Hoppa över navigering
 •   1

  Upprop

 •   2

  Val av justerare och tid för justering

 •   3

  Ändringar i föredragningslistan

 • Muntlig information, handlingarna på bordet.

 • De kontroller som enligt antagen kontrollplan 2024 hittills genomförts visar två mindre avvikelser: Rimbo badhus rapporterar en avvikelse då de missat en timme på annandag påsk på grund av ändrade öppettider. Biblioteken rapporterar en avvikelse då de har 5 gamla telefoner.

 • Kultur- och fritidsnämnden har tre kategorier av investeringar för att fortsatt erbjuda god service och kvalitet till invånarna inom sitt verksamhetsområde: 1/ planerade investeringar som finns i kommunens långsiktiga investeringsplan, 2/ mindre investeringar enligt kultur- och fritidsnämndens investeringsplanering och 3/ inventarier. Under 2024 uppgår det totala investeringsanslaget i Mål och budget 2024–2026 till 12 400 000 kr. Detta investeringsärende ianspråktar 3 440 000 kr. Av dessa är 1 240 000 kr reinvesteringar i befintliga anläggningar och verksamheter där tillkommande kapital- och driftskostnader om 222 800 kr finansieras inom befintlig ram. Återstående investeringar på 2 200 000 kr är ny kapacitet där ramjustering krävs med 80 000 kr från och med 2025.

 • Ett e-förslag har inkommit till kommunen med önskan om att det ska tillkomma ett isbad vid relaxavdelningen på Norrtälje badhus. Förslaget har fått 68 röster. Kultur- och fritidsförvaltningen rekommenderar att kultur- och fritidsnämnden avslår e-förslaget om att tillföra ett isbad på Norrtälje badhus med anledning av den investeringskostnad som ett isbad innebär.

 • I ett område där kommunen vill vägleda utvecklingen mer i detalj kan översiktsplanen fördjupas. Fördjupningen av översiktsplanen för Norrtälje stad kompletterar den kommunomfattande översiktsplanen. Planens syfte är att skapa en långsiktig hållbar utveckling av bebyggelsen i området. Den ska vara vägledande och ett underlag för dialog mellan olika intressenter. Planen ska också vara ett verktyg i kommunens arbete med detaljplaner och bygglov. Syftet med granskningen är att ge möjlighet till insyn och påverkan, samt att få fram ett bra beslutsunderlag. Fördjupning av översiktsplanen för Norrtälje stad ligger till grund för granskningen. Norrtälje stad är i en expansiv fas och planering och genomförande pågår för nya stadsdelar, bostadsområden och verksamhetsområden. När staden utvecklas uppstår möjligheter att skapa mervärden för social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. Det behövs en samordnad plan för att belysa och prioritera mellan olika intressen och göra bedömningar av hur en positiv utveckling som helhet kan uppnås på kort och lång sikt. Fördjupade översiktsplanen utgår från fem utvecklingsstrategier: En stad att leva, studera och verka i genom hela livet. Aktiv stad i mänsklig skala Trygg och barnvänlig stad En stad rik på gröna och blå kvaliteter Tillgänglig och nära stad Stadens invånarantal har ökat med omkring 500 personer per år sedan 2015. Den snabba befolkningsökningen och de många pågående projekten ställer stora krav på att kommunen kan säkerställa en god framtida service och fungerande kultur- och fritidssysselsättningar. Löpande i förslaget ges förslag på områden som bör utvecklas och ge rum för platser och lokaler för kultur- och fritidsaktiviteter. Ett nytt avsnitt som tillkommit i denna version av förslaget och som är relevant för kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde är nya utpekade utredningsområden för framtida ridsportsverksamhet. Vilket i sådant fall innebär ny möjlig plats för ridskoleverksamheten i Vigelsjö att få mer utrymme och möjlighet att bedriva en hållbar verksamhet. Kultur- och fritidsnämnden har tidigare besvarat det samråd som skickades ut gällande fördjupad översiktsplan för Norrtälje stad. Beslutet fattades vid kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 20 april 2023.

