Hoppa över navigering
 •   1

  Upprop

 •   2

  Val av justerare och tid för justering

 •   3

  Ändringar i föredragningslistan

 • Enligt rutin som tagits fram av kommunens ekonomiavdelning ska nämnden årligen besluta om attestbehörighet, beslut om tjänstepersoner med rätt att beslutsattestera fakturor samt beloppsgränser för attesträtten. Det föreslås att kultur- och fritidsnämnden godkänner attestbehörigheter enligt bifogad attestlista, controller har generell attesträtt för uppbokningar och rättelser av kostnader och intäkter vid periodavslut samt att ekonomiassistenter har rätt att upprätta bokföringsorder avseende rättelser av felbokförda transaktioner. Vidare föreslås att kultur- och fritidsnämnden delegerar till förvaltningsdirektör att besluta om attesträtt för nya chefer vid kultur- och fritidsförvaltningen samt att besluta om ersättare för attestant fram till att nästa beslut om attestbehörigheter fattas i kultur- och fritidsnämnden.

 • Förslag till beslut gällande anläggningsbidrag till kulturföreningar utifrån inkomna ansökningar och bidragsregler. Förslag till beslut utgår från föreningarnas redovisade kostnader för driften av anläggningar och önskemål om investeringsbidrag för anläggningar.

 • Ett e-förslag har inkommit till Norrtälje kommun från en privatperson som föreslår att det byggs ett trädäck/dansbana vid scenen i Societetsparken i Norrtälje.

 • Nuvarande verksamhetsavtal mellan Norrtälje kommun (kommunen) och Stiftelsen Motorfabriken Pythagoras (stiftelsen) upphör 2023-12-31. Nuvarande driftsavtal mellan kommunen och stiftelsen upphör 2024-12-31. Det har under innevarande år arbetats fram ett förslag till nytt avtal avseende både verksamhet och drift gällande perioden 2024-01-01-2027-12-31. Nuvarande driftsavtal upphör därmed i förtid, 2023-12-31. Parterna är överens om att det nya avtalet avseende både verksamhet och drift ersätter de två tidigare separata avtalen. Detta kommer att dokumenteras efter att kultur- och fritidsnämnden fattat beslut om det nya verksamhets- och driftsavtalet. Kultur- och fritidsnämnden anser att stiftelsen driver en betydelsefull verksamhet som verkar för att på ett pedagogiskt sätt beskriva den industrihistoriska utvecklingen vid Pythagoras Industrimuseum och inom det industriella kulturarvet i Norrtälje kommun.

 • Stiftelsen Storholmen Norden inkom med en ansökan om extra driftsbidrag om 200 000 kr den 25 mars 2022 för ökade driftskostnader.

 • Kultur- och fritidsförvaltningen ställer sig positiva till offentlig konst och ser gärna tillkomsten av flera muralmålningar i Norrtälje kommun.

  Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår därmed att kultur- och fritidsnämnden godkänner e-förslaget och ställer sig positiva till att Norrtälje kommun medverkar till fler konstsatsningar framöver.

 • Förslag till beslut avser fördelning av anläggningsbidraget 2024 till samlingslokalhållande föreningar. Fördelningen baseras på föreningarnas insatser i kommunen kopplat till anläggningsbidragets kriterier och regler samt föreningarnas skriftliga ansökan gällande sina drift- och investeringsbehov. Syftet är att stötta samlingslokalhållande föreningar att underhålla, utveckla och driva sin anläggning för att bidra till en öppen, demokratisk och geografisk tillgänglig mötesplats för allmänheten. Föreningarna värderas också kvalitativt genom en kontinuerlig dialog med kultur och fritidsförvaltningen och i ett antal mer djupgående samtal under handläggningen där också kultur- och fritidsnämndens referensgrupp för kultur deltar. Under hösten 2023 fattade kultur- och fritidsnämnden beslut om ett tillägg under punkten driftbidrag. Syftet med detta tillägg i det nya förslaget är att lägga stor vikt vid samlingslokalens geografiska läge inom kommunen och de förutsättningar som finns för att hyra ut samlingslokalen. Då särskild tonvikt, enligt gällande bidragsregler, ska tas på föreningens geografiska läge vid fördelningen av bidrag inom kommunen. Vid handläggningen har därför en betydande hänsyn tagits till föreningarna roll och placering i respektive bygd i kommunen för att säkerställa en rättvis fördelning av medel till föreningarna. Utöver detta har även föreningars driftskostnader och intäkter legat till grund för bidragsfördelningen.

