Hoppa över navigering
 •   1

  Upprop

 •   2

  Val av justerare

 •   3

  Ändringar i föredragningslistan

 •   4

  Information socialnämnden ekonomi per maj

 •   5

  Åtgärder för en ekonomi i balans för socialnämnden

 •   6

  Slutredovisning av uppdrag – Ta fram förslag på hur uppföljning kan ske av antal nyanlända som efter etablering har behov av försörjningsstöd

 •   7

  Svar på fördjupad översiktsplan för Norrtälje stad

 •   8

  Svar på fördjupad översiktsplan för Norrtälje kommun

 •   9

  Avdelningen för barn och vuxna - Enhet mottagning informerar

 •   10

  Utreda lokala behov av insatser till individer utsatta för hedersrelaterat våld

 •   11

  Information om uppföljning av idéburet offentligt partnerskap (IOP) med Brottsofferjouren Stockholm-Gotland

 •   12

  Beslut att lägga ner faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § föräldrabalken (1949:453) - FB

 •   13

  Stadigvarande serveringstillstånd - allmänheten

 •   14

  Tillsynsärende

 •   15

  Tillsynsärende

 •   16

  Tillfälligt serveringstillstånd - allmänheten

 •   17

  Stadigvarande serveringstillstånd - allmänheten

 •   18

  Stadigvarande serveringstillstånd - allmänheten

 •   19

  Stadigvarande serveringstillstånd - allmänheten

 •   20

  Återrapportering av vidtagna åtgärder med anledning av analys av avvikelser

 •   21

  Analys av avvikelser inkomna under perioden januari – april 2024

 •   22

  Redovisning av rapporterade avvikelser maj 2024

 •   23

  Ansökan om bidrag till Bris region Mitt 2024

 •   24

  Anmälan av delegationsbeslut 1

 •   25

  Redovisning av delegeringsbeslut 2

 •   26

  Informationsärenden

Det finns ingen information att visa

Inget protokoll har publicerats

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.