•   1

  Val av justerare

 •   2

  Ändringar i föredragningslistan

 • Samhällsbyggnadsdirektör Anna Keskitalo informerar om

   

  • Överklagade beslut samt principiellt viktiga beslut.

  • Delegationsbeslut.

 •   4

  Delgivningar/Meddelanden

 •   5

  Anmälningar för kännedom

 •   7

  Redovisning av delegeringsbeslut

 •   8

  Uttagande av byggsanktionsavgift för uppförande av materialgård

 •   9

  Bygglov för nybyggnad av parkeringsplats (fyra stycken)

 •   10

  Avskrivning av tillsynsärende gällande olovlig byggnad och parkering

 •   11

  Förbud vid vite gällande utsläpp av avloppsvatten

 •   12

  Förbud vid vite gällande utsläpp av avloppsvaten

 •   13

  Förbud vid vite gällande utsläpp av avloppsvatten

 •   14

  Avskrivning av ärende angående klagomål på avlopps- och dagvattenhantering från industribyggnad

 • Bygg- och miljönämnden beslutar

  Ge samhällsbyggnadskontorets miljö- och hälsoskyddsavdelning i uppdrag att ta fram ett förslag till ny taxa för tillsyn enligt miljöbalken till 2022.

  Bilagor

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.