Hoppa över navigering
 • § 105

  Val av justerare och tid för justering

 • § 106

  Ändringar i föredragningslistan

 • Barn- och skolnämnden är vårdgivare för elevhälsans medicinska och psykologiska insatser i Norrtälje kommun. Vårdgivaren ansvarar för att det finns ett ledningssystem för verksamheten. Ledningssystemet gäller de insatser inom elevhälsan som omfattas av hälso-och sjukvårdslagen och är ett styrande system.

  Bilagor

 • Barn- och skolnämnden beslutade 6 november 2023 att avveckla Blåklintens förskola där den finskspråkiga förskoleverksamheten i Norrtälje kommun var förlagd. Således bör den finskspråkiga verksamheten omlokaliseras till en annan lämplig förskola, därför föreslår barn- och utbildningskontoret att Körsbärets förskola skall erbjuda finskspråkig verksamhet från och med den 1 juli 2024.

  Bilagor

 • Riala skola har 89 inskrivna elever från förskoleklass till och med årskurs sex. Skolan är organiserad med blandade årskurser då elevantalet inte medger en klass per årskurs.

  Under läsåret 2022/23 var årskurs sex inskriven på Länna skola. Inför läsåret 2024/25 står Riala skola återigen för en organisatorisk utmaning.

  Utifrån Riala skolas kommande situation, med ett elevunderlag som varierar och begränsningar i antalet klassrum, föreslår barn- och utbildningskontoret att eleverna som ska börja årskurs sex hösterterminen 2024 flyttar över till Länna skola.

  Bilagor

 • Skolinspektionen genomförde en regelbunden tillsyn av Rånäs skola i december 2022. I beslutet efter tillsynen, som inkom den 23 februari 2023, framgår att Skolinspektionen bedömt att kvalitetsförbättringar behöver ske inom samtliga granskade områden.

  Rånäs skola har påbörjat ett kvalitetsförbättringsarbete inom samtliga områden. Ett större arbete har startat för att öka lärarnas möjlighet att samarbeta med andra lärare på andra skolor i syfte att förbättra undervisningen samt att öka likvärdigheterna för eleverna.

  Bilagor

 • En kommun har enligt Skollagen (2010:800) 26 kap. 4 § tillsyn över de fristående förskolor vars huvudman kommunen godkänt enligt 2 kap. 7 och över att enskilda som godkänts av kommunen fortlöpande uppfyller kraven i skollagen. 2 kap. 5 och 5 b §§.

  Tillsynen under 2024 syftar till att ge Barn-och utbildningskontoret en nulägesanalys om de fristående förskolornas kvalitet och måluppfyllelse samt om kraven på verksamhetens ägare och ledning vad gäller insikt och lämplighet och huvudmannens ekonomiska förutsättningar fortlöpande är uppfyllda. Tillsynen kommer under 2024 att ske på 14 fristående förskolor som drivs av 11 olika huvudmän.

  Tillsynen ska omfatta samtliga områden i läroplanen med ett särskilt fokus på förskolans arbete med demokrati, värdegrund och jämställdhet. En granskning av ägar- och ledningskretsens insikt och lämplighet samt huvudmannens ekonomiska förutsättningar ska också genomföras. Inom ramen för tillsynen kan också råd och vägledning, främst avseende den fysiska lärmiljön, komma att ges

  Bilagor

 • En kommun har enligt Skollagen (2010:800) 26 kap. 4 § tillsyn över fristående pedagogisk omsorg vars huvudman kommunen beviljat rätt till bidrag enligt 25 kap 10§. I januari 2023 trädde en ny lagstiftning i kraft där kraven på verksamheten i pedagogisk omsorg skärptes. Enligt den nya lagstiftningen ska också den enskilde ha insikt i och förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för verksamheten samt bedömas lämplig. Äldre beslut om rätt till bidrag ska anses som beslut om godkännande enligt de nya reglerna och omfattas av de utökade krav på verksamheten och huvudmannen som införs genom lagändringarna. År 2024 kommer det att finnas totalt fyra pedagogiska omsorger med verksamhet i Norrtälje kommun. En av dessa kommer att omfattas av tillsynen.

