Hoppa över navigering
 •   1

  Upprop

 •   2

  Val av justerare och tid för justering

 •   3

  Ändringar i föredragningslistan

 •   4

  Information kultur- och fritidsnämnden

 • Muntlig information

 • Kultur- och fritidsnämnden har tre kategorier av investeringar för att fortsatt erbjuda god service och kvalitet till invånarna inom sitt verksamhetsområde: 1/ planerade investeringar som finns i kommunens övergripande investeringsplan, 2/ mindre investeringar enligt kultur- och fritidsnämndens investeringsplanering och 3/ inventarier. Under 2023 uppgår det totala investeringsanslaget i mål och budget 2023-2025 till 13 000 000 kr. Detta investeringsärende ianspråktar 8 650 000 kronor. Av dessa är 7 400 000 kronor reinvesteringar i befintliga anläggningar där tillkommande kapital- och driftskostnader om 856 000 kronor finansieras inom befintlig ram. Återstående investeringar på
  1 250 000 kr är ny kapacitet där ramjustering krävs med 144 000 kronor från och med 2024.

 • Förslag till beslut avser bidrag till Norrtälje konstförening Norrtälje julsalong för unga och vuxna boendes i Norrtälje kommun. Syftet är att alla som vill ska få möjlighet att delta i en öppen julsalong och visa den kreativitet som finns hos invånarna i Norrtälje kommun och till att uppmuntra till eget skapande. Bidraget har tre kriterier och ersätter kostnader för lokaler.

 • Förslag till beslut gällande programbidrag 2023 för ansökningar inkomna senast 15 februari 2023.

 • Kultur- och fritidsnämndens ordförande har för avsikt att deltaga i konferens ”Träffpunkt idrott” på Svenska mässan i Göteborg den 7-9 mars 2023. Enligt delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden (dnr 2020-000048) nr A2, har kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott delegation på att besluta om ordförandes deltagande i kurser och konferenser inom Sverige och Norden.

 •   10

  Redovisning av delegeringsbeslut

 •   11

  Meddelanden till kultur- och fritidsnämnden år 2023

 •   12

  Nya ärenden att redovisa för kultur- och fritidsnämnden år 2023

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.