Hoppa över navigering
 • Val- och demokratinämnden utser Nils Matsson (M) att tillsammans med ordförande justera protokollet. Justering äger rum på kommunstyrelsekontorets kansli.

 • Information om rekrytering av personal till högskoleprov läggs till i föredragningslistan under informationsärenden.

 • Mikael Forssander redovisar kort om arbetet med underlag till verksamhetsplanen för 2022 och statusen på uppdraget med att söka bidrag till nämndens verksamhet.

   

  Johanna Edin (nämndsekreterare), Conny Andersson (S) och Karin Broström (C) informerar om årets digitala valkonferens som ägde rum under veckan. Johanna Edin kommer skicka ut material från konferensen till alla i nämnden.

   

  Karin Broström (C) informerar om inkommen förfrågan från högskoleprovshandläggare om rekrytering av personal till högskoleprovet vid Stockholms universitet, och överlämnar ansvaret för uppföljning till kansliet.

   

  Bilagor

 • Val- och demokratinämnden redovisar ekonomiskt utfall per augusti samt prognos för helåret 2021 samt redogör för indikatorer, uppdrag och nämndens egna initiativ.

 • Val- och demokratinämnden redovisar avvikelser i form av avsaknad av barn- och jämställdhetsanalyser i tjänsteutlåtanden och att mindre ändringar i hanteringen av e-förslag är nödvändiga. Nämnden kommer att arbeta med att belysa dessa frågor ute på kommunens övriga förvaltningskontor. Genomförda kontroller avseende politikerarvoden påvisar behovet av pågående information och utbildningsinsatser till de som handlägger denna typ av ärenden. Två kontroller kvarstår att genomföra innan årsskiftet.

 • Till följd av sjukdom har överförmyndaren varit frånvarande i mer än 30 dagar och i hans ställe har därmed överförmyndarens ersättare trätt in på heltid. Ordinarie ersättningsbestämmelser utgår från principen att överförmyndarens ersättare har 50 procent av överförmyndarens ersättning. Till följd av den uppkomna situationen föreslås att ersättningen till överförmyndarens ersättare höjs till det totala överförmyndararvodet, under den period som överförmyndaren är frånvarande. Ekonomiskt kommer det inte innebära några utökade arvodeskostnader då överförmyndaren inte uppbär ersättning under sin sjukfrånvaro.

 • § 40

  Redovisning av e-förslag 2021

 • Inga meddelanden förelåg.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.