Hoppa över navigering
 •   1

  Upprop

 •   2

  Val av justerare

 •   3

  Ändringar i föredragningslistan

 •   4

  NYTT Frågor från kommunrevisionen

 •   5

  Månadsrapport per februari 2024

 •   6

  Revidering av Verksamhetsplan för 2024-2026 för socialnämnden

 •   7

  Revidering av Internkontrollplan 2024

 •   8

  Informationsärende Nulägeskarta

 •   9

  Yttrande till kommunrevisionens rapport för systematiskt arbetsmiljöarbete

 •   10

  Återkoppling utredning välfärdsbrott

 •   11

  Ställningstagande gällande rekommendation från SKR till kommunerna om förlängd gemensam finansiering av system för kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter 2025-2028

 •   12

  Revidering av socialnämndens delegationsordning och förordnande för ledamöter och tjänstemän att fatta vissa beslut

 •   13

  Stadigvarande utökning för catering

 •   14

  Stadigvarande serveringstillstånd - allmänheten

 •   15

  Stadigvarande serveringstillstånd - allmänheten

 •   16

  Tillsynsärende

 •   17

  Tillsynsärende

 •   18

  Beslut att lägga ner faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § föräldrabalken (1949:453) - FB

 •   19

  Ansökan enligt 6 kap 8 § Föräldrabalken (1949:381) om överflyttning av vårdnaden

 •   20

  Redovisning av rapporterade avvikelser under februari månad

 •   21

  Förvaltningsövergripande analys av inkomna avvikelser under perioden september - december 2023

 •   22

  Yttrande över motion angående Lämna-program för våldsutsatta kvinnor från Ulrika Falk, (S), Oppositionsråd

 •   23

  NYTT Nämndinitiativ från Vänsterpartiet

 •   24

  Anmälningar för kännedom

 •   25

  Anmälan av delegationsbeslut 1

 •   26

  Redovisning av delegeringsbeslut 2

 •   27

  Informationsärenden

 • Socialnämnden har upprättat en månadsrapport per februari 2024 utifrån kommunens reglemente för planering, styrning och uppföljning av verksamhet. I månadsrapporten sker uppföljning av socialnämndens uppdrag, nämndinitiativ och ekonomi.

  Socialnämnden har för verksamhetsåret tre uppdrag och åtta nämndinitiativ. Ett uppdrag har överförts frånföregående år och bedöms därmed vara försenat. Ett uppdrag bedöms som slutfört, tre nämndinitiativ är försenade (varav två är överförda från föregående år). Övriga uppdrag och initiativ följer plan.

  Till följd av byte av ekonomisystem och kodplansbyte så finns det avvikelser i utfallet som kommer korrigeras till delår 1.

  Ingen prognostiserad avvikelse rapporteras per februari.

  Socialförvaltningen föreslår Socialnämnden att godkänna månadsrapport per februari 2024.   

 • Socialnämnden antog 2023-10-19 internkontrollplan för 2024. Efter antagandet har det uppmärksammats graverande avvikelse inom området rättssäkerhet. Mot bakgrund av det föreslås att internkontrollpunkt avseende rättssäkerhet från 2023 förs över till 2024.

 • PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Norrtälje kommun genomfört en granskning med syfte att bedöma Kommunstyrelsens, Barn- och skolnämndens och Socialnämndens systematiska arbetsmiljöarbete.

  Utifrån genomförd granskning är revisorernas samlade bedömning att Kommunstyrelsen, Barn- och skolnämnden och socialnämnden inte helt bedriver ett ändamålsenligt systematiskt arbetsmiljöarbete med en tillräcklig intern kontroll.

  Socialförvaltningen föreslår socialnämndens arbetsutskott föreslår Socialnämnden antar socialförvaltningens yttrande som sitt eget och överlämnar det till kommunstyrelsen.

 • Kvalificerad utredare Matilda Ström informerar om förstudie

 • SKR arbetar sedan 2020 på kommunernas uppdrag och inom ramen för en rekommendation om: Gemensam finansiering för en långsiktig kunskapsstyrning inom socialtjänstens verksamheter (18/00295 och 22/00731) för att stödja utvecklingen av en kunskapsbaserad socialtjänst. Kommunstyrelsen fattade 2022-10-10 beslut om att förlänga den dåvarande gemensamma finansieringen till och med 2024 samt att ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram en finansieringsmodell för 2024. För att SKR ska kunna fortsätta arbetet 2025-2028 behöver kommunerna göra ett nytt ställningstagande. SKR föreslår att rekommendera kommunerna att årligen, till SKR, gemensamt tilläggsfinansiera viktiga förutsättningar för en kunskapsbaserad socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård om sammanlagt 19,5 mkr (dvs. max 1,95 kr per invånare) under åren 2025-2028. Det föreslås att socialnämnden föreslår kommunstyrelsen att anta rekommendation om att förlänga den kommungemensamma finansieringen av system för kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter för åren 2025-2028 samt uppdrar åt kommunstyrelsekontoret att ta fram finansieringsmodell.

 • Den som fullgör uppgifter inom socialtjänsten är enligt 14 kap. 3 § SoL skyldig att genast rapportera om han eller hon uppmärksammar eller får kännedom om ett missförhållande eller en påtaglig risk för missförhållande, som rör den som får, eller kan komma i fråga för, insatser inom verksamheten. Vidare ska socialnämnden ta emot och utreda klagomål och synpunkter på verksamhetens kvalitet. Enligt dataskyddsförordningen ska socialnämnden rapportera och utreda personuppgiftsincidenter.

  Socialnämnden ska också sammanställa och analysera inkomna rapporter och inkomna synpunkter och klagomål för att kunna se mönster eller trender som indikerar brister i verksamhetens kvalitet samt åtgärda dessa

  Socialnämnden föreslås godkänna redovisningen av rapporterade avvikelser under februari 2024.

   

 • Enligt 5 kap. 6 -8 §§ SOSFS 2011:9 ska socialnämnden sammanställa och analysera inkomna rapporter och inkomna synpunkter och klagomål för att kunna se mönster eller trender som indikerar brister i verksamhetens kvalitet samt åtgärda dessa.

  Socialförvaltningen har analyserat inkomna avvikelser för perioden september - december 2023 på en förvaltningsövergripande nivå.

  Socialnämnden föreslås godkänna förvaltningens analys av avvikelser på förvaltningsövergripande nivå perioden september – december 2023 samt uppdra åt socialförvaltningen att vidta föreslagna åtgärder.

   

 • Motionen har sin bakgrund i ett nationellt Lämna-program. Vid analys av socialförvaltningens arbete med våldsutsatta framkommer att det finns upparbetade arbetssätt och insatser för att tillgodose målgruppens behov i enlighet med förslaget. Socialkontoret föreslår därmed socialnämnden föreslår kommunfullmäktige avslå motionen och att socialnämnden avger bifogade yttrande över motionen då behoven kan tillgodoses i ett akut skede, dock behöver arbetet med stadigvarande boende utvecklas framåt.

  Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden föreslår att kommunfullmäktige anser motionen besvarad, samt att socialnämnden avger bifogade yttrande över motionen angående Lämna-program för våldsutsatta kvinnor den 14 mars 2024.

   

 • Malin Wedberg (V) lämnar in ett nämndinitiativ. Initiativet syftar till att stärka socialtjänstens möjligheter till förebyggande och tidiga insatser genom att placera fältassistenter under socialtjänstens organ.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.