Hoppa över navigering
 •   1

  Upprop

 •   2

  Val av justerare och tid för justering

 •   3

  Ändringar i föredragningslistan

 •   4

  Information kultur- och fritidsnämnden

 • Muntlig redovisning

 • Den interna styrningen och kontrollen är en del av kommunens styrsystem och ett redskap för kommunens ledning. Syftet är att främja en effektiv ledning av organisationen, hantera risker, skapa underlag för utveckling av verksamheten, utvärdera av verksamhetens resultat och säkra långsiktig måluppfyllelse. Verksamheterna fortsätter att implementera arbetssättet med internkontroll och nyttjar intern-kontrollens potential som ett kvalitetshöjande verktyg.

 • Ett e-förslag har kommit in till kommunen gällande att öppna en bastu i Norrtälje hamn. Förslaget har fått 210 röster. Kultur- och fritidsförvaltningen tycker att det är ett bra förslag och ser positivt på en bastu i Norrtälje hamn. Norrtälje kommun bedöms dock inte vara den aktör som ska äga och driva en bastu. Kultur- och fritidsförvaltningen rekommenderar att kultur- och fritidsnämnden ställer sig positiva till en privat etablering av en bastu i Norrtälje hamn.

 • Ett e-förslag har inkommit till kommunen gällande avsaknaden av anvisade badplatser för hundar i Norrtälje kommun. Förslaget är att kommunen behöver anordna anvisade badplatser runtom i kommunen där hundar är välkomna. Förslaget har fått 118 röster. Kultur- och fritidsförvaltningen anser att det finns goda möjligheter till hundbad i Norrtälje kommun och rekommenderar att kultur- och fritidsnämnden avslår e-förslaget om att kommunen ska anordna anvisade hundbadplatser runtom i kommunen

 • Förslag till beslut gällande programbidrag period 4 2023 för ansökningar inkomna före 15 september gällande arrangemang från den 1 januari – 31 december 2024.

 • Förslag till beslut gällande programbidrag 2024 för ansökningar inkomna före 15 september 2023 för genomförande av arrangemang från den 1 januari – 31 december 2024.

 • Förslag till beslut avser utnämning och fördelning av stipendier för Årets eldsjäl vars syfte är att lyfta och synliggöra eldsjälar inom föreningslivet som genom stort ideellt engagemang, kunnighet och uppoffring bidragit till ett rikt föreningsliv i Norrtälje kommun. En nominering till Årets eldsjäl 2023 har inkommit till kultur- och fritidsförvaltningen. Ytterligare nominering till stipendium kan tillkomma från ledamot i kultur- och fritidsnämnden.
  Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår att kultur- och fritidsnämnden utser stipendiat/-er till Årets eldsjäl 2023 inom både kultur och idrott där summan är 5 000–10 000 kronor per stipendium och att utdelning sker på Kulturgalan samt Idrottsgalan under 2024.

 • Rimbo IF har sedan 1990 ett nyttjanderättsavtal för konstgräsplanen Mullevallen i Rimbo. Avtalet reglerar nyttjanderätten till Mullevallen och verksamhetens bedrivande på anläggningen. I samband med att nytt konstgräs anläggs på Mullevallen under hösten 2023 har kultur- och fritidsförvaltningen gjort en revidering av befintligt avtal. Förslaget är utifrån revideringen en uppdatering av befintligt avtal där en större tydlighet ges gällande bland annat föredelning av tider på konstgräsplanen och tillhörande taxor.

 • Nuvarande avtal mellan Norrtälje kommun och Stiftelsen Storholmen Norden upphör vid årsskiftet 2023 och det har under innevarande år arbetats fram ett förslag till nytt avtal gällande perioden 2024-01-01- 2027-12-31. Kultur- och fritidsförvaltningen anser att Stiftelsen Storholmen Norden bedriver en mycket bra verksamhet som verkar för att driva och utveckla Vikingabyn till ett öppet besöks-, information- och utbildningscentrum för olika aktiviteter knutna till kulturarv, kulturmiljövård, integration, hållbarhet och friluftsliv.

 • Stiftelsen Roslagsmuseet ansöker om verksamhetsbidrag för år 2023. Stiftelsen Roslagsmuseet ansvarar för fastigheterna Zetterstenska villan och Hjertqvistska huset samt kvarnen i Furusund. Verksamhetsbidraget går till stiftelsens kostnader för fastigheterna samt styrelsearbete.

 • Kultur- och fritidsförvaltningen har fått i uppdrag att se över hur stödet som ges till kommunens föreningar kan omdisponeras för att i högre grad främja barn- och ungdomsverksamhet.

  Förslaget innehåller två delar:

  1/ att sänka den nedre åldersgränsen för bidragsberättigad medlem från sju till fyra år för att erhålla aktivitetsbidrag samt

  2/ att införa ett hyresbidrag för barn- och ungdomsföreningar som tillfälligt hyr lokal/anläggning för sin barn- och ungdomsverksamhet där ingen kommunal lokal uppfyller verksamhetens kriterier

 • Kultur- och fritidsförvaltningen har tagit fram ett förslag till sammanträdesdagar för kultur- och fritidsnämnden och dess utskott för år 2024. Förslaget regleras av kommunallagens bestämmelser om sista datum för budget och årsredovisning samt arbetsordning. Förslaget har tagits fram i samråd med ekonomiavdelningen med hänsyn till Norrtälje kommuns styrprocess som reglerar ekonomiska rapporter. De ekonomiska rapporterna redovisas muntligt till arbetsutskottet, handlingarna kommer dock att skickas ut så snart de är färdigställda.

 • Kultur- och fritidsförvaltningen redovisar inkomna meddelanden till kontoret för perioden 17 augusti – 18 oktober 2023.

 • Kultur- och fritidsförvaltningen anmäler delegationsbeslut till kultur- och fritidsnämnden.

 •   19

  Nya ärenden att redovisa för kultur- och fritidsnämnden år 2023

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.