 • Kultur- och fritidsnämnden har fått inbjudan till att granska förslaget till en ny översiktsplan för Norrtälje kommun, Översiktsplan 2050. Granskningsförslaget till översiktsplanen anger vägledning för den långsiktiga mark- och vattenanvändningen för hela kommunen. En översiktsplan är inte juridiskt bindande, men ska vara vägledande för beslut när det gäller detaljplanering, bygglov och andra tillståndsprövningar. Enligt planprocessen är steget efter samråd, en granskning av kommunens förslag till ny översiktsplan som kommunen har för avsikt att anta. Det är endast redaktionella ändringar som kan göras i planen mellan granskning och antagande. Kultur- och fritidsförvaltningen anser att granskningsförslaget på ett bra sätt beskriver hur Norrtälje kommun bör utvecklas enligt de strategier som finns för att uppnå målen som finns gällande framtida mark- och vattenanvändning. Kultur- och fritidsförvaltningen ser positivt på utpekad bebyggelseutveckling och de mål som finns gällande att balansera utvecklingstakten med behovet av samtida investeringar i samhällsservice. Kultur- och fritidsförvaltningen rekommenderar kultur- och fritidsnämnden att ställa sig bakom förslaget till Översiktsplan 2050 för Norrtälje kommun.

 • Kultur- och fritidsnämnden fördelar årligen verksamhetsbidrag till kulturföreningar. Syftet med stödet är att underlätta och möjliggöra skapande och utåtriktad kulturverksamhet som är öppen för allmänheten och/eller stödja verksamhet som belyser och utvecklar Norrtälje kommuns kulturhistoria och kulturarv. Verksamhetsbidragets storlek bedöms utifrån föregående års regelbundna verksamhet och omfattning där verksamhet som är öppen för allmänheten premieras. Verksamhetsbidraget är budgeterat till 400 000 kr för 2024. I år har 34 kulturföreningar ansökt om verksamhetsbidrag till en total summa om 1 102 000 kr. Förvaltningen föreslår att 400 000 kr fördelas i verksamhetsbidrag.

 • Kultur och fritidsförvaltningen har sammanställt inkomna ansökningar gällande verksamhetsbidrag för museer och stiftelser. De föreningar som inkommit med fullständiga ansökningar är Albert Engström Sällskapet, Roslagens Sjöfartsminnesförening, Skebobruks Museiförening, Söderbykarls fornminnes- och hembygdsförening och Axel, Julia och Torsten Nordströms stiftelse. Delar av museernas ansökningar behandlar kostnader för deras anläggningar, därav förslaget att omfördela en del av verksamhetsbidraget till nästkommande ansökan för anläggningsbidrag.

 • Studieförbunden når en stor bredd av invånare i kommunen. De stöttar våra lokala föreningar med utveckling, bildning och verksamhet. På så sätt når aktiviteter av skilda slag ut till många i hela Norrtälje kommun. STUSAM har en fördelningsnyckel för de kommunala bidragens fördelning, se bilaga.

 • Förslag till beslut avser fördelning till Norrtelje Biljardklubb av bidraget Öppen verksamhet för barn- och ungdomsföreningar för aktiviteter för personer med funktionsnedsättning. Bidraget beviljas till ledararvoden och ges som ledarbidrag där det förkommer aktiviteter där föreningen behöver ett ledarstöd i den öppna verksamhetens genomförande. Bidraget avser att skapa en samverkan mellan kommun och förening för en etablerad och regelbunden öppen verksamhet för barn och unga eller personer med funktionsnedsättning och på så vis en till ett mer aktivt liv och en meningsfull fritid. Norrtelje Biljardklubbs satsning stämmer väl överens med detta då målet för aktiviteterna är att permanenta möjligheterna att erbjuda biljardspel och social samvaro för personer med funktionsnedsättning boende vid LSS.