 • Förslag till beslut avser fördelning av anläggningsbidraget 2024 till bidragsberättigade föreningar i Norrtälje kommun som driver sin egen eller arrenderad anläggning. Fördelningen baseras på föreningarnas insatser i kommunen kopplat till anläggningsbidragets kriterier och regler samt föreningarnas ansökan gällande sina drift- och investeringsbehov. Föreningarnas insatser värderas utifrån aktivitetsbidragets registrerade aktiviteter och antal medlemmar samt anläggningens struktur gällande spontanaktiviteter. Föreningarna värderas också kvalitativt (tex värdegrundsarbete och demokrati) samt genom en kontinuerlig dialog med kultur- och fritidsförvaltningen och i ett antal mer djupgående samtal under handläggningen där kultur- och fritidsnämndens referensgrupp för idrott deltar.

 • Kultur- och fritidsnämnden tar från och med den 1 januari 2024 över förvaltningen av sina friluftsobjekt från fastighetsförvaltningen. I samband med övergången tar kultur- och fritidsnämnden även över ansvaret för objektens investeringar som förut har hanterats av tekniska förvaltningens nämnd. Under 2024 beräknas objektens investering till 670 000 kronor och innefattar bryggdelar till 7 av kommunens 31 friluftsbad. Investeringens tillkommande kapitaltjänstkostnader är budgeterad i kultur- och fritidsnämndens befintliga ram.

 • Kultur- och fritidsförvaltningen anser att samarbetet med RF-SISU Uppland fungerar bra och föreslår att under 2024 stödja RF-SISU Uppland genom ett särskilt organisationsstöd på 150 000 kronor.
  RF-SISU Upplands främsta uppgift är att stödja specialidrottsförbund och idrottsföreningar genom att företräda, utveckla, leda, bilda och utbilda idrottsföreningar i distriktet, där Norrtälje är en av tio tillhörande kommuner. I syfte att stimulera RF-SISU:s arbete i Norrtälje kommun samt i genomförandet av svensk idrottsstrategi 2025 (bilaga 1) föreslår kultur- och fritidsförvaltningen att kultur- och fritidsnämnden godkänner föreslaget avtal (bilaga 2) och beviljar bidrag till RF-SISU Uppland under 2024.

 • Bertil Carlqvist stiftelse har inkommit till kultur- och fritidsnämnden med en ansökan om bidrag för år 2023. Stiftelsens styrelse avser nu att avsluta stiftelsen och för att genomföra detta så har stiftelsen ansökt om bidrag från kultur- och fritidsnämnden med 25 400 kr. Kultur- och fritidsförvaltningen har uppfattat att det finns en stor enighet hos Bertil Carlqvist stiftelses styrelse, såväl som inom kultur- och fritidsnämnden om att stiftelsen bör avslutas. Kultur- och fritidsförvaltningen ställer sig positiv till detta och rekommenderar att kultur- och fritidsnämnden beviljar det ansökta bidraget samt även uppdrar till förvaltningen att administrera betalningen av de sista fakturorna för stiftelsens räkning.

 • Kultur- och fritidsförvaltningen anmäler delegationsbeslut till kultur- och fritidsnämnden.

 • Kultur- och fritidsförvaltningen redovisar inkomna meddelanden till kontoret för perioden 19 oktober – 15 november 2023.

 • Kultur- och fritidsförvaltningen redovisar nya ärenden. 

