Hoppa över navigering
 •   1

  Upprop

 •   2

  Val av justerare

 •   3

  Ändringar i föredragningslista

 •   4

  Delårsrapport per april 2024 för socialnämnden

 •   5

  Internkontrollrapport per delår 1 2024 socialnämnden

 •   6

  Handlingsplan mot välfärdsbrott och otillåten påverkan

 •   7

  Information från enhet - familjehem

 •   8

  Ansökan enligt 6 kap 8§ Föräldrabalken (1949:381) om överflyttning av vårdnaden.

 •   9

  Beslut om att väcka talan om behov av särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 7 § Föräldrabalken

 •   10

  Information Socialtjänstrapport 2023

 •   11

  Stadigvarande serveringstillstånd - allmänheten

 •   12

  Stadigvarande serveringstillstånd - allmänheten

 •   13

  Stadigvarande serveringstillstånd - allmänheten

 •   14

  Stadigvarande serveringstillstånd allmänheten

 •   15

  Tillfälligt utökad serveringstid

 •   16

  Ansökan tillstånd tobak detaljhandel

 •   17

  Beslut om bistånd till tillfälligt boende vid socialnämndens akutboende enligt 4 kap. 2 § SoL och revidering av socialnämndens delegationsordning

 •   18

  Redovisning av rapporterade avvikelser april 2024

 •   19

  Nämndinitiativ från Vänsterpartiet avseende organiseringen av fältassistenter i kommunen

 •   20

  Anmälningar för kännedom

 •   21

  Anmälan av delegationsbeslut 1

 •   22

  Redovisning av delegeringsbeslut 2

 •   23

  Informationsärenden

 • Socialnämnden har upprättat en delårsrapport per april 2024 utifrån kommunens reglemente för planering, styrning och uppföljning av verksamhet. I rapporten sker uppföljning av socialnämndens mål, uppdrag, nämndinitiativ och ekonomi.

  Nämnden har av kommunstyrelsen fått i uppdrag att inarbeta ett uppdrag och två nämndinitiativ i delårsrapport 1. Dessa ingår i och med delårsrapport per april i nämndens uppföljning.

  Socialnämnden har under perioden arbetat med nio inriktningsmål inom fyra av Norrtälje kommuns målområden. Nämnden bedöms nå tre av fyra inriktningsmål.

  Socialnämnden har påbörjat samtliga uppdrag och ett nämndinitiativ. Ett av uppdragen bedöms som slutfört. Ett uppdrag förväntas rapporteras den 19 juni och ett uppdrag förväntas rapporteras 28 november. Ett nämndinitiativ avses att slutredovisas den 19 juni och resterande initiativ avses att slutredovisas under hösten.

  Socialnämnden redovisar ett underskott om 5 000 tkr, främst hänförbara till kostnader för placeringar och socionomkonsulter.  

  För året prognostiseras ett underskott om 9 600 tkr vilket hänför sig till kostnader för placeringar samt socionomkonsulter.

  Socialförvaltningen avser att presentera en åtgärdsplan för budget i balans vid sammanträde den 19 juni samt inarbeta planen i samband med juli-rapport.

  Bilagor

 • Socialnämnden har identifierat graverande avvikelser inom kontrollområdena kontroll av utvalda processer inom socialnämndens myndighetsutövning samt tillgång till socialnämndens verksamhetskritiska IT-system. Mindre avvikelser har identifierats gällande följsamhet till befintliga avtal och kontroll av fakturor från avtalade leverantörer.

  Socialnämnden håller inte tidsfristerna enligt lag när det gäller barn- och ungdomsutredningar. Socialförvaltningen kommer under året upprätta en handlingsplan med åtgärder för att komma till rätta med de graverande avvikelserna.

  Under delår 1 har socialnämndens RPA-lösning för automatisering av ärenden avseende försörjningsstöd fungerat bristfälligt. Socialförvaltningens bedömning är att bristerna uppstått till följd av samarbetssvårigheter med tjänsteleverantören, samt problem i närliggande IT-system hos kommunstyrelsekontoret.

  Vad gäller verksamhetssystemet för handläggning av klientärenden har samtliga driftstopp varit utanför socialförvaltningens kontroll, bland annat nätverksproblem i kommunen. Samtliga problem åtgärdades skyndsamt och verksamhetssystemet var tillgängligt samma dag som problemen uppstod.

  Mindre avvikelser har identifierats inom kontrollområdena:

  -         följsamhet till befintliga avtal

  -         kontroll av fakturor från avtalade leverantörer

  -         genomgång av socialnämndens inkomna rapporter med tillhörande åtgärder på aggregerad nivå och

  -         kontroll och genomförande av socialnämnden krisberedskap.