 • Tolv bidragsberättigade föreningar har ansökt om verksamhetsbidrag för 2024. Fördelningen baseras på föreningarnas inkomna ansökningar och kultur- och fritidsnämndens bidragsregler. Inför budget 2024 beslutade kultur- och fritidsnämnden att öka budgetramen för verksamhetsbidrag till funktionsrättsföreningar till 200 000 kronor. Detta innebär en utvidgad möjlighet att tillmötesgå föreningarnas behov av bidrag. Bland de ansökande föreningarna finns FUB och Norrtälje Autismförening, som båda driver uttalad barn- och ungdomsverksamhet med syftet att erbjuda meningsfulla fritidsaktiviteter för barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättningar. Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår att bidraget fördelas enligt tabellen ovan.

 • Förslag till beslut avser fördelning av aktivitetsbidrag till pensionärsföreningar. Aktivitetsbidraget för pensionärsföreningar är höjt till 300 000 kronor och baseras på föregående års redovisade aktiviteter. Det ska ge ekonomiskt stöd till verksamhetens omfattning och därmed stimulera till ökad aktivitet hos en äldre målgrupp och på så sätt bidra till en meningsfull fritid för kommunens pensionärer. Bidraget ska även täcka del av kostnaden för ledarutbildningar som kan behövas för verksamheten. Aktivitetsbidrag lämnas per bidragsberättigad aktivitet. Elva bidragsberättigade pensionärsföreningar har i sin ansökan uppgett föreningens totala antal genomförda aktiviteter under 2023. Totalt har 2142 st aktiviteter genomförts. Kultur- och fritidskontoret föreslår att årets aktivitetsbidrag består av ett grundbidrag på 5 000 kronor per förening och en rörlig del som genererar 114 kronor per bidragsberättigad aktivitet.

 • Kultur- och fritidsförvaltningen redovisar inkomna meddelanden till förvaltningen för perioden 28 mars – 22 april 2024

 • Kultur- och fritidsförvaltningen redovisar inkomna ärenden.

 •   18

  Information

 • § 46

  Upprop

 • § 47

  Val av justerare och tid för justering

 • § 48

  Ändringar i föredragningslistan

 • Muntlig information, handlingarna på bordet.

 • De kontroller som enligt antagen kontrollplan 2024 hittills genomförts visar två mindre avvikelser: Rimbo badhus rapporterar en avvikelse då de missat en timme på annandag påsk på grund av ändrade öppettider. Biblioteken rapporterar en avvikelse då de har 5 gamla telefoner.

 • Kultur- och fritidsnämnden har tre kategorier av investeringar för att fortsatt erbjuda god service och kvalitet till invånarna inom sitt verksamhetsområde: 1/ planerade investeringar som finns i kommunens långsiktiga investeringsplan, 2/ mindre investeringar enligt kultur- och fritidsnämndens investeringsplanering och 3/ inventarier. Under 2024 uppgår det totala investeringsanslaget i Mål och budget 2024–2026 till 12 400 000 kr. Detta investeringsärende ianspråktar 3 440 000 kr. Av dessa är 1 240 000 kr reinvesteringar i befintliga anläggningar och verksamheter där tillkommande kapital- och driftskostnader om 222 800 kr finansieras inom befintlig ram. Återstående investeringar på 2 200 000 kr är ny kapacitet där ramjustering krävs med 80 000 kr från och med 2025.

 • Ett e-förslag har inkommit till kommunen med önskan om att det ska tillkomma ett isbad vid relaxavdelningen på Norrtälje badhus. Förslaget har fått 68 röster. Kultur- och fritidsförvaltningen rekommenderar att kultur- och fritidsnämnden avslår e-förslaget om att tillföra ett isbad på Norrtälje badhus med anledning av den investeringskostnad som ett isbad innebär.

