Hoppa över navigering
 •   1

  Upprop

 •   2

  Val av justerare och tid för justering

 •   3

  Ändringar i föredragningslistan

 •   4

  Information

 • Nämndens slutresultat är en positivt avvikelse 2,1 mnkr. Årets viktigaste händelse för verksamheterna inom nämnden var när restriktionerna lättade och när alla invånare och all personal som ville var fullvaccinerade. Det var ett väldigt högt tryck från allmänheten att ett uppöppnande skulle ske. 6 av 8 uppdrag är genomförda, måluppfyllelsen är hög.

 • I kultur- och fritidsnämndens internkontrollplan för 2021 ingår sju internkontrollpunkter med tillhörande åtgärder, kategoriserade under Kommunfullmäktiges internkontrollområden.
  När det gäller Effektiva arbetsmetoder och hög kvalitet kontrolleras att brandskyddsplaner finns och att brandskyddsronder genomförs. Vidare har tjänsteutlåtande granskats gällande barnkonsekvens- och jämställdhetsanalyser.
  I internkontrollområde informationssäkerhet kontrolleras säkerheten gällande HBTQI-kvällar och lån av böcker. Hanteringen av APT-protokoll och hur verksamheten hanterar information som tas in är andra områden som kontrollerats.
  Gällande ekonomiska processer och hushållning av kommunens resurser har avtalslösa områden samt att endast kommunens folkbokförda elever erbjuds kulturskola finansierade av kommunen kontrollerats.
  Kontrollerna visar att verksamheterna i stort har god kontroll men att man i vissa fall behöver se över rutiner och dokumentationen kring dem.

 • Kultur- och fritidskontoret redovisar sammanställning över beviljade bidrag för år 2021.

 • Förslag till beslut avser att utöka aktivitetsbidraget 2022 med 20 kr per aktivitet till bidragsberättigade föreningar som bedriver barn- och ungdomsverksamhet enligt Mål och budget 2022–2024. Förslaget avser också att bidraget som vanligtvis baseras på aktiviteter utförda föregående år (i detta fall 2021) alternativt ska kunna baseras på verksamhetsåret 2019. Detta i de fall antalet aktiviteter utförda under åren 2021 har varit lägre än under 2019. Anledningen är att många föreningars verksamhet under 2021 ofrivilligt påverkats av Covid-19 och restriktioner kopplat till pandemin.

 • Från den 1 november 2021 och minst 10 år framåt har Rimbo tennisklubb ett nyttjanderättsavtal på mark som Norrtälje kommun äger i Rimbo med en arrendeavgift på 92 000 kronor med uppräkning av index. Kultur- och fritidskontoret tilldelas motsvarande summa från mark- och exploateringsavdelningen i syfte att lämna bidrag till Rimbo tennisklubb som sedan kan betala arrendeavgiften till Norrtälje kommun.

 • Förslag till beslut avser fördelning av bidraget Öppen verksamhet för barn- och ungdomsföreningar vars syfte är att är att skapa nya vägar för Norrtälje kommuns barn och ungdomar till ett mer aktivt liv och en meningsfull fritid. Bidraget har fyra kriterier och ersätter kostnader för lokaler samt ledararvoden i de aktiviteter där kommunen behöver ett ledarstöd.

 • Nuvarande verksamhetsavtal mellan Norrtälje kommun och Färsna 4H upphörde 2021-12-31. Kultur- och fritidsnämnden avser att förlänga avtalet 2022-01-01 – 2022-12-31.

 • Nuvarande verksamhetsavtal mellan Norrtälje kommun och Roslagsblomman upphörde 2021-12-31. Kultur- och fritidsnämnden avser att förlänga avtalet 2022-01-01 – 2022-12-31.

 • Nuvarande verkssamhetsavtal mellan Norrtälje kommun och Norrtälje Naturvårdsstiftelse upphörde 2021-12-31. Kultur- och fritidsnämnden avser att förlänga avtalet och utöka avtalstiden till två år 2022-01-01-- 23-12-31.

 • Förslag till beslut gällande programbidrag 2022 utifrån inkomna ansökningar och bidragsregler.

 • Förslag till beslut gällande evenemangsbidrag sommaren 2022 utifrån inkomna ansökningar och bidragsregler.

 • Jazzmusikens vänner ansöker om 50 000 kr i verksamhetsbidrag för år 2022. Kontoret föreslår bidrag med 50 000 kr.

 • Roslagens riksteaterförening ansöker om 80 000 kr i verksamhetsbidrag för år 2022. Kontoret föreslår verksamhetsbidrag för år 2022 med 80 000 kr.

 • Kultur- och fritidskontoret anmäler delegationsbeslut till kultur- och fritidsnämnden.

 • Kultur- och fritidskontoret redovisar meddelanden inkomna till kontoret för perioden 2021-11-19– 2022-01-18.

 • Redovisning av nyinkomna ärende diarienummer 2021-000147--2021-000173.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.