• Upprop

  Val av justerare, tid och plats

 •   2

  Ändringar i föredragningslistan

 • Bygg- och miljönämnden beslutar

  Om medlyssning på distans för ledamöter och ersättare samt att tjänstepersoner ska kunna informera på distans.

   

   

  Antalet tjänstgörande ska hållas till 9 stycken, vilket är lägsta nivå för en beslutsför nämnd enligt kommunens reglemente. Detta ska göras på så sätt att maktbalansen mellan den styrande Alliansen och oppositionen upprätthålls. Vilket innebär fem stycken från Alliansen, två från Socialdemokraterna, en från Sverigedemokraterna och en från valsamverkansgruppen MP/V/ROOP.

  Såväl ledamot som ersättare som deltar på distans har yttranderätt men ej rösträtt.

   

   

 • Samhällsbyggnadsdirektör Anna Keskitalo informerar om

  • Överklagade beslut samt principiellt viktiga beslut.

  • Delegationsbeslut.

   

 •   5

  Delgivningar/Meddelanden

 •   6

  Anmälningar för kännedom

 •   7

  Anmälan delegationsbeslut

 •   8

  Redovisning av delegeringsbeslut

 •   9

  Tidsbegränsat bygglov för fasadändring av flerbostadshus (to m 2025-02-05)

 • Bygg- och miljönämnden beslutar

  Godkänna internkontrollen som utförts under delår 1 2020, för bygg- och miljönämndens verksamhet

   

   

 • Bygg- och miljönämnden beslutar

  Godkänna delårsrapport 1 (mars månad) för bygg- och miljönämndens verksamhet 2020

   

 •   12

  Upprop distansdeltagande

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.