Hoppa över navigering

Möte 2023-02-06

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott
 •   1

  Val av justerare och tid för justering

 •   2

  Ändringar i föredragningslistan

 •   3

  Information kultur- och fritidsnämnden

 • Kultur- och fritidskontoret har tagit fram ett förslag till sammanträdesdagar och lokaler för kultur- och fritidsnämnden och dess utskott för år 2023. Förslaget regleras av kommunallagens bestämmelser om sista datum för budget och årsredovisning samt arbetsordning. Förslaget har tagits fram i samråd med ekonomiavdelningen med hänsyn till Norrtälje kommuns styrprocess som reglerar ekonomiska rapporter. De ekonomiska rapporterna redovisas muntligt till arbetsutskottet, handlingarna kommer dock att skickas ut så snart de är färdigställda.

 • Kultur- och fritidsförvaltningen har upprättat verksamhetsberättelse för 2022 utifrån kommunens styrmodell samt Mål & Budget 2022–2024. I verksamhetsberättelsen beskrivs nämndens verksamhet och ansvarsområde, mål kopplat till verksamheten, uppdrag från kommunfullmäktige och nämnd, budget per verksamhetsområde, samt indikatorer för uppföljning för året 2022.

 • Kultur- och fritidsförvaltningen har upprättat verksamhetsplan för 2023–2025 utifrån kommunens styrmodell samt Mål & Budget 2023–2025 fastställd av kommunfullmäktige den 19 december 2022. I verksamhetsplanen beskrivs nämndens verksamhet och ansvarsområde, mål kopplat till verksamheten, uppdrag från kommunfullmäktige och nämnd, budget per verksamhetsområde samt indikatorer för uppföljning.

 • Den interna styrningen och kontrollen är en del av kommunens styrsystem och ett redskap för kommunens ledning. Syftet är att främja en effektiv ledning av organisationen, hantera risker, skapa underlag för utveckling av verksamheten, utvärdera av verksamhetens resultat och säkra långsiktig måluppfyllelse. Verksamheterna fortsätter att implementera arbetssättet med internkontroll och nyttjar intern-kontrollens potential som ett kvalitetshöjande verktyg. Analysen visar att det finns fortsatt behov av att säkerställa att redan framtagna rutiner, policys och styrdokument samt systematiska uppföljningar utförs och att resultaten kommuniceras och förankras i verksamheterna för att uppnå löpande förbättringar. Arbetet inkluderar uppföljning i den dagliga verksamheten, dokumentera avvikelser och att följa upp dokumenterade vidtagna åtgärder.

 • Den interna styrningen och kontrollen är en del av kommunens styrsystem och ett redskap för kommunens ledning. Syftet är att främja en effektiv ledning av organisationen, hantera risker, skapa underlag för utveckling av verksamheten, utvärdera av verksamhetens resultat och säkra långsiktig måluppfyllelse. Verksamheterna fortsätter att implementera arbetssättet med internkontroll och nyttjar intern-kontrollens potential som ett kvalitetshöjande verktyg.

 • Beslut om tjänstepersoner med rätt att beslutsattestera Kultur- och fritidsförvaltningens fakturor samt beloppsgränser för attesträtten.

 • Kultur- och fritidsnämndens ordförande har gett kultur- och fritidskontoret i uppdrag att undersöka möjligheten att hålla öppna sammanträden.

 • Nuvarande verksamhetsavtal mellan Norrtälje kommun och Färsna 4H upphörde 2022-12-31. Kultur- och fritidsnämnden avser att förlänga avtalet 2023-01-01 – 2023-12-31.

 • Nuvarande verksamhetsavtal mellan Norrtälje kommun och Roslagsblomman upphörde 2022-12-31. Kultur- och fritidsnämnden avser att förlänga avtalet 2023-01-01 – 2023-12-31.

 • Kultur- och fritidskontoret anser att samarbetet med RF-SISU Uppland fungerar mycket bra och föreslår att under 2023 stödja RF-SISU Uppland genom ett särskilt organisationsstöd. RF-SISU Upplands främsta uppgift är stödja specialidrottsförbund och idrottsföreningar genom att företräda, utveckla, leda, bilda och utbilda idrottsföreningar i distriktet, där Norrtälje är en av åtta tillhörande kommuner. I syfte att stimulera detta arbete i Norrtälje kommun och genomförande av ”Svensk idrotts strategi 2025” (bilaga 1) föreslår Kultur- och fritidskontoret att Kultur- och fritidsnämnden godkänner avtal (bilaga 2) och beviljar 150 000 kr i bidrag för RF-SISU under 2023.

 • Förslag till beslut avser fördelning av anläggningsbidraget 2023 till ideella föreningar som driver eller arrenderar sin egen anläggning. Fördelningen baseras på föreningarnas insatser i kommunen kopplat till anläggningsbidragets kriterier samt föreningarnas ansökan gällande sina drift- och investerings-behov. Föreningarnas värderas utifrån anmälda aktiviteter för barn och unga under föregående år, antal medlemmar samt anläggningens ekonomi och struktur gällande idrott och spontanaktiviteter. Föreningarna värderas också kvalitativt (t.ex. genom värdegrundsarbete och demokrati) genom en kontinuerlig dialog med kultur- och fritidskontoret och i ett antal mer djupgående samtal under handläggningen där också kultur- och fritidsnämndens referensgrupp för idrott deltar.

 • Förslag till beslut gällande anläggningsbidrag till 21 samlingslokalhållande föreningar utifrån inkomna handlingar, ansökningar och bidragsregler. Utöver höstens ansökningsperiod har även föreningar under våren blivit ombedda att redovisa sina driftskostnader för 2021 i ett separat underlag till kultur- och fritidskontoret som ett referensår. Redovisade driftskostnader har legat till grund för bidragsfördelningen för att skapa en så transparent och likvärdig fördelning som möjligt. I grundersättningen räknar kultur- och fritidskontoret på en ersättningsmodell på ca 40% av föreningens redovisade kostnader. Övriga ansökningar avslås.

 • Förslag till beslut gällande kommunala föreningsbidrag till 15 kulturföreningar utifrån inkomna ansökningar och bidragsregler. Förslag till beslut är 30% av 2021 års redovisade kostnader.

 • Förslag till beslut gällande programbidrag 2023 för ansökningar inkomna senast 15 december 2022. Kortare beskrivning av ansökningar finns i bilaga, fullständiga ansökningar rekvireras från registrator.

 • Jazzmusikens vänner ansöker om 50 000 kr i verksamhetsbidrag för år 2023. Kontoret föreslår bidrag med 40 000 kr.

 • Roslagens Riksteaterförening ansöker om 80 000 kr i verksamhetsbidrag för år 2023. Kontoret föreslår verksamhetsbidrag för år 2023 med 70 000 kr.

 • Kultur- och fritidskontoret redovisar sammanställning över beviljade bidrag för år 2022.

 • Kultur- och fritidskontoret redovisar inkomna meddelanden.

 • Kultur- och fritidskontoret redovisar nyinkomna ärenden. 

Det finns inga sammanträden att visa än

Inget protokoll har publicerats

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.