Hoppa över navigering
 •   10

  Digital personakt

 •   27

  Anmälningar för kännedom

 •   28

  Anmälan av delegationsbeslut 1

 •   29

  Redovisning av delegeringsbeslut 2

 •   30

  Informationsärenden

 •   31

  Antagande av riktlinjer för Bostad först

 •   32

  Yttrande till kammarrätten med anledning av föreläggande i mål

 • § 179

  Val av justerare

 • § 180

  Ändringar i föredragningslista

 • Socialnämnden har upprättat en månadsrapport per oktober 2023 utifrån kommunens reglemente för planering, styrning och uppföljning av verksamhet. I månadsrapporten sker uppföljning av socialnämndens uppdrag, nämndinitiativ och ekonomi.

  Socialnämnden har för verksamhetsåret åtta uppdrag och fyra nämndinitiativ. Samtliga uppdrag och två initiativ bedöms som slutförda. Två nämndinitiativ är försenade av orsaker utanför socialnämndens kontroll.

  Socialnämnden redovisar ett överskott om 13 100 tkr per oktober. Främst avser överskottet statsbidrag från Migrationsverket och Socialstyrelsen, men också lägre kostnader för försörjningsstöd och förvaltningskostnader.

  För året prognostiseras ett överskott om 5 200 tkr. Kostnader för tidigareläggning av akutboende samt avveckling av boende vid Grind servicehus förväntas ta en del av överskottet i anspråk.

  Socialkontoret föreslår Socialnämndens arbetsutskott föreslå Socialnämnden att godkänna månadsrapport per oktober 2023.

 • Enligt rutin som tagits fram av kommunens ekonomiavdelning ska nämnden årligen 
  besluta om attestbehörighet, beslut om tjänstepersoner med rätt att beslutsattestera 
  fakturor samt beloppsgränser för attesträtten. Det föreslås att socialnämnden godkänner attestbehörigheter enligt bifogad attestlista, controller har generell attesträtt för 
  uppbokningar och rättelser av kostnader och intäkter vid periodavslut samt att 
  ekonomiassistenter har rätt att upprätta bokföringsorder avseende rättelser av felbokförda transaktioner.  
  Vidare föreslås att socialnämnden delegerar till socialdirektör att besluta om attesträtt för 
  nya chefer vid socialkontoret samt att besluta om ersättare för attestant fram till att nästa 
  beslut om attestbehörigheter fattas i socialnämnden. 

 • Norrtälje kommun har träffat överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap med Stadsmission. Överenskommelse gäller från 2021- 09 -15 till 2024- 09- 14. Överenskommelse kan sägas upp av båda parter med sex månaders uppsägningstid. Uppsägningen ska ske skriftligen till överenskommelsens styrgrupp.

  Under VT 2023 har mötesplats varit stängd vid flera tillfällen, Stockholms stadsmission har i september 2023 inte lämnat skriftlig redogörelse om hur finansiering har disponerats eller redovisat återberättelse i enlighet med överenskommelsen. Därav finner socialförvaltningen att det finns skäl för uppsägning av överenskommelse. Uppsägning gäller från och med 1 januari 2024.

  Socialkontoret föreslår socialnämndens arbetsutskott föreslå att socialnämnden uppdrar till socialförvaltningen att säga upp överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap mellan Norrtälje kommun, org. nr 2120000-0217 och Stockholm Stadsmission, org. nr 802003-1954. Vidare föreslås att socialnämnden uppdrar socialförvaltningen att starta öppen mötesplats i egen regi. Den öppna mötesplatsen ska erbjuda akut och långsiktigt stöd till personer i Norrtälje kommun som befinner sig i socialt utanförskap på grund av psykisk ohälsa, missbruk och/eller isolering.

 • § 184

  Informationsärende - Försenade VP uppdrag samt nämndinitiativ 2023

 • Socialnämnden har upprättat verksamhetsplan för 2024–2026 utifrån kommunens styrmodell samt Mål & Budget 2024–2026 fastställd av kommunfullmäktige den 26 juni 2023.

  I verksamhetsplanen beskrivs Socialnämndens ansvarsområde, verksamhet och mål kopplat till verksamheten, uppdrag från kommunfullmäktige och nämnd, budget per verksamhetsområde, samt indikatorer för uppföljning.