 •   18

  Information kultur- och fritidsnämnden

 • § 112

  Upprop

 • § 113

  Val av justerare och tid för justering

 • § 114

  Ändringar i föredragningslistan

 • Enligt rutin som tagits fram av kommunens ekonomiavdelning ska nämnden årligen besluta om attestbehörighet, beslut om tjänstepersoner med rätt att beslutsattestera fakturor samt beloppsgränser för attesträtten. Det föreslås att kultur- och fritidsnämnden godkänner attestbehörigheter enligt bifogad attestlista, controller har generell attesträtt för uppbokningar och rättelser av kostnader och intäkter vid periodavslut samt att ekonomiassistenter har rätt att upprätta bokföringsorder avseende rättelser av felbokförda transaktioner. Vidare föreslås att kultur- och fritidsnämnden delegerar till förvaltningsdirektör att besluta om attesträtt för nya chefer vid kultur- och fritidsförvaltningen samt att besluta om ersättare för attestant fram till att nästa beslut om attestbehörigheter fattas i kultur- och fritidsnämnden.

 • Förslag till beslut gällande anläggningsbidrag till kulturföreningar utifrån inkomna ansökningar och bidragsregler. Förslag till beslut utgår från föreningarnas redovisade kostnader för driften av anläggningar och önskemål om investeringsbidrag för anläggningar.

 • Ett e-förslag har inkommit till Norrtälje kommun från en privatperson som föreslår att det byggs ett trädäck/dansbana vid scenen i Societetsparken i Norrtälje.

 • Nuvarande verksamhetsavtal mellan Norrtälje kommun (kommunen) och Stiftelsen Motorfabriken Pythagoras (stiftelsen) upphör 2023-12-31. Nuvarande driftsavtal mellan kommunen och stiftelsen upphör 2024-12-31. Det har under innevarande år arbetats fram ett förslag till nytt avtal avseende både verksamhet och drift gällande perioden 2024-01-01-2027-12-31. Nuvarande driftsavtal upphör därmed i förtid, 2023-12-31. Parterna är överens om att det nya avtalet avseende både verksamhet och drift ersätter de två tidigare separata avtalen. Detta kommer att dokumenteras efter att kultur- och fritidsnämnden fattat beslut om det nya verksamhets- och driftsavtalet. Kultur- och fritidsnämnden anser att stiftelsen driver en betydelsefull verksamhet som verkar för att på ett pedagogiskt sätt beskriva den industrihistoriska utvecklingen vid Pythagoras Industrimuseum och inom det industriella kulturarvet i Norrtälje kommun.

 • Stiftelsen Storholmen Norden inkom med en ansökan om extra driftsbidrag om 200 000 kr den 25 mars 2022 för ökade driftskostnader.

  Bilagor

 • Kultur- och fritidsförvaltningen ställer sig positiva till offentlig konst och ser gärna tillkomsten av flera muralmålningar i Norrtälje kommun.

  Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår därmed att kultur- och fritidsnämnden godkänner e-förslaget och ställer sig positiva till att Norrtälje kommun medverkar till fler konstsatsningar framöver.

  Bilagor

 • Förslag till beslut avser fördelning av anläggningsbidraget 2024 till samlingslokalhållande föreningar. Fördelningen baseras på föreningarnas insatser i kommunen kopplat till anläggningsbidragets kriterier och regler samt föreningarnas skriftliga ansökan gällande sina drift- och investeringsbehov. Syftet är att stötta samlingslokalhållande föreningar att underhålla, utveckla och driva sin anläggning för att bidra till en öppen, demokratisk och geografisk tillgänglig mötesplats för allmänheten. Föreningarna värderas också kvalitativt genom en kontinuerlig dialog med kultur och fritidsförvaltningen och i ett antal mer djupgående samtal under handläggningen där också kultur- och fritidsnämndens referensgrupp för kultur deltar. Under hösten 2023 fattade kultur- och fritidsnämnden beslut om ett tillägg under punkten driftbidrag. Syftet med detta tillägg i det nya förslaget är att lägga stor vikt vid samlingslokalens geografiska läge inom kommunen och de förutsättningar som finns för att hyra ut samlingslokalen. Då särskild tonvikt, enligt gällande bidragsregler, ska tas på föreningens geografiska läge vid fördelningen av bidrag inom kommunen. Vid handläggningen har därför en betydande hänsyn tagits till föreningarna roll och placering i respektive bygd i kommunen för att säkerställa en rättvis fördelning av medel till föreningarna. Utöver detta har även föreningars driftskostnader och intäkter legat till grund för bidragsfördelningen.