  Tillsynen under 2024 syftar till att ge Barn-och utbildningskontoret en nulägesanalys om huvudmannens insikt och lämplighet samt den fristående pedagogiska omsorgens kvalitet och måluppfyllelse.

  Tillsynen ska omfatta samtliga områden i skollagen som gäller pedagogisk omsorg samt Skolverkets allmänna råd för pedagogisk omsorg, med ett särskilt fokus på verksamhetens arbete med demokrati, värdegrund och jämställdhet. En granskning av ägar- och ledningskretsens insikt och lämplighet ska också genomföras.

  Bilagor

 • Regelbunden tillsyn har 2023 genomförts av 9 huvudmän som tillsammans driver 14 fristående förskolor i kommunen. De granskade huvudmännen uppfyller kraven på ägar- och ledningskretsens insikt och samtliga personer inom respektive ägar- och ledningskrets har i övrigt bedömts lämpliga. Även samtliga juridiska personer har bedömts lämpliga. Samtliga granskade huvudmän bedöms i nuläget ha ekonomiska förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för verksamheten.

  De granskade förskolorna bedriver verksamhet i en trygg miljö och utbildningen utformas så att den omfattar de mål och riktlinjer som gäller. Barnen ges goda förutsättningar till lek, rörelse och lärande både inomhus, ute på förskolornas egna gårdar, i de fall det finns, och i närområdet. En del av förskolorna har dock fått förslag på åtgärder för ökad barnsäkerhet, främst på den egna gården. Övervägande del av förskolorna har en anpassad lärmiljö som till stor del synliggör läroplansmålen. Varje verksamhet gavs i samband med tillsynen konkreta exempel på utvecklingsområden specifika för den egna verksamheten när det gäller lärmiljö samt mål och riktlinjer. I ett fall har en huvudman tilldelats en anmärkning gällande lärmiljön.

  Tre verksamheter har en rektor som inte lever upp till behörighetskraven och alla huvudmän har inte formellt utsett en skolchef för verksamheten. En huvudman saknar revisor. Granskningen har belyst vissa brister och utvecklingsbehov i olika omfattning främst gällande det systematiska kvalitetsarbetet och synliggörandet av jämställdhetsarbetet, men i viss mån även avseende huvudmännens rutiner för klagomålshantering.

  Tre huvudmän har fått föreläggande avseende det systematiska kvalitetsarbetet och två huvudmän har tilldelats en anmärkning. Utöver den regelbundna tillsynen har under 2023 en förstagångstillsyn och tre lokalgranskningar genomförts. Inga brister framkom vid dessa granskningar. Två huvudmän från föregående års tillsyn har följts upp avseende det systematiska kvalitetsarbetet samt två förskolor avseende gårdsbesiktning.

  Bilagor

 • Regelbunden tillsyn har 2023 genomförts av en huvudman för pedagogisk omsorg. Den granskade huvudmannen och verksamheten uppfyller kraven på trygg miljö, verksamhetens utformning och särskilt stöd. Huvudmannen uppfyller även kraven på personalens utbildning. I syfte att höja kvaliteten och barnsäkerheten ytterligare, gavs huvudmannen förslag på utvecklingsområden och åtgärder. Det har inte framkommit annat än att huvudmannen också uppfyller kraven vad gäller insikt och lämplighet.

  Avseende att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla verksamheten identifierades vissa brister. Norrtälje kommun avstod från ingripande då huvudmannen är införstådd i vad som krävs och har påbörjat arbetet med att sammanställa och synliggöra arbetet skriftligt på ett överskådligt sätt.

  Utöver den regelbundna tillsynen har under 2023 en förstagångstillsyn samt en lokalgranskning genomförts. Det framkom vid dessa granskningar inget annat än att huvudmän och verksamheter uppfyllde kraven. En uppföljning av föregående års regelbundna tillsyn och huvudmännens systematiska kvalitetsarbete har också genomförts.

