•   1

  Val av justerare

 •   2

  Ändringar i föredragningslistan

 • Mät- och kartchef Martin Karlsson informerar om

  • remiss gällande namnsättning av SCB tätortsområden

   

  Miljö- och hälsoskyddchef Carl Wesslén och milö- och hälsoskyddinspektör Louise Svensson-Grape informerar om

  • behovsutredning miljö- och hälsoskydd

   

  Monica Lejon SRMH informerar om

  • Kontrollplan och revidering i taxa för livsmedelskontrollen

   

  Förvaltningsdirektör Anna Keskitalo informerar om

  • reviderad verksamhetsplan 2020-2022

   

  Dessa punkter återkommer på januarinämnden

  • Överklagade beslut samt principiellt viktiga beslut. 
  • Delegationsbeslut.
 •   4

  Delgivningar/Meddelanden

 •   5

  Anmälningar för kännedom

 •   6

  Anmälan delegationsbeslut

 •   7

  Redovisning av delegeringsbeslut

 •   8

  Föreläggande enligt 26 kap 9 § miljöbalken avseende olaga byggnation inom strandskyddsområdet

 •   9

  Uttagande av byggsanktionsavgift för uppförande av byggnad utan startbesked

 •   10

  Uttagande av byggsanktionsavgift för uppförande av komplementbyggnad innan startbesked utfärdats

 •   11

  Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad

 •   12

  Nybyggnad av fritidshus, garage, sovbodar, sjöbod med bastu samt brygga och installation av eldstad

 •   13

  Förbud vid vite gällande utsläpp av avloppsvatten

 •   14

  Förbud vid vite gällande utsläpp av avloppsvatten

 •   15

  Förbud vid vite gällande utsläpp av avloppsvatten

 •   16

  Förbud vid vite gällande utsläpp av avloppsvatten

 • Arbetsutskottet föreslår

   

  Bygg- och miljönämnden beslutar

  Anta yttrande som sitt eget

   

 • Arbetsutskottet föreslår

   

  Bygg- och miljönämnden beslutar

  1. anta behovsutredning för miljö- och hälsoskyddsenheten 2020-2022

 • Arbetsutskottet föreslår

   

  Bygg- och miljönämnden beslutar

  Hemställa om att Kommunfullmäktige antar ny taxa för offentlig kontroll inom livsmedels- och foderlagstiftning.

   

   

 • Arbetsutskottet föreslår

   

  Bygg- och miljönämnden beslutar

  1. Anta de delar i bifogad kontrollplan 2020-2022 för livsmedelskontroll som avser Norrtälje

  2. Notera de delar i bifogad kontrollplan 2020-2022 för livsmedelskontroll som avser Täby + Vaxholm och som fastställs av Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd.

 • Arbetsutskottet föreslår

   

  Bygg- och miljönämnden beslutar

  godkänna underlag till verksamhetsplan 2020-2022 och överlämnar den till kommunstyrelsen

   

 • Arbetsutskottet föreslår

  Bygg- och miljönämnden beslutar

  1. anta sammanträdesdagar
Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.