Hoppa över navigering
 •   1

  Upprop

 •   2

  Val av justerare och tid för justering

 •   3

  Ändringar i föredragningslistan

 •   4

  Information kultur- och fritidsnämnden

 • Kultur- och fritidsnämnden fastställer de allmänna riktlinjerna för föreningsbidrag, i vardagligt tal kallat ”bidragsregler”. En större revidering av samtliga riktlinjer genomfördes under 2021 och de nya riktlinjerna har gällt sedan januari 2022. En mindre revidering av programbidrag skedde i september 2022. Kultur- och fritidskontoret har fått i uppdrag att se över riktlinjerna för anläggningsbidrag för samlingslokalhållande föreningar, vilket har skett under våren 2023. Kultur- och fritidskontoret redovisar förslag till förändringar som kultur- och fritidsnämnden får ta ställning till.

 • Förslag till beslut gällande programbidrag period 3 2023 för ansökningar inkomna senast 15 maj 2023 som ska genomföras 1/10-31/12 2023.

 • I april beslutade kultur och fritidsnämnden att lämna bidraget Öppen verksamhet till BKV Norrtälje på 60 000 kronor för att täcka hyreskostnader för kommunala lokaler under Camp Roslagen 2023 (bilaga 1). I sin bidragsansökan angav föreningen att samtliga hyreskostnader skulle täckas av ett bidrag på 60 000 kronor. I beräkningen tog man dock inte med den hyreshöjning som infördes för idrottsanläggningar den 1 juli 2022, vilket resulterade i ökade lokalkostnader på 27 000 kr och ett underskott i föreningens beräknade budget på samma summa. Föreningen söker på grund av detta ett extra stöd till Camp Roslagen på 27 000 kr för att täcka de ökade hyreskostnaderna som inte fanns med i den ursprungliga ansökan.

 • Förslag till beslut avser utökat aktivitetsbidrag och anläggningsbidrag för bidragsberättigade barn- och ungdomsföreningar på totalt 946 520 kronor enligt Mål och budget 2023. En exakt fördelningen av bidragen till varje förening redovisas i Bilaga 2. Enligt förslaget utökas aktivitetsbidraget med 20 kr per aktivitet, från 80 till 100 kronor, baserat på antalet inrapporterade aktiviteter för utbetalt aktivitetsbidrag 2023. Vid aktiviteter för deltagare i behov av särskilt stöd är summan den dubbla (Bidragsregler Norrtälje kommun, Bilaga 1). Det totala aktivitetsbidraget uppgår till 439 320 kronor. Förslaget gällande det extra anläggningsbidraget är 8% av det beviljade anläggningsbidraget 2023 för drift (rörliga utgifter) på totalt 507 200 kronor. Förslaget innebär också att fastställa aktivitetsbidraget till 100 kronor per aktivitet från 2024 och tills vidare.

 • Strax utanför gränsen till naturreservatet Grevinnans rå ligger rastplatsen Grevinnans rå som sköts av den ideella föreningen Länna friluftsråd. Här finns en grillplats och en enkel stuga som alltid är öppen för besökare. Många vandrare passar på att övernatta i stugan för att slippa sova i tält och är ett attraktivt och uppskattat besöksmål på Roslagsleden. Under sommaren 2023 hade föreningen planerat in ett mindre underhåll av stugans tak men under besiktningen visade det sig att takets skick var i värre skick än befarat. Stora delar av yttertaket var helt ruttet och rasrisken bedömdes som stor. Som akut åtgärd har föreningen tagit bort torven på hela taket och rå-sponten på större delen, för att innetak och väggar ska torka ur. Föreningens kommer så snart som möjligt att lägga på ett nytt tak på stugan för att så många vandrare som möjligt kan nyttja stugan under 2023. Se bilaga 1 för mer utförlig information kring den utförda besiktningen. Arbetet kring takrenoveringen utförs ideellt av föreningens medlemmar men arbetets materialkostander innebär en stor belastning på förenings eknomi. Vid tidigare reparationer har kommunen varit behjälplig genom bidrag för materialkostnader för att föreningen fortsatt ska kunna erbjuda en rastplats med goda övernattningsmöjligheter till Roslagsledens vandrare. Föreningen beräknar att renoveringens materialkostnader är omkring 25 000 kronor. Det ideella arbetet beräknas till ca 200 timmar där föreningen även står för bland annat spik och övrig utrustning som behövs under reparationsarbetet.

