Hoppa över navigering
 •   1

  Upprop

 •   2

  Val av justerare

 •   3

  Ändringar i föredragningslistan

 •   4

  Information socialnämnden ekonomi per januari

 •   5

  Verksamhetsberättelse 2023 för socialnämnden

 •   6

  Internkontrollrapport 2023 för socialnämnden

 •   7

  Information Origo - kunskapscentrum för hedersrelaterat våld

 •   8

  Antagande av tillsynsplan för utövande av tillsyn i Norrtälje kommun enligt alkohollagen och lagen om tobak och liknande produkter 2024

 •   9

  Stadigvarande serveringstillstånd - allmänheten

 •   10

  Tillsynsärende

 •   11

  Redovisning av rapporterade avvikelser under perioden januari 2024

 •   12

  Beslut att lägga ner faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § föräldrabalken (1949:453) - FB

 •   13

  Beslut om att väcka talan om behov av särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap. 10 e § Föräldrabalken

 •   14

  Informationsärende - UNIC - Unga Norrtälje i Centrum

 •   15

  Anmälningar för kännedom

 •   16

  Anmälan av delegationsbeslut 1

 •   17

  Redovisning av delegeringsbeslut 2

 •   18

  Informationsärenden

 •   19

  NYTT ÄRENDE Handlingsplan för att åtgärda behörigheter inom Socialnämndens verksamhetssystem i enlighet med ny lagstiftning

 • Socialnämnden har upprättat en verksamhetsberättelse för 2023 utifrån kommunens reglemente för planering, styrning och uppföljning av verksamhet. I rapporten  har årets händelser följts upp utifrån socialnämndens mål, uppdrag, nämndinitiativ och ekonomi.

  Socialnämnden har under 2023 arbetat med sju inriktningsmål och bedömer att tre mål uppnås (en ekonomi i balans, ta tillvara på digitaliseringens möjligheter samt främja egen försörjning och integration). De fyra mål som bedöms att inte uppnås avser en effektiv verksamhet, resultat från uppföljning av befintliga tjänstegarantier, öka tryggheten i hemmet samt rätt insats i rätt tid av rätt aktör.

  För 2023 redovisas ett överskott motsvarande 5 900 tkr utifrån lägre kostnader för försörjningsstöd, flyktingmottagande och förvaltningskostnader. Inom ramen för det sammantagna överskottet redovisas även ett underskott avseende placeringskostnader.

 • Socialnämnden har identifierat 2 avvikelser, varav en bedöms som graverande.

  1. Att socialnämnden inte håller tidsfristerna, på fyra månader, enligt lag när det gäller utredningar (barn) är att betrakta som graverande avvikelser.
  2. När det gäller köpta insatser så köper socialnämnden fortsatt insatser utanför ramavtal. Det är främst platser på hem för vård och boende (HVB) och köp av insatsen extern öppenvård.  Det beror främst på individuella behov där det inte finns ramavtal att avropa eller att upphandlade verksamheter ej har plats. Socialnämnden saknar helt ramavtal för extern öppenvård. Arbete tillsammans med upphandlingsavdelningen pågår. Detta är att betrakta som en mindre allvarlig avvikelse inom socialnämndens verksamhet.

  Socialnämndens statistikinhämtning från verksamhetssystem har inte varit, eller snarare är inte, tillförlitlig i nuläget vilket gör att rapporteringen mellan delåren skiljer sig åt. Åtgärder för detta är påbörjade, dels inköp av moduler till verksamhetssystemet, dels rutiner för hur och av vem statistik ska tas fram och rapporteras.

  Socialförvaltningen föreslår socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden beslutar om internkontrollrapport för socialnämnden för verksamhetsåret 2023 i enlighet med tjänsteutlåtande daterat 2024-02-04 och överlämnar den till kommunstyrelsen.

 • I Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnds uppdrag enligt samverkansavtal med Norrtälje kommun ingår att till socialnämnden i Norrtälje lämna förslag om plan för tillsyn och kontroll enligt alkohollagen, tobakslagen, lagen om försäljning av tobaksfria nikotinprodukter samt lagen om försäljning av vissa läkemedel i detaljhandeln. Målet med tillsynsplanen är att lagstiftarens syften med de berörda lagarna i möjligaste mån nås och att brott mot dessa lagar beivras.

  Den föreslagna tillsynsplanen sträcker sig från och med år 2024 till och med år 2026. För varje tillsynskategori fastställs i tillsynsplanen dels ett planerat tillsynsbehov, dels en planerad resurstilldelning. Bedömningen är att resursbehovet för tillsynen, och därmed även tilldelningen av resurser, motsvarar ca 2260 timmar per år.

  Det föreslås att socialnämnden i Norrtälje kommun beslutar att anta Tillsynsplan 2024-2026 för tillsyn i Norrtälje kommun enligt alkohollagen, tobakslagen, lagen om försäljning av tobaksfria nikotinprodukter samt lagen om försäljning av vissa läkemedel i detaljhandeln, daterad 2024-01-29. Det föreslås vidare att socialnämnden beslutar översända tillsynsplanen till Länsstyrelsen i Stockholms län.

 • Den som fullgör uppgifter inom socialtjänsten är enligt 14 kap. 3 § SoL skyldig att genast rapportera om han eller hon uppmärksammar eller får kännedom om ett missförhållande eller en påtaglig risk för missförhållande, som rör den som får, eller kan komma i fråga för, insatser inom verksamheten. Vidare ska socialnämnden ta emot och utreda klagomål och synpunkter på verksamhetens kvalitet. Enligt dataskyddsförordningen ska socialnämnden rapportera och utreda personuppgiftsincidenter. Socialnämnden ska också sammanställa och analysera inkomna rapporter och inkomna synpunkter och klagomål för att kunna se mönster eller trender som indikerar brister i verksamhetens kvalitet samt åtgärda dessa Socialnämnden föreslås godkänna redovisningen av rapporterade avvikelser under januari 2024.

 • Från den 1 mars 2024 ökar lagkraven avseende dataskydd inom socialtjänsten. Detta genom de nya bestämmelserna i 10 § Lag (2001:454) om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten (SoLPuL). För att uppfylla de ökade kraven krävs omfattande förändringar i socialnämndens nuvarande behörighetsstrukturer, vilka inte kommer vara färdigställda till dess att bestämmelserna träder i kraft.

  I syfte att åtgärda problemet föreslås socialnämnden att anta upprättad handlingsplan.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.