Hoppa över navigering
 • Upprop

  Justerare, tid och plats

 •   2

  Ändringar i föredragningslistan

 •   3

  Uttagande av byggsanktionsavgift då plank uppförts utan startbesked

 •   4

  Begäran om påföljder och ingripande avseende upprättande av handlingar på annans bekostnad

 •   5

  Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och komplementbyggnad samt installation av eldstad (tomt B)

 •   6

  Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och komplementbyggnad samt installation av eldstad (tomt C)

 •   7

  Föreläggande att vidta rättelse genom att återställa balkongräcke

 •   8

  Uttagande av byggsanktionsavgift för påbörjande av åtgärd innan startbesked utfärdats

 •   9

  Begäran om påföljder och ingripande avseende upprättande av handlingar på annans bekostnad

 •   10

  Uttagande av byggsanktionsavgift för påbörjande av åtgärder innan startbesked utfärdats

 •   11

  Föreläggande vid vite om att utföra provtagning och riskbedömning

 •   12

  Förbud mot förvaring av fordon

 •   13

  Föreläggande om bortforsling av uttjänta fordon

 •   14

  Förbud mot utsläpp av avloppsvatten

 •   15

  Förbud mot utsläpp av avloppsvatten

 • Bygg- och miljönämnden beslutar

  Anta behovsutredning för miljö- och hälsoskyddsavdelningen för verksamhetsåren 2023-2025.

 • Bygg- och miljönämnden beslutar

  godkänna månadsrapport för februari 2023

 •  

  Ordförande föreslår

  Bygg- och miljönämnden beslutar

  Ändra sammanträdesdagar 2023

   

  1.   Följande sammanträdesdagar antas för år 2023

   

  Arbetsutskottet                                   Bygg- och miljönämnden

                                                                        12 januari (konstituerande)

  12 januari                                                      26 januari

  9 februari                                                      16 februari    

  9 mars                                                           23 mars    

  5 april (onsdag)                                             27 april  28 april fredag

  4 maj                                                             25 maj       

  1 juni                                                             15 juni 16 juni fredag

   

  24 augusti   17 augusti                                  31 augusti  25 augusti fredag

  14 september                                                 28 september  22 september fredag

  12 oktober  5 oktober                                    26 oktober  20 oktober fredag

  9 november                                                   23 november 17 november fredag

  7 december                                                   14 december  15 december fredag

 • Delgivningar/Meddelanden läggs till handlingarna.

 • Anmälningarna läggs till handlingarna.

 • Delegeringsbeslut läggs till handlingarna.

   

  se sid 7-8 i dokumentet

 •   22

  Anmälan delegationsbeslut

 • Förvaltningsdirektör Anna Keskitalo informerar om

  1. Överklagade beslut samt principiellt viktiga beslut.

  2. Delegationsbeslut.

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.