 • I ett område där kommunen vill vägleda utvecklingen mer i detalj kan översiktsplanen fördjupas. Fördjupningen av översiktsplanen för Norrtälje stad kompletterar den kommunomfattande översiktsplanen. Planens syfte är att skapa en långsiktig hållbar utveckling av bebyggelsen i området. Den ska vara vägledande och ett underlag för dialog mellan olika intressenter. Planen ska också vara ett verktyg i kommunens arbete med detaljplaner och bygglov. Syftet med granskningen är att ge möjlighet till insyn och påverkan, samt att få fram ett bra beslutsunderlag. Fördjupning av översiktsplanen för Norrtälje stad ligger till grund för granskningen. Norrtälje stad är i en expansiv fas och planering och genomförande pågår för nya stadsdelar, bostadsområden och verksamhetsområden. När staden utvecklas uppstår möjligheter att skapa mervärden för social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. Det behövs en samordnad plan för att belysa och prioritera mellan olika intressen och göra bedömningar av hur en positiv utveckling som helhet kan uppnås på kort och lång sikt. Fördjupade översiktsplanen utgår från fem utvecklingsstrategier: En stad att leva, studera och verka i genom hela livet. Aktiv stad i mänsklig skala Trygg och barnvänlig stad En stad rik på gröna och blå kvaliteter Tillgänglig och nära stad Stadens invånarantal har ökat med omkring 500 personer per år sedan 2015. Den snabba befolkningsökningen och de många pågående projekten ställer stora krav på att kommunen kan säkerställa en god framtida service och fungerande kultur- och fritidssysselsättningar. Löpande i förslaget ges förslag på områden som bör utvecklas och ge rum för platser och lokaler för kultur- och fritidsaktiviteter. Ett nytt avsnitt som tillkommit i denna version av förslaget och som är relevant för kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde är nya utpekade utredningsområden för framtida ridsportsverksamhet. Vilket i sådant fall innebär ny möjlig plats för ridskoleverksamheten i Vigelsjö att få mer utrymme och möjlighet att bedriva en hållbar verksamhet. Kultur- och fritidsnämnden har tidigare besvarat det samråd som skickades ut gällande fördjupad översiktsplan för Norrtälje stad. Beslutet fattades vid kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 20 april 2023.

 • Kultur- och fritidsnämnden har fått inbjudan till att granska förslaget till en ny översiktsplan för Norrtälje kommun, Översiktsplan 2050. Granskningsförslaget till översiktsplanen anger vägledning för den långsiktiga mark- och vattenanvändningen för hela kommunen. En översiktsplan är inte juridiskt bindande, men ska vara vägledande för beslut när det gäller detaljplanering, bygglov och andra tillståndsprövningar. Enligt planprocessen är steget efter samråd, en granskning av kommunens förslag till ny översiktsplan som kommunen har för avsikt att anta. Det är endast redaktionella ändringar som kan göras i planen mellan granskning och antagande. Kultur- och fritidsförvaltningen anser att granskningsförslaget på ett bra sätt beskriver hur Norrtälje kommun bör utvecklas enligt de strategier som finns för att uppnå målen som finns gällande framtida mark- och vattenanvändning. Kultur- och fritidsförvaltningen ser positivt på utpekad bebyggelseutveckling och de mål som finns gällande att balansera utvecklingstakten med behovet av samtida investeringar i samhällsservice. Kultur- och fritidsförvaltningen rekommenderar kultur- och fritidsnämnden att ställa sig bakom förslaget till Översiktsplan 2050 för Norrtälje kommun.

 • Kultur- och fritidsnämnden fördelar årligen verksamhetsbidrag till kulturföreningar. Syftet med stödet är att underlätta och möjliggöra skapande och utåtriktad kulturverksamhet som är öppen för allmänheten och/eller stödja verksamhet som belyser och utvecklar Norrtälje kommuns kulturhistoria och kulturarv. Verksamhetsbidragets storlek bedöms utifrån föregående års regelbundna verksamhet och omfattning där verksamhet som är öppen för allmänheten premieras. Verksamhetsbidraget är budgeterat till 400 000 kr för 2024. I år har 34 kulturföreningar ansökt om verksamhetsbidrag till en total summa om 1 102 000 kr. Förvaltningen föreslår att 400 000 kr fördelas i verksamhetsbidrag.

