Hoppa över navigering
 •   1

  Upprop

 •   2

  Val av justerare

 •   3

  Ändringar i föredragningslistan

 •   4

  Ansökan enligt 6 kap 8 § Föräldrabalken (1949:381) om överflyttning av vårdnaden

 •   5

  Beslut om umgängesbegränsning enligt 14 § lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga - LVU

 •   6

  Information socialnämnden ekonomi per mars

 •   7

  Revidering av socialnämndens delegationsordning samt beslut om att ersätta familjehem för inkomstbortfall vid deltagande i utbildning ”Ett hem att växa i”

 •   8

  Information Socialtjänstrapport 2023

 •   9

  Kvalitetsberättelse för socialnämnden 2023

 •   10

  Revidering av socialnämndens riktlinjer för personuppgiftsbehandling

 •   11

  Revidering av socialnämndens riktlinjer för distansdeltagande vid nämndsammanträde

 •   12

  Redovisning av rapporterade avvikelser under mars 2024

 •   13

  Redovisning uppdrag Etablera akutboende i egen regi

 •   14

  Stadigvarande serveringstillstånd - allmänheten

 •   15

  Redovisning arbetsmiljöenkät

 •   16

  Yttrande över motion från Anette Ländin, (S) gällande 35 timmars arbetsvecka för socionomer

 •   17

  Nämndinitiativ från Vänsterpartiet avseende organiseringen av fältassistenter i kommunen

 •   18

  Val av ny ersättare i socialnämndens arbetsutskott

 •   19

  Anmälningar för kännedom

 •   20

  Anmälan av delegationsbeslut 1

 •   21

  Redovisning av delegeringsbeslut 2

 •   22

  Informationsärenden

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.