Hoppa över navigering

Möte 2022-04-11

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott
09:00 - 10:45 Stadsbiblioteket rum Alf Olsson
 •   1

  Val av justerare och tid för justering

 •   2

  Ändringar i föredragningslistan

 •   3

  Information

 • Kultur- och fritidsnämnden har upprättat verksamhetsplan 2022-2024 i enlighet med fastställda tidplaner, mallar och strukturer enligt Norrtälje kommuns styr- och ledningssystem.

  Kultur- och fritidsnämnden antog 2021-12-16, verksamhetsplan 2022-2024. I verksamhetsplanen har det fallit ifrån ett uppdrag som kvarstår från 2021 samt att det tillkommit två indikatorer varav en är kvarstående från 2021 och en från Mål & budget 2022-2024.

 • Handlingarna läggs på bordet.

 • Nuvarande verksamhetsavtal mellan Norrtälje kommun och Stiftelsen Storholmen Norden upphörde 2021-12-31. Kultur- och fritidsnämnden avser att förlänga avtalet och utöka avtalstiden till två år 2022-01-01 – 2023-12-31. 

 • Torsten Nordströms Stiftelse har inkommit med en bidragsansökan om 225 681 kr för att lägga om fastighetens yttertak. Fastigheten ägs av Torsten Nordströms Stiftelse och Orden Odd Fellow.

 • Biblioteken i Norrtälje är i behov av en aktuell biblioteksplan därav läggs denna reviderade biblioteksplan fram som gäller år 2022–2023. En biblioteksplan är ett viktigt styrdokument, en gemensam grund för vår verksamhet. Det är också av stor betydelse att invånarna kan få en insyn i vårt arbete och en biblioteksplan är ett dokument som bidrar till insyn. Av dessa anledningar likväl som det lagstadgade krav rörande biblioteksplan som finns i bibliotekslagen (SFS 2013:801) har en revidering av befintlig biblioteksplan genomförts.

 • Medborgarskolan har inkommit med en bidragsansökan om 30 000 kr för projektet Segling för alla. Medborgarskolan erbjuder personer med funktionsvariationer en lustfylld aktivitet, att få uppleva segling i Roslagens skärgård på säkert sätt.

 • Norrtälje Sportfiskare har ansökt om bidrag med 25 000 kronor för utsättning av havsöring i Norrtäljeån under 2022. Skeboåns Sportfiskare har ansökt om bidrag med 20 000 kronor för utsättning av havsöring i Skeboån under 2022. Kontoret föreslår att Kultur- och fritidsnämnden beviljar Norrtälje Sportfiskare bidrag med 25 000 kronor och Skeboåns Sportfiskare bidrag med 20 000 kronor.

 • Kultur- och fritidsnämnden har mottagit planförslag gällande detaljplan för Västertorpsskogen och ombeds lämna synpunkter under samråd.

  Detaljplanen för Västertorpsskogen har som syfte att möjliggöra bostadsområde i nordvästra delen av Rimbo. Västertorpsskogen är belägen i den nordvästra delen av Rimbo cirka 1,5 km från centrum. I Norr och väster om planområdet finns ett större skogsområde. Motionsspåret i Rimbo ligger också i nära anslutning norrut från planområdet.

  Kultur- och fritidsnämnden har inga ytterligare synpunkter att lämna på samrådet angående detaljplan för Västertorpsskogen.

 • Genom ikraftträdandet av EU:s dataskyddsförordning uppkom enligt artikel 37 en skyldighet för kommunala organ, bolag och förbund med personuppgiftsansvar att utnämna dataskyddsombud. I egenskap av personuppgiftsansvarig ska kultur- och fritidsnämnden utse ett dataskyddsombud med uppdrag att ge råd, bevaka att reglerna i dataskyddsförordningen följs, och fungera som kontaktperson gentemot bland annat Datainspektionen.

 • Kultur- och fritidskontoret redovisar inkomna meddelanden. 

 • Redovisning av nyinkomna ärenden. 

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.