Hoppa över navigering
 •   1

  Upprop

 •   2

  Val av justerare och tid för justering

 •   3

  Ändringar i föredragningslistan

 • Kommunfullmäktige beslutade om en tilläggsbudget för kultur- och fritidsnämnden och med anledning av detta fattas ett nytt beslut om verksamhetsplan för att inarbeta ny budget i verksamhetsplanen.

 • Handlingarna på bordet.

 • Förslag till beslut gällande programbidrag 2024 för ansökningar inkomna före den 15 februari 2024 för genomförande av arrangemang från den 1 maj-31 december 2024.

 • En ansökan om bidrag har inkommit från Stiftelsen Motorfabriken Pythagoras. Ansökan avser medel för byggnadsvård av yttertaket på fabriksbyggnaden. Stiftelsen verkar för att på ett pedagogiskt sätt beskriva den industrihistoriska utvecklingen vid Pythagoras Industrimuseum och inom det industriella kulturarvet i Norrtälje kommun. Verkstadsbyggnaden är klassat som ett byggnadsminne och taket är i stort behov av restaurering.

 • Barnkulturplanen som beslutades 2019 har reviderats. Barn och unga är en prioriterad målgrupp för kultur- och fritidsnämnden vilket planen synliggör. Den bidrar till att verksamheten utförs enligt gällande lagrum, resurser används på ett effektivt sätt och att verksamheten utförs i önskad riktning så att den förda politiken får genomslag. Barnkulturplanen togs fram som styrdokument av flera anledningar. Stadsbidraget Skapande skola som söks årligen förutsätter mål för hur arbetet med kultur för barn och unga bedrivs, liksom att FN:s konvention om barnets rättigheter nu ratificerats. Kultur i kommunens regi som erbjuds för, av och med barn och unga går på tvären över förvaltningar, avdelningar och enheter. Därav är behovet extra stort av en plan som summerar men också drar upp några gemensamma riktlinjer för det omfattande arbete som bedrivs. Då verksamheter har ändrats sedan 2019 har den reviderade planen nu utökats till att omfatta enheten för kulturarv med Roslagsmuseet samt den utökade målgruppen barn och unga upp till 19 år. Därför har planen bytt namn. Planen inkluderar numer också riktade insatser för nationella minoriteter, (finska), då Norrtälje kommun är ett finskt förvaltningsområde. En arbetsgrupp med representanter från förvaltningens avdelningar och enheter som omfattas av planen har varit den som lett revideringsarbetet på uppdrag av kulturchef. Planen har varit på bred remiss inom kultur- och fritidsförvaltningen där alla chefer samt nyckelpersoner för barnkultur har ingått. Samordnaren för finskt förvaltningsområde samt upphandlad aktör inom kulturskolans verksamhet har också ingått i remissen. Ärendet är samberett med barn- och utbildningsförvaltningen.

 • Kultur- och fritidsförvaltningen har gjort en översyn av nuvarande arbetssätt för konstnärlig gestaltning i den offentliga miljön. Intentionen med översynen är att förstärka delaktighet allmänt och mer specifikt att se över möjligheten till omröstningar vid konstnärlig gestaltning. Denna översyn presenterades vid kultur- och fritidsnämnden i april 2023. I november 2023 presenterades en delredovisning av hur rådgivande omröstningar skulle kunna genomföras och där en konstpolicy för Norrtälje kommun även föreslås tas fram. För att komma i gång med rådgivande omröstning beskrivs nedan en process att tillämpa. Processen kan komma att revideras löpande utifrån hur utfallet blir.

 • Norrtälje Sportfiskare och Skeboåns Sportfiskare har ansökt om 25 000 kronor vardera för utsättning av havsöring under 2024. För Norrtälje Sportfiskare är syftet att skapa ett levande vattendrag i Norrtälje stad genom utsättning av fisk i Norrtäljeån. För Skeboåns Sportfiskare är syftet att stärka stammen av fisk som idag finns i Skeboån. Bidraget betalas ut efter uppvisande av kvitto och täcker den fakturerade summan upp till bidragets maxbelopp.

 • Kultur- och fritidsnämnden tar del av sammanställningen över beviljade bidrag år 2023.

 • Kultur- och fritidsförvaltningen återrapporterar fattade delegationsbeslut till kultur- och fritidsnämnden.

 • Kultur- och fritidsförvaltningen redovisar inkomna meddelanden till kontoret för perioden 19 januari – 12 februari

 •   14

  Nya ärenden att redovisa för kultur- och fritidsnämnden år 2024

 •   15

  Information

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.