  Socialförvaltningen föreslår Socialnämndens arbetsutskott föreslå Socialnämnden att godkänna Verksamhetsplan för 2024–2026.

 • Den interna styrningen och kontrollen är en del av kommunens styrsystem och ett redskap för kommunens ledning att främja en effektiv ledning av organisationen, hantering av risker, utveckling av verksamheten och utvärdering av verksamhetens resultat - ytterst för att säkerställa att verksamhetens syfte och mål nås.

  Socialkontoret föreslår socialnämndens arbetsutskott föreslå socialnämnden antar bifogad internkontrollplan för socialnämnden för år 2024.

 • § 187

  Yttrande till kammarrätten med anledning av föreläggande i mål

 • Enligt socialförvaltningens mål och budget 2023–2025 ska förvaltningen arbeta mot ett digitalt ärendeflöde. Att införa digital arkivering är en förutsättning för att gå mot ett digitalt ärendeflöde. Inom digital arkivering ingår det att gå över från en analog personakt till en digital, samt att påbörja arbetet med ett digitalt diarium. Detta innebär att bygga upp interna rutiner för ärendehantering, utreda de juridiska förutsättningarna samt säkerhetsställer att bevarandet av den digitala informationen kan ske på ett rättssäkert och informationssäkert sätt. I nuläget arkiveras diarieförda handlingar samt handlingar som rör personakten både analogt (papper) och i digital form. Denna dubbelarkivering är både tids- och platskrävande. Under 2020 implementerades ett centralt e-arkiv där kommunens allmänna handlingar samt övriga handlingar kan bevaras. Detta skapar möjligheten för ett långsiktigt hållbart digitalt bevarande.

  Mot bakgrund av detta bedömer socialförvaltningen att det dubbla bevarandet av handlingar kan avvecklas och att socialnämnden successivt gå över till en helt digital arkivering. Behovet kvarstår dock att bevara vissa originalhandlingar på papper som behövs av legala skäl. Beslutet innebär att socialförvaltningen upphör stora delar av den interna pappersadministrationen. Detta beslut påverkar inte utlämnande av allmänna handlingar enligt offentlighetsprincipen. Denna utredning gäller enbart för handlingar inom socialförvaltningens ärendeserie i ärendehanteringssystemet Platina och verksamhetssystemet LifeCare.

  Det föreslås att socialnämnden beslutar att personakter inom socialnämnden ska övergå till arkivering från och med 2024-01-15 samt övriga handlingar ska övergå till att arkiveras digitalt succesivt vid en tidpunkt som förvaltningen bedömer lämplig. Vidare föreslås att socialnämnden antar riktlinjer för digitala underskrifter och riktlinjer för ersättningsskanning

 • Lagen skiljer på delegation och förordnande. Vid förordnande måste nämnden ange vem förordnandet avser. Vissa beslut enligt LVU och LVM kan enligt 10 kap. 4 § socialtjänstlagen endast delegeras till utskott. Utöver detta får nämnden förordna ledamöter och tjänstemän att fatta dessa beslut. Anette Ländin har utsetts till ny 2:e vice ordförande i socialnämnden 2023-10-23. Det föreslås att Anette Ländin förordnas att besluta å nämndens vägnar i vissa ärenden enligt LVU och LVM.

 • Socialnämnden fattade 2023-06-07 om att införa Bostad först. Bostad först erbjuds till personer i långvarig hemlöshet med psykosocial problematik och som har behov av stöd i egen bostad. Idén bakom Bostad först är att individen ska bo kvar i sin bostad och att bostad ska vara utgångspunkten i en eventuell livsförändring. Boende inleds i ett andrahandskontrakt och målet är att hyresgästen på sikt ska ta över hyreskontraktet.

  För att socialförvaltningen ska kunna fatta beslut om att bevilja personer insatsen Bostad först utöver vad som följer av 4 kap. 1 § SoL behöver nämnden anta riktlinje som anger under vilka förutsättningar en person ska kunna beviljas insatsen enligt 4 kap. 2 § SoL.  Genom att anta riktlinje säkerställer nämnden att utredning och behovsbedömning av insatsen blir rättssäker och likvärdig.

  Det föreslås att socialnämnden antar bifogade riktlinjer.