 • Kultur och fritidsförvaltningen har sammanställt inkomna ansökningar gällande verksamhetsbidrag för museer och stiftelser. De föreningar som inkommit med fullständiga ansökningar är Albert Engström Sällskapet, Roslagens Sjöfartsminnesförening, Skebobruks Museiförening, Söderbykarls fornminnes- och hembygdsförening och Axel, Julia och Torsten Nordströms stiftelse. Delar av museernas ansökningar behandlar kostnader för deras anläggningar, därav förslaget att omfördela en del av verksamhetsbidraget till nästkommande ansökan för anläggningsbidrag.

 • Studieförbunden når en stor bredd av invånare i kommunen. De stöttar våra lokala föreningar med utveckling, bildning och verksamhet. På så sätt når aktiviteter av skilda slag ut till många i hela Norrtälje kommun. STUSAM har en fördelningsnyckel för de kommunala bidragens fördelning, se bilaga.

 • Förslag till beslut avser fördelning till Norrtelje Biljardklubb av bidraget Öppen verksamhet för barn- och ungdomsföreningar för aktiviteter för personer med funktionsnedsättning. Bidraget beviljas till ledararvoden och ges som ledarbidrag där det förkommer aktiviteter där föreningen behöver ett ledarstöd i den öppna verksamhetens genomförande. Bidraget avser att skapa en samverkan mellan kommun och förening för en etablerad och regelbunden öppen verksamhet för barn och unga eller personer med funktionsnedsättning och på så vis en till ett mer aktivt liv och en meningsfull fritid. Norrtelje Biljardklubbs satsning stämmer väl överens med detta då målet för aktiviteterna är att permanenta möjligheterna att erbjuda biljardspel och social samvaro för personer med funktionsnedsättning boende vid LSS.

 • Tolv bidragsberättigade föreningar har ansökt om verksamhetsbidrag för 2024. Fördelningen baseras på föreningarnas inkomna ansökningar och kultur- och fritidsnämndens bidragsregler. Inför budget 2024 beslutade kultur- och fritidsnämnden att öka budgetramen för verksamhetsbidrag till funktionsrättsföreningar till 200 000 kronor. Detta innebär en utvidgad möjlighet att tillmötesgå föreningarnas behov av bidrag. Bland de ansökande föreningarna finns FUB och Norrtälje Autismförening, som båda driver uttalad barn- och ungdomsverksamhet med syftet att erbjuda meningsfulla fritidsaktiviteter för barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättningar. Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår att bidraget fördelas enligt tabellen ovan.

 • Förslag till beslut avser fördelning av aktivitetsbidrag till pensionärsföreningar. Aktivitetsbidraget för pensionärsföreningar är höjt till 300 000 kronor och baseras på föregående års redovisade aktiviteter. Det ska ge ekonomiskt stöd till verksamhetens omfattning och därmed stimulera till ökad aktivitet hos en äldre målgrupp och på så sätt bidra till en meningsfull fritid för kommunens pensionärer. Bidraget ska även täcka del av kostnaden för ledarutbildningar som kan behövas för verksamheten. Aktivitetsbidrag lämnas per bidragsberättigad aktivitet. Elva bidragsberättigade pensionärsföreningar har i sin ansökan uppgett föreningens totala antal genomförda aktiviteter under 2023. Totalt har 2142 st aktiviteter genomförts. Kultur- och fritidskontoret föreslår att årets aktivitetsbidrag består av ett grundbidrag på 5 000 kronor per förening och en rörlig del som genererar 114 kronor per bidragsberättigad aktivitet.

 • Kultur- och fritidsförvaltningen redovisar inkomna meddelanden till förvaltningen för perioden 28 mars – 22 april 2024.

 • Kultur- och fritidsförvaltningen redovisar inkomna ärenden.

 • § 63

  Information

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.