•   1

  Val av justerare

 •   2

  Ändringar i föredragningslistan

 • Bygg- och miljödirektör Anna Keskitalo informerar om

  1. Överklagade beslut samt principiellt viktiga beslut.

    

  2. Delegationsbeslut.

 •   4

  Delgivningar/Meddelanden

 •   5

  Anmälningar för kännedom

 •   6

  Anmälan delegationsbeslut

 •   7

  Redovisning av delegeringsbeslut

 •   8

  Uttagande av byggsanktionsavgift för olovligt uppförda arbetsbodar utan startbesked

 •   9

  Föreläggande om rättelse genom vidtagande av åtgärder avseende ovårdad tomt

 •   10

  Föreläggande om rättelse genom att vidta åtgärd att återställa kuststräcka

 •   11

  Uttagande av byggsanktionsavgift för utförda markåtgärder utan lov och startbesked

 •   12

  Uttagande av byggsanktionsavgift för påbörjande av tillbyggnad utan bygglov och startbesked

 •   13

  Förbud vid vite gällande utsläpp av avloppsvatten

 •   14

  Förbud vid vite gällande utsläpp av avloppsvatten

 • Arbetsutsutskottet föreslår

  Bygg- och miljönämnden besluta

  avslå invånarförslaget

   

 • Arbetsutskottet föreslår

   

  Bygg- och miljönämnden besluta

   

  godkänna internkontrollen som utförts under delår 2 per 31 augusti 2020

 • Arbetsutskottet föreslår

  Bygg- och miljönämnden besluta

   

  godkänna delårsrapport 2 (per 31 augusti 2020) för bygg- och miljönämndens verksamhet

 • Arbetsutskottet föreslår

  Bygg- och miljönämnden hemställa

  om att kommunfullmäktige beslutar

  1. Med stöd av miljöbalken 27 kap. 1 § antar bilagd taxa och taxebestämmelser, för prövning och tillsyn enligt miljöbalken.
    

  2. Timavgiften fastställs till 1270 kr + uppräkning med PKV i oktober 2020, att gälla från och med den 1 januari 2021.
    

  3. Taxan ska gälla från och med 1 januari 2021.
    

  4. Nuvarande taxa enligt miljöbalken upphör att gälla den 31 december 2020.
    

  5. Bygg- och miljönämnden ska för varje kalenderår (avgiftsår) höja de i taxan angivna avgifterna med en procentsats som motsvarar de tolv senaste månadernas förändring i Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) räknat fram till den 1 oktober året före avgiftsåret. Basmånad för indexuppräkning är oktober 2020.

  Bilagor

 • Arbetsutskottet föreslår

  Bygg- och miljönämnden hemställa

   

  om att kommunfullmäktige beslutar:

  1. Med stöd av 12 kap 10 § plan- och bygglagen (2010:900), Plan- och bygglovstaxa samt geodatataxa för Norrtälje kommun, ändra:

  ·       Tabell 23  punkterna 23.1-23.3 gällande tids- och kostnadsuppskattning för planbesked. 

  ·       Tabell 16 revideras till att redovisa priser inklusive moms för punkterna 16.1 – 16.8 samt 16.11 – 16.13. Tidsuppskattningen i punkterna 16.1-16.6 justeras nedåt.

  ·       Tabell 25 revideras till att redovisa inklusive moms för samtliga avgifter. Avgifter för primärkarta och grundkarta räknas upp med ca 5% i punkterna 25.1-25.3. Avgifter i punkterna 25.6 och 25.7 justeras nedåt. Villkoren i punkterna 25.6, 25.7 och 25.13.1 justeras.  

  ·       Produkten 25.1.1 ”enklare karta” tas bort och ersätts av 15.13 ”Nybyggnadskarta typ C (förenklad nybyggnadskarta). 

   

  2. Ändringen ska gälla från och med den 1 januari 2021.

 • Bygg- och miljönämnden beslutar

  godkänna mål- och budgetunderlag 2021-2023 och överlämnar den till kommunstyrelsen.

   

  Bygg- och miljönämnden föreslår kommunfullmäktige

  fastställa avgifter (taxor) för år 2021 för nämnden

   

   

  Arbetsutskott 200924 föreslår

  Tillägg i underlaget i Mål och Budget;

  Ytterligare en tjänstegaranti under 2021

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.