 • Socialförvaltningen har sett över delegationsordningen och föreslår att socialnämnden beslutar om att förändra delegationen avseende ett antal ärendetyper.

 • Blidösundsbolaget, 556533-4231 ansöker om stadigvarande serveringstillstånd på serveringsställe M/S Sunnan. Sökt serveringstid är klockan 11:00-01:00 inomhus och klockan 11:00-01:00 utomhus på båten.

  Remissinstanserna redovisar inget anmärkningsvärt. Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor (SRMH) har efter utredning funnit att det sökande bolaget kan beviljas serveringstillstånd enligt ansökan.

 • Blidösundsbolaget, 556533-4231 ansöker om stadigvarande serveringstillstånd på serveringsställe M/S Riddarholmen. Sökt serveringstid är klockan 11:00-01:00 inomhus och klockan 11:00-01:00 utomhus på båten.

  Remissinstanserna redovisar inget anmärkningsvärt. Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor (SRMH) har efter utredning funnit att det sökande bolaget kan beviljas serveringstillstånd enligt ansökan.

 • Blidösundsbolaget, 556533-4231 ansöker om stadigvarande serveringstillstånd på serveringsställe M/S Riddarfjärden. Sökt serveringstid är klockan 11:00-01:00 inomhus och klockan 11:00-01:00 utomhus på båten.

  Remissinstanserna redovisar inget anmärkningsvärt. Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor (SRMH) har efter utredning funnit att det sökande bolaget kan beviljas serveringstillstånd enligt ansökan.

 • Blidösundsbolaget, 556533-4231 ansöker om stadigvarande serveringstillstånd på serveringsställe S/S Blidösund. Sökt serveringstid är klockan 11:00-01:00 inomhus och klockan 11:00-01:00 utomhus på båten.

  Remissinstanserna redovisar inget anmärkningsvärt. Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor (SRMH) har efter utredning funnit att det sökande bolaget kan beviljas serveringstillstånd enligt ansökan.

 • Blidösundsbolaget, 556533-4231 ansöker om stadigvarande serveringstillstånd på serveringsställe M/S Rex. Sökt serveringstid är klockan 11:00-01:00 inomhus och klockan 11:00-01:00 utomhus på båten.

  Remissinstanserna redovisar inget anmärkningsvärt. Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor (SRMH) har efter utredning funnit att det sökande bolaget kan beviljas serveringstillstånd enligt ansökan.

 • Blidösundsbolaget, 556533-4231 ansöker om stadigvarande serveringstillstånd på serveringsställe M/S Yxlan. Sökt serveringstid är klockan 11:00-01:00 inomhus och klockan 11:00-01:00 utomhus på båten.

  Remissinstanserna redovisar inget anmärkningsvärt. Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor (SRMH) har efter utredning funnit att det sökande bolaget kan beviljas serveringstillstånd enligt ansökan.

 • Blidösundsbolaget, 556533-4231 ansöker om stadigvarande serveringstillstånd på serveringsställe M/S Östan. Sökt serveringstid är klockan 11:00-01:00 inomhus och klockan 11:00-01:00 utomhus på båten.

  Remissinstanserna redovisar inget anmärkningsvärt. Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor (SRMH) har efter utredning funnit att det sökande bolaget kan beviljas serveringstillstånd enligt ansökan.

 • Cissi & Clara AB, 559425-7718 ansöker om stadigvarande serveringstillstånd på serveringsställe Claras hemmakrog. Sökt serveringstid är 11:00-01:00 inomhus och utomhus.

  Remissinstanserna redovisar inget anmärkningsvärt. Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor (SRMH) har efter utredning funnit att det sökande bolaget kan beviljas serveringstillstånd enligt ansökan.

  Bolaget har ansökt om och beviljats ett tillfälligt serveringstillstånd i avvaktan på nämndens beslut i ärendet.

 • Ga Brandstationen i Norrtälje AB, 556694-7932 ansöker om utökad serveringstid på lördagar på serveringsställe Brasseri Stationen Norrtälje. Sökt serveringstid är 11-03 inomhus och utomhus.

  Remissinstanserna redovisar inget anmärkningsvärt. Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor (SRMH) har efter utredning funnit att det sökande bolaget kan beviljas serveringstillstånd enligt ansökan.