  Bilagor

 • I socialförvaltningen verksamhetsplan för 2024–2026 framkommer i ett nämndinitiativ att avdelningen Stöd och utveckling ska säkerställa det systematiska säkerhetsarbetet inom socialnämndens verksamheter. Rutiner och tydliga processer ska tas fram för att upptäcka och hantera välfärdsbrott och otillåten påverkan inom förvaltningen. Inom ramen för detta nämndinitiativ påbörjades en förstudie (SN24-258) i januari, med syfte att kartlägga risker för välfärdsbrott inom förvaltningen samt att skapa en lägesbild kring förekomsten av otillåten påverkan. De övergripande risker som förstudien identifierade var dels en övergripande brist i att det inte finns ett systematiskt arbetssätt mot välfärdsbrott och otillåten påverkan inom förvaltningen, dels en avsaknad av riktlinjer avseende välfärdsbrott och otillåten påverkan. Ytterligare en övergripande brist som identifierades var att förvaltningen inte medvetandegjort medarbetare kring välfärdsbrottslighet och otillåten påverkan och att kännedom om dessa frågor varierar mellan verksamheterna. Slutligen visade förstudien att det i dagsläget inte finns någon lagstiftning som reglerar socialtjänstens ansvar för brottsförebyggande arbete.

  Socialkontorets förslag till handlingsplan beskriver prioriterade åtgärder som ska vidtas inom socialförvaltningen som en del i det systematiska säkerhetsarbetet och gäller till och med juni 2025.  Föreslagna åtgärder har sammanställts utifrån två målområden: kompetenshöjande insatser samt upptäcka och förebygga.

  Kompetenshöjande insatser, föreslagna åtgärder:

   

  1.1 Genomföra medvetandegörande aktivitet för hela förvaltningen för att säkerställa grundläggande kompetens inom området

  1.2 Skapa och implementera en process för att systematiskt medvetandegöra kring otillåten påverkan och välfärdsbrott i förvaltningen

   

  Upptäcka och förebygga, förslagna åtgärder:

  2.1 Ta fram förvaltningsövergripande riktlinjer avseende välfärdsbrott och otillåten påverkan

  2.2 Revidera riktlinjer för ekonomiskt bistånd för att säkerställa rättssäkerheten i beslut om ekonomiskt bistånd 

  2.3 Utred förutsättningarna för ytterligare kontroller för att minska felaktiga utbetalningar (FUT) med stöd av RPA

  2.4 Säkerställ att socialförvaltningen arbetar i enighet med kommunens beslutade riktlinjer för bakgrundskontroller  

  2.5 Upprätta rutiner för avtalsuppföljning avseende placeringar i syfte att kvalitetsgranska utförare  

  2.6 Säkerställ att kontrollmoment i fakturahanteringen görs av en person med kännedom om beställningen

   

  Det föreslås att socialnämnden ska anta handlingsplanen mot välfärdsbrott och otillåten påverkan.

  Bilagor

 • Enhetschef Cecilia Stanley informerar om arbetet vid familjehemsgruppen

 • Förvaltningsjurist Therese Lantz och avdelningschef Carina Forsberg informerar om socialtjänstrapport 2023

  Bilagor

 • Vänsterpartiet lämnade ett nämndinitiativ vid socialnämndens sammanträde 2023-03-14.  Initiativet syftar till att stärka socialtjänstens möjligheter till förebyggande och tidiga insatser genom att placera fältassistenter under socialtjänstens organ. PWC har under hösten genomfört en utredning av det brottsförebyggande och socialt förebyggande arbetet i kommunen samt lämnat förslag på organiseringen. Utifrån den utredningen pågår arbete med frågan vid kommunstyrelsekontoret. Med anledning av det föreslås socialnämnden lämna nämndinitiativet utan åtgärd.

  Bilagor

 • Socialnämnden fattade beslut 2023-06-07 att uppdra åt socialförvaltningen att starta och driva akutboende i egen regi (SN § 96, 2023-662). Socialförvaltningen har nu uppmärksammat behov av att kunna bevilja tillfälligt boende vid akutboendet under en längre tidsperiod för att möjliggöra för en mer långsiktig och hållbar planering med klienterna. Det föreslås därför att socialnämnden beslutar att personer som har behov av bistånd till tillfälligt boende kan beviljas detta i upp till 14 dagar på socialnämndens akutboende enligt 4 kap. 2 § SoL. Det föreslås att socialnämnden delegerar rätten att fatta besluten om tillfälligt boende enligt 4 kap. 2 § SoL och i enlighet med detta beslut till enhetschef och att socialnämnden antar reviderad delegationsordning i enlighet med socialförvaltningens förslag.

  Bilagor

 • Den som fullgör uppgifter inom socialtjänsten är enligt 14 kap. 3 § SoL skyldig att genast rapportera om han eller hon uppmärksammar eller får kännedom om ett missförhållande eller en påtaglig risk för missförhållande, som rör den som får, eller kan komma i fråga för, insatser inom verksamheten. Vidare ska socialnämnden ta emot och utreda klagomål och synpunkter på verksamhetens kvalitet. Enligt dataskyddsförordningen ska socialnämnden rapportera och utreda personuppgiftsincidenter.

  Socialnämnden ska också sammanställa och analysera inkomna rapporter och inkomna synpunkter och klagomål för att kunna se mönster eller trender som indikerar brister i verksamhetens kvalitet samt åtgärda dessa. Socialnämnden föreslås godkänna redovisningen av rapporterade avvikelser under april 2024.

   

  Bilagor

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.