, bedrivas och innehålla.

  Bilagor

 • Barn- och utbildningskontoret har genom barn- och skolnämndens verksamhetsplan för 2024 fått i uppdrag att utreda om slumpmässiga frivilliga drogtester kan införas på högstadieskolor och gymnasieskolor i kommunen.

  Norrtälje kommun har bland det lägsta registrerade bruket av droger bland unga i regionen. Så har det varit under de senaste fem åren. Cirka 10 procent av eleverna i årskurs 9 har testat droger någon gång, och i 90 procent av dessa fall har det handlat om cannabis.

  Organisationen Narkotikafri skola har tagit fram en modell som används av flera huvudmän, framför allt i gymnasieskolor.

  Utifrån utredningens resultat framgår att slumpmässiga frivilliga drogtester enligt inte är lämplig för högstadiet då frivilligheten inte kan garanteras fullt ut på grund av elevernas låga ålder. Forskning på drogtestning i preventivt syfte i högstadieålder är i det närmaste obefintlig och modellen som presenteras och används på skolor i olika kommuner är avsedd för gymnasiet.

  Bilagor

 • I nu läget finns det öppna förskolor i Hallstavik och Norrtälje med två olika huvudmän. De två verksamheterna bör sammanföras till en huvudman för att kunna samorganisera ledning och organisering. Att samorganisera de öppna förskolornas arbete kan ge stora utvecklingsmöjligheter av verksamheten.

  Bilagor

 • PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Norrtälje kommun genomfört en grundläggande granskning av kommunstyrelsen och nämnderna i syfte att ge kommunens revisorer ett underlag för dess uttalande i revisionsberättelsen.

  Den övergripande revisionsfrågan har varit följande:

  ”Har Kommunstyrelsens och nämndernas förvaltning skett på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt med tillräcklig intern kontroll?”

  Barn- och skolnämnden delar i huvudsak i revisorernas granskningsiakttagelser och bedömningar som lämnats i rapporten, och konstaterar att de utvecklingsområden som föreslagits till stor del är genomförda inför 2024.

  Bilagor

 • Barn- och utbildningskontoret har utrett möjligheterna att starta en anpassad grundskola i Hallstavik enligt ett e-förslag.

  Skälet till förslaget anges vara den långa resvägen för eleverna från Hallstavik till centralorten Norrtälje, där kommunens två befintliga anpassade grundskolor är belägna. Eförslaget anger att kommunen kan spara pengar genom minskade skolskjutskostnader samt att det redan finns lämpliga lokaler för att kunna starta upp en anpassad grundskola.

  Att rekrytera behörig personal till den anpassade skolan är en utmaning för alla huvudmän. Norrtälje har en låg behörighet i den anpassade grundskolan redan nu. Det är en ännu större utmaning att rekrytera personal långt ifrån centralorter där lärare har få kollegor.

  Bilagor

 • Barn- och skolnämnden fattade beslut om sammanträdestider vid sammanträde 231106 §98.

  Barn- och skolnämnden reviderar sammanträdesdagar 2024 till förmån för kommunstyrelsekontoret kommunalrådsberedningens ändring av sammanträdestid.

  Bilagor

 • Barn- och skolnämnden följer två gånger om året upp beslut och uppdrag för att säkerställa att dessa verkställs.

  Bilagor

 • Barn- och skolnämnden ska välja en ny ersättare i barn- och skolnämndens arbetsutskott efter att Anna Eneroth (C) avsagt sig uppdraget.

  Bilagor

 • Barn- och skolnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till arbetsutskott, ordförande och tjänstemän. Vilka beslut som överlåtits framgår av en delegationsordning som beslutats av nämnden. Beslut som fattas med stöd av denna delegationsordning ska anmälas till nämnden. Redovisningen innebär inte att nämnden ska fastställa, eller får ompröva de beslut som fattats på delegation. Däremot står det nämnden fritt att återkalla lämnad delegation.

  Bilagor

 • Barn- och utbildningskontoret sammanställer och redovisar för barn- och skolnämnden inkomna klagomål mot utbildningen, inkomna anmälningar om kränkande behandling, samt anmälningar om olovlig frånvaro från utbildningen. Enligt skollagen ska varje huvudman för utbildning ha skriftligarutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen. Barn- och skolnämnden beslutade 2012-09-03 § 83 att inkomna klagomål och synpunkter ska redovisas för nämnden vid varje nämndsammanträde. Vidare gäller att en lärare, eller annan personal som får kännedom om att en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten skyldig att anmäla detta till rektorn som är skyldig att anmäla detta vidare till huvudmannen. Huvudmannen är skyldig att skyndsamt utreda omständigheterna kring de uppgivna kränkningarna, och i förekommande fall vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra kränkande behandling i framtiden.

  Bilagor

 • § 48

  Rapporter från arbetsutskottet, presidiet och ordförande

 • § 49

  Information från förvaltningen A) Organisation B) Systematiskt arbetsmiljöarbete C) Skolsociala teamet

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.