 • Den som fullgör uppgifter inom socialtjänsten är enligt 14 kap. 3 § SoL skyldig att genast rapportera om han eller hon uppmärksammar eller får kännedom om ett missförhållande eller en påtaglig risk för missförhållande, som rör den som får, eller kan komma i fråga för, insatser inom verksamheten. Vidare ska socialnämnden ta emot och utreda klagomål och synpunkter på verksamhetens kvalitet. Enligt dataskyddsförordningen ska socialnämnden rapportera och utreda personuppgiftsincidenter.

  Socialnämnden ska också sammanställa och analysera inkomna rapporter och inkomna synpunkter och klagomål för att kunna se mönster eller trender som indikerar brister i verksamhetens kvalitet samt åtgärda dessa

  Socialnämnden föreslås godkänna redovisningen av rapporterade avvikelser under perioden oktober 2023.

 • Enligt 5 kap. 6 -8 §§ SOSFS 2011:9 ska socialnämnden sammanställa och analysera inkomna rapporter och inkomna synpunkter och klagomål för att kunna se mönster eller trender som indikerar brister i verksamhetens kvalitet samt åtgärda dessa.

  Socialförvaltningen har analyserat inkomna avvikelser för perioden januari till augusti 2023 på en förvaltningsövergripande nivå.

  Socialnämnden föreslås godkänna förvaltningens analys av avvikelser på förvaltningsövergripande nivå under perioden januari till augusti 2023.

   

 • Socialnämnden har i mål och budget för 2023-2025 fått i uppdrag att utreda införandet av kommunal bostadskö och kommunala hyresgarantier.

  Kommunens ansvar för bostadsförsörjningen regleras i bostadsförsörjningslagen där det bland annat anges att kommunen ska anta riktlinjer för bostadsförsörjningen varje mandatperiod. Vidare ska kommunen anordna en bostadsförmedling om det behövs för att främja bostadsförsörjningen.

  Frågor om boende hanteras idag av flera verksamheter i kommunen. Bistånd i form av boende kan beviljas till socialt utsatta grupper enligt socialtjänstlagen i socialnämndens verksamhet. Kommunalförbundet sjukvård och omsorg (KSON) ansvarar för frågor om bostäder för målgruppen äldre och personer med funktionsnedsättning. Vidare erbjuder kommunen möjlighet att ordna hyreskontrakt för bristyrken som en del av kompetensförsörjningsstrategin. Det är dock oklart på vilket sätt den möjligheten används inom olika förvaltningar.  Socialförvaltningen har vidare i september 2023 deltagit i workshop med kommunstyrelsekontoret gällande bostasförsörjningsstrategi för Norrtälje kommun. I samrådsförslaget till bostasförsörjningsstrategi anges att en åtgärd är att införa kommunal bostadsförmedling. Det pågår därmed redan ett arbete vid kommunstyrelsekontoret avseende kommunal bostadsförmedling. Det bedöms mot bakgrund av ovanstående att en mer omfattande utredningen om förutsättningarna för att inrätta kommunal bostadsförmedling, kommunal bostadsförtur och kommunala hyresgarantier behöver ske på en övergripande nivå i kommunen. Det föreslås att socialnämnden godkänner utredningen.

 • § 204

  Beslut att lägga ner faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § föräldrabalken (1949:453) - FB

 • Inom socialnämnden ska finnas ett arbetsutskott. Arbetsutskottet består av fem ledamöter och fem ersättare. Ordförande samt vice ordföranden i Socialnämnden är även ordföranden i arbetsutskottet. Kommunfullmäktige godkände 2023-09-25 Ingrid Markströms (S) avsägelse av uppdrag som andre vice ordförande i socialnämnden från och med 23 oktober 2023. Kommunfullmäktige valde 2023-10-23 Anette Ländin (S) till ny andre vice ordförande i socialnämnden. Då en plats i socialnämndens arbetsutskott är vakant efter Ingrid Markströms (S) avsägelse så behöver ny ledamot väljas.

 • § 206

  Anmälningar för kännedom

 • § 207

  Anmälan av delegationsbeslut 1

 • § 208

  Redovisning av delegeringsbeslut 2

 • § 209

  Informationsärenden

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.