Hoppa över navigering

Möte 2022-05-16

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott
09:00 - 11:15 Sportcentrum
 •   1

  Val av justerare och tid för justering

 •   2

  Ändringar i föredragningslistan

 •   3

  Information

 • Handlingarna på bordet

 • Den interna styrningen och kontrollen är en del av kommunens styrsystem och ett redskap för kommunens ledning att främja en effektiv ledning av organisationen, hantering av risker, utveckling av verksamheten och utvärdering av verksamhetens resultat - ytterst för att säkerställa att verksamhetens syfte och mål nås. Målet med intern kontroll är: En effektiv internkontroll innebär att egen granskning och uppföljning genomförs i samtliga dessa avseenden, med fokus på: - Att system och rutiner finns så att budgeterade medel och andra resurser används i överrensstämmelse med tagna beslut. - Att säkerställa att lagar, bestämmelser, anvisningar, riktlinjer och överenskommelser följs. - Att minimera risken för missbruk och avsiktliga eller oavsiktliga fel som leder till extrakostnader eller att kommunens tillgångar äventyras. - Att säkerställa en rättvisande redovisning genom kontroll av riktigheten och tillförlitligheten i räkenskaperna. - Att skydda politiker och tjänstepersoner mot oberättigade misstankar om oegentligheter.

 • Tolv bidragsberättigade föreningar har ansökt om verksamhetsbidrag år 2022. Antal ansökningar pendlar från år till år och denna gång var det fyra föreningar som uteblev med ansökan.

  Budgetramen för verksamhetsbidrag funktionsrättsföreningar är 100 000 kronor och fördelningen baseras på föreningarnas inkomna ansökningar och kultur- och fritidsnämndens bidragsregler. Kontoret föreslår att bidraget fördelas enligt tabellen ovan.

 • Tolv bidragsberättigade pensionärsföreningar har ansökt om verksamhetsbidrag år 2022 med en summa på 276 000 kronor. Budgetramen för verksamhetsbidraget är 250 000 kronor och fördelningen baseras på föreningarnas inkomna handlingar och kultur- och fritidsnämndens bidragsregler.

 • Under 2021 antogs nya bidragsregler vilket innebär att endast registrerade kulturföreningar kan söka verksamhetsbidrag. Övriga ideella föreningar som tidigare kunde söka verksamhetsbidrag har fortfarande möjlighet att hyra kommunala lokaler till subventionerat pris. I år har 40 kulturföreningar ansökt om verksamhetsbidrag för 2022 med totalt summan 797 500 kr.

 • Kultur och fritidskontoret har sammanställt inkomna ansökningar gällande verksamhetsbidrag för museer och stiftelser. De föreningar som inkommit med fullständiga ansökningar är Söderbykarls fornminnes- och hembygdsförening, Skebobruks Museiförening, Albert Engström Sällskapet, Axel, Julia och Torsten Nordströms stiftelse och Stiftelsen Roslagsmuseet.

 • Norrtälje kommun har genom kultur-och fritidsnämnden sedan 1972 årligen delat ut kulturpris. Kultur- och fritidsnämnden kan själva nominera och utse kandidater till kulturpris.

 • Norrtälje kommun har genom kultur- och fritidsnämnden sedan 1972 årligen delat ut kulturstipendium. Kulturstipendiet kan sökas av enskild person eller grupp som är födda och/eller verksamma i Norrtälje kommun. Kulturstipendiet är ett ekonomiskt stöd i form av arbetsstipendium eller projektstipendium och bör i första hand delas ut till yngre personer som ansöker om stöd till sin utbildning eller är i en uppstartsprocess inom sin konstnärliga karriär. 2022 års stipendiesumma är totalt 40 000 kr som kan utdelas.

 • Förslag till beslut avser fördelning av stipendium för barn och ungdomsföreningar 2022 vars syfte är att stötta föreningar som bedriver ungdomsverksamhet inom Norrtälje kommun. Särskild vikt i bedömningen läggs på åtgärder som föreningen gjort i syfte att ge barn och ungdom en meningsfylld fritid samt för social fostran och god kamratskap. Ansökan om stipendium 2022 har inkommit från två föreningar. Nominering till stipendium kan också inkomma från ledamot i kultur- och fritidsnämnden.

 • Förslag till beslut avser genomförandet av försök med kultur- och fritidscheck under 2022 enligt uppdrag från kommunfullmäktige.

  Kultur- och fritidchecken kommer att erbjudas till de födda 2006 - 2008, vilket innefattar cirka 2000 personer. Checken som erbjuds innebär en summa på 500 kronor per person att nyttja för att betala kultur- eller fritidsaktivitet.

  Kultur- och fritidschecken fungerar som en subvention på anmälningsavgift, aktivitetsavgift och/eller medlemsavgift. Checken går att använda hos Norrtälje kommuns bidragsberättigade föreningar som valt att ta emot checken, hos Roslagens kulturskola, vid kommunala badhus och de privata aktörer som anslutit sig genom att godkänna de av kommunen uppsatta auktorisationsvillkor.  

  Effekten som eftersträvas är att fler ska få förutsättningar att delta vid aktiviteter och uppleva en meningsfull fritid. 

 • Lars Sundberg och övriga socialdemokrater har 2022-04-14 inkommit med ett ärendeinitiativ avseende ”bidrag till Norrtälje FN-förening”.

 • Kultur- och fritidskontoret redovisar inkomna meddelanden. 

 •   16

  Redovisning av delegeringsbeslut

 •   17

  Nya ärenden att redovisa för kultur- och fritidsnämnden år 2022

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.