 • För att höja kommunens förmåga att attrahera, rekrytera och utveckla kompetenta medarbetare inom badverksamheten och för att skapa en så attraktiv arbetsplats som möjligt föreslår kultur- och fritidskontoret att kommunens badpersonal ska få möjlighet till kostnadsfritt bad utanför arbetstid genom en godkänd naturaförmån. En naturaförmån är icke skattepliktig och kan kombineras med kommunens ordinarie friskvårdsbidrag. På kommunens fyra badanläggningar arbetar 26 tillsvidareanställda badvärdar, 1 arbetsledare och 3 enhetschefer. I badverksamheten arbetar också ett 20-tal timanställda medarbetare. I dagsläget erbjuds medarbetarna simträning under arbetstid, då anställningen kräver godkänt simtest innehållande vattenlivräddning en gång per termin. Badhusens chefer anser att all aktivitet i vatten bör uppmuntras av arbetsgivaren då vattenvana, simkunnighet och vattenlivräddning är en färskvara som behöver ett kontinuerligt underhåll. Besök utanför arbetstid skulle också ge medarbetarna en möjlighet att se verksamheten ur kundens ögon och därigenom bygga stolthet och förbättra sitt eget medledarskap samt arbetsgruppens värdskap och på sikt öka verksamhetens servicenivå. Ett badkort som erbjuds till all padpersonal i kommunen utan kostnad är en tillåten naturaförmån enligt skatteverkets rättsliga vägledning enligt Exempel 1: kombination av naturaförmån och friskvårdsbidrag: ”En arbetsgivare erbjuder samtliga anställda tillgång till ett gym på arbetsplatsen. Förutom tillgång till gymmet får samtliga anställda möjlighet att själva välja enklare motions- och friskvårdsaktiviteter utanför arbetsplatsen till ett belopp om 5 000 kr. Eftersom naturaförmånen av tillgång till gym på arbetsplatsen är av enklare slag och mindre värde, kan arbetsgivaren utöver denna förmån erbjuda de anställda ett friskvårdsbidrag på 5 000 kr utan att de anställda ska förmånsbeskattas”. (https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2023.9/386275.html). Utifrån detta föreslår kultur- och fritidskontoret att kommunens badpersonal får besöka kommunens badhus utanför arbetstid genom ett kostnadsfritt badkort. Detta skulle ge medarbetarna en möjlighet att se verksamheten ur kundens ögon och stärka förutsättningar för en god simkunnighet.

 • Förslag till beslut avser fördelning av stipendium för barn och ungdomsföreningar 2023 vars syfte är att stötta föreningar som bedriver ungdomsverksamhet inom Norrtälje kommun. Särskild vikt i bedömningen läggs på åtgärder som föreningen gjort i syfte att ge barn och ungdom en meningsfylld fritid samt för social fostran och god kamratskap. Ansökan om stipendium 2023 har inkommit från tio föreningar. Nominering till stipendium kan också tillkomma från ledamot i kultur- och fritidsnämnden.

 • Uppdraget att ta fram en idrottsstrategi för Stockholmsregionen beslutades av Stockholms Regionfullmäktige i budget 2020. Region Stockholms kulturnämnd har i verksamhetsplanen för år 2023 givit kulturförvaltningen i uppdrag att slutföra arbetet med att ta fram ett förslag till strategin under året. Förslaget är nu ute på remiss och remisstiden sträcker sig till den 30 september. Kultur- och fritidskontoret föreslår att kultur- och fritidsnämnden ställer sig bakom förslaget till idrottsstrategi för Stockholmsregionen.

 • De kontroller som enligt antagen kontrollplan 2023 hittills genomförts visar att:

  • Verksamheterna behöver löpande informeras/utbildas i gällande gallringsrutiner. 
  • 1 avvikelse kvarstår gällande information på hemsidan.
  • Städning på G: pågår.
  • Arbetet med att säkerhetsklassa de IT-system förvaltningen använder sig av fortsätter under hösten.
  • Verksamheter som ska skicka in statistik har gjort så.
  • Verksamheterna kommer att göra rättningar av felaktiga representationsfakturor.
  • Gällande avtalstrohet behöver systemet säkras med korrekt data och en del strategiska upphandlingar genomföras. Ledningsgruppen informeras om köp som genomförts utan avtal.
 • Muntlig information.

 • Kultur- och fritidsförvaltningen har upprättat verksamhetsplan för 2024–2026 utifrån kommunens styrmodell samt Mål och budget 2024–2026 fastställd av kommunfullmäktige den 26 juni 2023. I verksamhetsplanen beskrivs kultur- och fritidsnämndens verksamhet och ansvarsområde, mål kopplat till verksamheten, uppdrag från kommunfullmäktige och nämnd, budget per verksamhetsområde, samt indikatorer för uppföljning.

 • Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige fastställa och besluta om avgifter och taxor inom kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde.

 • Kultur- och fritidskontoret anmäler delegationsbeslut till kultur- och fritidsnämnden.

 • Kultur- och fritidskontoret redovisar meddelanden inkomna till kontoret för perioden 2023-08-01--2023-08-24

 • Kultur- och fritidskontoret redovisar nya ärenden.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.