  Bilagor

 • Denna utredning har skett inom ramen för barn- och skolnämndens nämndinitiativ i verksamhetsplan 2023–2025. Barn- och utbildningskontoret har genomfört utredningen. Syftet med utredningen är att undersöka möjligheter och eventuella hinder för att organisera undervisningen i moderna språk på framför allt mindre enheter genom fjärrundervisning.

  Sammantaget bedöms möjligheter föreligga att bedriva fjärrundervisning i moderna språk för att uppnå en högre kvalitet i språkundervisningen och ökad likvärdighet för de elever i årskurser där moderna språk ska ges. Det bör dock användas som ett av flera sätt att möta undervisningsbehoven och bör vid ett eventuellt införande kombineras med en utvecklingsinsats kring organisation och genomförande av fjärrundervisning på berörda skolenheter.

  Bilagor

 • Kommunfullmäktige har i mål och budget 2023–2025 uppdragit åt barn-och skolnämnden att se över rutinerna gällande begäran av utdrag ur belastningsregistret för personal med elevkontakt. Barn- och utbildningskontoret har genomfört denna utredning som presenteras i detta tjänsteutlåtande. Vid en nyanställning ska det enligt lag göras en kontroll i belastningsregistret. Ytterligare kontroller efter att en person har anställts får enligt lag inte genomföras. Befintlig rutin för registerkontroll bedöms uppfylla lagkraven och efterföljs.

  Bilagor

 • Barn- och skolnämnden har givit barn- och utbildningskontoret i uppdrag att utreda behovet av fler socialpedagoger i den kommunala grundskolan. Samhället genomgår snabba förändringar vilket ställer krav på skolan som påverkas av nya, ökande och komplexa behov som behöver tas om hand för att skolan ska kunna leva upp till sitt uppdrag. Utredningen visar på att införandet av fler socialpedagoger i skolan kan bidra till en ökad måluppfyllelse för eleverna.

  Bilagor

 • Barn- och skolnämnden har givit barn-och utbildningskontoret i uppdrag att utreda behov och möjligheter att införa språkkrav i svenska för skolpersonal. Utredningen visar att tre av förskolans rektorer redovisar förekommande problem med bristande kunskaper i svenska hos skolpersonal. Grundskolans rektorer anger de ibland har anlitat studiehandledare som inte behärskar det svenska språket utifrån uppdragets krav. Barn- och utbildningskontoret föreslår därför att ett språktest tas fram för att användas när behov föreligger vid nyanställning.

  Bilagor

 • Barn-och skolnämnden har givit barn-och utbildningskontoret i uppdrag att utreda möjligheterna att erbjuda distansundervisning för elever med hög frånvaro på mellan- och högstadiet. En fungerande distansundervisning kan vara det som behövs för att få tillbaka en elev med hög frånvaro till skolan igen.

  Utifrån utredningens resultat föreslår barn- och utbildningskontoret att Norrtälje kommun ansöker till Skolinspektionen om godkännande för att kunna bedriva distansundervisning för elever med hög frånvaro och dokumenterad medicinsk, psykisk eller social problematik.

  Bilagor

 • Regeringen har beslutat om ett nytt samlat statsbidrag för kvalitetshöjande åtgärder inom förskolan. Statsbidraget ska användas för insatser som syftar till kvalitetshöjande åtgärder under perioden 1 januari till 31 december 2024. Norrtälje kommuns bidragsram för 2024 är 13 754 602 kronor. 1 200 000 kronor av Stadsbidraget fördelas för att täcka omkostnader inom Förskolan i fokus som är ett kompetensutvecklingsprojekt där alla aktiviteter är fria att nyttja för alla förskolor oavsett huvudman. 12 554 602 kronor fördelas ut till förskolorna utifrån antalet barn i medeltal mellan 1 oktober 2023 och 1 april 2024.