 • Förslag till beslut avser fördelning av anläggningsbidraget 2024 till bidragsberättigade föreningar i Norrtälje kommun som driver sin egen eller arrenderad anläggning. Fördelningen baseras på föreningarnas insatser i kommunen kopplat till anläggningsbidragets kriterier och regler samt föreningarnas ansökan gällande sina drift- och investeringsbehov. Föreningarnas insatser värderas utifrån aktivitetsbidragets registrerade aktiviteter och antal medlemmar samt anläggningens struktur gällande spontanaktiviteter. Föreningarna värderas också kvalitativt (tex värdegrundsarbete och demokrati) samt genom en kontinuerlig dialog med kultur- och fritidsförvaltningen och i ett antal mer djupgående samtal under handläggningen där kultur- och fritidsnämndens referensgrupp för idrott deltar.

  Bilagor

 • Kultur- och fritidsnämnden tar från och med den 1 januari 2024 över förvaltningen av sina friluftsobjekt från fastighetsförvaltningen. I samband med övergången tar kultur- och fritidsnämnden även över ansvaret för objektens investeringar som förut har hanterats av tekniska förvaltningens nämnd. Under 2024 beräknas objektens investering till 670 000 kronor och innefattar bryggdelar till 7 av kommunens 31 friluftsbad. Investeringens tillkommande kapitaltjänstkostnader är budgeterad i kultur- och fritidsnämndens befintliga ram.

 • Kultur- och fritidsförvaltningen anser att samarbetet med RF-SISU Uppland fungerar bra och föreslår att under 2024 stödja RF-SISU Uppland genom ett särskilt organisationsstöd på 150 000 kronor.
  RF-SISU Upplands främsta uppgift är att stödja specialidrottsförbund och idrottsföreningar genom att företräda, utveckla, leda, bilda och utbilda idrottsföreningar i distriktet, där Norrtälje är en av tio tillhörande kommuner. I syfte att stimulera RF-SISU:s arbete i Norrtälje kommun samt i genomförandet av svensk idrottsstrategi 2025 (bilaga 1) föreslår kultur- och fritidsförvaltningen att kultur- och fritidsnämnden godkänner föreslaget avtal (bilaga 2) och beviljar bidrag till RF-SISU Uppland under 2024.

 • Bertil Carlqvist stiftelse har inkommit till kultur- och fritidsnämnden med en ansökan om bidrag för år 2023. Stiftelsens styrelse avser nu att avsluta stiftelsen och för att genomföra detta så har stiftelsen ansökt om bidrag från kultur- och fritidsnämnden med 25 400 kr. Kultur- och fritidsförvaltningen har uppfattat att det finns en stor enighet hos Bertil Carlqvist stiftelses styrelse, såväl som inom kultur- och fritidsnämnden om att stiftelsen bör avslutas. Kultur- och fritidsförvaltningen ställer sig positiv till detta och rekommenderar att kultur- och fritidsnämnden beviljar det ansökta bidraget samt även uppdrar till förvaltningen att administrera betalningen av de sista fakturorna för stiftelsens räkning.

  Bilagor

 • Kultur- och fritidsförvaltningen anmäler delegationsbeslut till kultur- och fritidsnämnden.

 • Kultur- och fritidsförvaltningen redovisar nya ärenden. 

 • § 129

  Information kultur- och fritidsnämnden

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.