Hoppa över navigering
 •   1

  Upprop

 •   2

  Val av justerare

 •   3

  Ändringar i föredragningslista

 •   4

  Preliminärt resultat för socialnämnden 2023

 •   5

  Informationsärende - systematiskt arbete avseende välfärdsbrott

 •   6

  Tillsynsärende

 •   7

  Tillsynsärende

 •   8

  Stadigvarande serveringstillstånd - allmänheten

 •   9

  Stadigvarande serveringstillstånd - allmänheten

 •   10

  Informationsärende - Brukarundersökning 2023

 •   11

  Beslut om åtgärder som ska vidtas för att åtgärda bakomliggande orsaker till avvikelser för perioden januari – augusti 2023

 •   12

  Redovisning av rapporterade avvikelser under perioden november och december 2023

 •   13

  Sammanträdesdagar för förvaltarmöte 2024

 •   14

  Information ordförandebeslut Samverkansavtal - En ingång till socialtjänsten i Stockholms län

 •   15

  Rapportering status akutboende

 •   16

  Anmälningar för kännedom

 •   17

  Anmälan av delegationsbeslut 1

 •   18

  Redovisning av delegeringsbeslut 2

 •   19

  Informationsärenden

 • § 6

  Val av justerare

 • § 7

  Ändringar i föredragningslista

 • § 8

  Preliminärt resultat för socialnämnden 2023

 • § 9

  Rapportering status akutboende

 • § 10

  Informationsärenden

 • § 11

  Informationsärende - systematiskt arbete avseende välfärdsbrott

 • § 12

  Tillsynsärende

 • § 13

  Tillsynsärende

 • § 14

  Stadigvarande serveringstillstånd - allmänheten

 • § 15

  Stadigvarande serveringstillstånd - allmänheten

 • § 16

  Informationsärende - Brukarundersökning 2023

 • Enligt 5 kap. 6 -8 §§ SOSFS 2011:9 ska socialnämnden sammanställa och analysera inkomna rapporter och inkomna synpunkter och klagomål för att kunna se mönster eller trender som indikerar brister i verksamhetens kvalitet samt åtgärda dessa. Vid socialnämndens sammanträde den 30 november 2023 presenterades en analys av inkomna avvikelser under perioden januari till augusti 2023 och socialnämnden beslutade att godkänna analysen.

  Det föreslås att socialnämnden vidtar följande åtgärder som ett första steg för att åtgärda bakomliggande orsaker till avvikelser för perioden januari – augusti 2023:

  1.     Genomföra utredning

  Se över ledningsstrukturerna inom förvaltningen och utreda vad enhetschefer och gruppledare gör i sina respektive funktioner. Fastställa vad som ska ingå i respektive funktion och hur många det behövs i arbetsledande funktion för att klara av hela uppdraget.

  2.     Frigöra tid för enhetschefer

  Tillsätta ledningsstöd under en period för att kunna stödja enhetschefer i det systematiska kvalitetsarbetet.

  Utbilda gruppledare i det systematiska kvalitetsarbetet och i att genomföra riskanalyser på nya rutiner, processer och insatser.

  3.     Fastställa organisation för det strategiska kvalitetsarbetet

  Ta fram och fastställa en organisation för det strategiska och systematiska kvalitetsarbetet där även gruppledare ska ingå för kunskapsöverföring.

  4.     Strategisk kompetensförsörjningsplan

  Arbeta med den beslutade strategiska kompetensförsörjningsplanen och göra den känd för samtliga rekryterande chefer. 

 • Den som fullgör uppgifter inom socialtjänsten är enligt 14 kap. 3 § SoL skyldig att genast rapportera om han eller hon uppmärksammar eller får kännedom om ett missförhållande eller en påtaglig risk för missförhållande, som rör den som får, eller kan komma i fråga för, insatser inom verksamheten. Vidare ska socialnämnden ta emot och utreda klagomål och synpunkter på verksamhetens kvalitet. Enligt dataskyddsförordningen ska socialnämnden rapportera och utreda personuppgiftsincidenter.

  Socialnämnden ska också sammanställa och analysera inkomna rapporter och inkomna synpunkter och klagomål för att kunna se mönster eller trender som indikerar brister i verksamhetens kvalitet samt åtgärda dessa

  Socialnämnden föreslås godkänna redovisningen av rapporterade avvikelser under perioden november och december 2023.

 • Socialnämnden förvaltar tre stiftelser; Karl Johan Mattssons stiftelse, E.G. Stenbergs donationsfond 1 och T.F.F. behövande i Norrtälje kommun. Förvaltarmötet beslutar om utdelning av stiftelsemedel till sökanden vid två tillfällen under året. Det föreslås att socialnämnden godkänner förslag på följande sammanträdesdagar för förvaltarmöte 2024. Juni: 11 November: 12

 • § 20

  Information ordförandebeslut Samverkansavtal - En ingång till socialtjänsten i Stockholms län

 • § 21

  Anmälningar för kännedom

 • § 22

  Anmälan av delegationsbeslut 1

 • § 23

  Redovisning av delegeringsbeslut 2

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.