  Bilagor

 • Norrtälje kommun har erhållit beslut om en statsbidragsram på 32,07 mkr för likvärdig skola 2024. Statsbidraget ska användas till insatser som stärker likvärdighet och kunskapsutveckling i fritidshem, förskoleklass och grundskolan. Huvudmannen ansvarar själv för att analysera sina resultat, identifiera behoven och prioritera vilka insatser som statsbidraget ska finansiera. Bidraget för 2024 kan användas för kostnader till insatser under perioden 1 januari-31 december 2024. Barn- och utbildningskontoret har tagit fram ett förslag till användning av bidraget.

  Bilagor

 • Enligt rutin som tagits fram av kommunens ekonomiavdelning ska nämnden årligen besluta om beslutsattestanter och ersättare, beslut om tjänstepersoner med rätt att beslutsattestera fakturor samt beloppsgränser för attesträtten. Det föreslås att barn- och skolnämnden godkänner attestanter enligt bifogad attestlista, controller har generell attesträtt för uppbokningar och rättelser av kostnader och intäkter vid periodavslut samt att särskilt utsedda ekonomihandläggare har rätt att upprätta bokföringsorder avseende rättelser av felbokförda transaktioner.

  Vidare föreslås att barn- och skolnämnden delegerar till förvaltningsdirektör att besluta om nya beslutsattestanter och ersättare under löpande verksamhetsår fram till att nästa beslut i barn- och skolnämnden.

  Bilagor

 • Barn- och skolnämnden följer två gånger om året upp beslut och uppdrag för att säkerställa att dessa verkställs.

  Bilagor

 • Barn- och skolnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till arbetsutskott, ordförande och tjänstemän. Vilka beslut som överlåtits framgår av en delegationsordning som beslutats av nämnden. Beslut som fattas med stöd av denna delegationsordning ska anmälas till nämnden. Redovisningen innebär inte att nämnden ska fastställa, eller får ompröva de beslut som fattats på delegation. Däremot står det nämnden fritt att återkalla lämnad delegation.

 • § 125

  Meddelanden till Barn- och skolnämnden 2023

 • Barn- och utbildningskontoret sammanställer och redovisar för barn- och skolnämnden inkomna klagomål mot utbildningen, inkomna anmälningar om kränkande behandling, samt anmälningar om olovlig frånvaro från utbildningen. Enligt skollagen ska varje huvudman för utbildning ha skriftligarutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen. Barn- och skolnämnden beslutade 2012-09-03 § 83 att inkomna klagomål och synpunkter ska redovisas för nämnden vid varje nämndsammanträde. Vidare gäller att en lärare, eller annan personal som får kännedom om att en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten skyldig att anmäla detta till rektorn som är skyldig att anmäla detta vidare till huvudmannen. Huvudmannen är skyldig att skyndsamt utreda omständigheterna kring de uppgivna kränkningarna, och i förekommande fall vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra kränkande behandling i framtiden.

 • Robert Beronius (L) ordförande,  informerar om:

  • Arbetsutskottets verksamhetsbesök under 2023. 
  • Riktlinjer för distansdeltagande. 
  • Studiebesök utvecklingspedagogik i Solna.
 • Jenny Nordström, förvaltningsdirektör informerar om:

  • Organisationsförändringen
  • Inspektioner från Arbetsmiljöverket om hot och våld.
  • Kommande detaljbudgetarbete.
  • Projekt hållbar utveckling förskola.
  • Gymnasiemässa

  Jenny Nordström, förvaltningsdirektör och Johan Kant, avdelningschef/skolchef grundskolan informerar om:

  • Analys och resultat 

   

  Åsa Westerlund, HR partner informerar om:

  • Kompetensförsörjningsplan

   

  Ulla Wredle, enhetschef för resultat och analys informerar om:

  • Uppföljning garanterad undervisningstid.

   

  Niclas Gustafsson, avdelningschef verksamhetsstöd informerar om:

  • Status utredning av uppdrag e-tjänst.
  • Översikt riktlinjer skolskjuts.
Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.