Hoppa över navigering
 •   1

  Upprop

 •   2

  Val av justerare och tid för justering

 •   3

  Ändringar i föredragningslistan

 • Handlingarna på bordet

 • De kontroller som kommer att genomföras utifrån bedömd riskskattning är följande; Effektiva arbetsmetoder och hög kvalitet 1. Kontroll att samtliga verksamheter följer gällande rutiner gällande e-post. 2. Kontroll att hemsidan innehåller rätt information. Informationssäkerhet 1. Kontroll att G: inte innehåller personuppgifter. 2. Kontroll att IT-system säkerhetsklassas och att gällande regler efterföljs. 3. Kontroll att statistik rapporteras in. Ekonomi och hushållning av kommunens resurser 1. Kontroll att fakturahantering gällande representation följs. 2. Kontroll att verksamheterna använder sig av rätt leverantör.

 • Ulrika Falk (S) och Conny Andersson (S) har inlämnat en motion till kommunfullmäktige gällande att uppdra till kommunstyrelsen att anlägga en belyst hundrastplats i anslutning till skateparken på södra bergen. Kultur- och fritidsnämnden har fått i uppdrag av kommunstyrelsen att yttra sig gällande motionen inom ramen för kommunstyrelsen arbete med att besvara motionen. Kultur- och fritidsförvaltningen anser att åtgärder som leder till att fler människor rör sig kring anläggningarna på södra bergen är positivt.

 • Johannes Salo (S), Lenneke Sundblom (S) och Robin Andersson (S) har inlämnat en motion till kommunfullmäktige gällande att kommunfullmäktige beslutar att uppdra till kultur- och fritidsnämnden att se över möjligheterna att starta Camp Kultur. Kultur- och fritidsnämnden har fått i uppdrag av kommunstyrelsen att yttra sig gällande motionen inom ramen för kommunstyrelsens arbete med att besvara motionen. Kultur- och fritidsförvaltningen ställer sig positiva till att genomföra en utredning som belyser möjligheterna att starta Camp Kultur mer i detalj.

 • För att bättre koordinera med kulturgalan och idrottsgalan, där stipendiater uppmärksammas, har kultur- och fritidsförvaltningen identifierat ett behov av att ändra nomineringsperioden för stipendier, kulturpris och årets eldsjäl. Samtidigt görs en komplettering och förtydligande genom att inkludera en mening som ger rätt till en ledamot i kultur och fritidsnämnden att nominera individer och/eller organisationer. Tidigare omfattade detta endast stipendium för barn- och ungdomsföreningar samt kulturpris, men med denna förändring utökas det till att inkludera kulturstipendium och årets eldsjäl. Denna sammanfattning reflekterar de aktuella ändringarna och anpassningarna för att främja en smidigare och mer samordnad process för stipendier och galor. Bidragskompendiet byter även namn från ”Allmänna riktlinjer för föreningsbidrag” till ”Bidragsregler”.

 • Förslag till beslut gällande programbidrag 2024 för ansökningar inkomna före 15 december 2023 för genomförande av arrangemang från den 1 mars – 31 december 2024.

 • Nuvarande verksamhetsavtal mellan Norrtälje kommun och Roslagsblomman upphörde 2023-12-31. Kultur- och fritidsnämnden avser att förlänga avtalet 2024-01-01 – 2024-12-31

 • Nuvarande verksamhetsavtal mellan Norrtälje kommun och Färsna 4H upphörde 2023-12-31. Kultur- och fritidsnämnden avser att förlänga avtalet 2024-01-01 – 2024-12-31. Färsna 4H Klubb har under 2023 belyst ekonomiska svårigheter kopplat till förhöjda driftskostnader såsom ökande kostnader för foder och personalkostnader avseende djurtillsyn. Kommunstyrelsen har hörsammat föreningen och har tillskjutit kultur- och fritidsnämnden medel. Förslaget är att öka 2024 års bidrag med 400 000 kronor.

 • Färsna gård ägs av Norrtälje kommun. Färsna området är ett av Norrtälje stads mest värdefulla tätortsnära grönområden i många olika avseenden. Området är ett kommunalt naturreservat. Området har höga bevarandevärden och Norrtälje kommuns vilja är att ge invånarna långsiktig tillgång till friluftsliv, rekreation och naturupplevelser i Färsna området. Norrtälje Naturvårdsstiftelse har under 2023 belyst ekonomiska svårigheter kopplat till ökande driftskostnader. Kommunstyrelsen har hörsammat stiftelsen och har tillskjutit kultur- och fritidsnämnden medel. Förslaget är att öka 2024 års bidrag med 600 000 kronor. Avtalsförslaget anger kommunens och stiftelsens gemensamma målsättning för 2024. Avtalet innebär också att; kultur- och fritidsnämnden förbinder sig att bevilja bidrag till Norrtälje Naturvårdsstiftelse med 2 500 000 kronor. Norrtälje Naturvårdsstiftelse förbinder sig att planera och utföra sin verksamhet i Norrtälje kommun, enligt avtal.

 • Kultur- och fritidskontoret föreslår att kultur- och fritidsnämnden tecknar ett verksamhetsavtal för år 2024 med föreningen Norrtälje luftvärnsmuseum gällande bidrag för hyresavgiften av fastigheten Tälje 4:90. Detta stöd utgår i form av ett kontant årligt verksamhetsbidrag som är avsett till hyresavgiften, för år 2024 om 459 474 kr. Bidraget utbetalas i början av varje kalenderår efter rekvisition.

 • Kultur- och fritidsnämndens ordförande önskar deltaga vid Folk och kultur 7-10 februari 2024.

 • Kultur- och fritidsförvaltningen återrapporterar fattade delegationsbeslut till kultur- och fritidsnämnden.

 • Kultur- och fritidsförvaltningen redovisar inkomna meddelanden till kontoret för perioden 16 november – 18 januari 2024

 • Kultur- och fritidsförvaltningen redovisar nya ärenden. 

 •   18

  Information

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.