Hoppa över navigering
 • § 36

  Medgivande om deltagande på distans

 • § 37

  Val av justerare

 • § 38

  Ändringar i föredragningslistan

 • Kanslichef Mikael Forssander meddelar att en del av verksamhetsplanen är att genomföra en trygghetsundersökning för det förtroendevalda därav har denna enkätundersökning tagits fram. Undersökningen kommer att skickas ut till alla förtroendevalda nu under hösten och efter sammanställning av svaren kommer resultatet att redovisas på nämnden.

  Vidare informerar Forssander om statusen gällande deltagande per distans med full beslutande rätt vid nämndsammanträdena. Kommunstyrelsekontorets kansli har tagit fram ett förslag till riktlinjer som kommer behandlas av kommunstyrelsens arbetsutskott den 9 september. Dess riktlinjer kommer att utgöra förlaga för de riktlinjer som Val- och demokratinämnden kommer att fatta beslut om vid nästkommande sammanträde. Om nämnden har för avsikt att möjliggöra distansdeltagande.

  Avslutningsvis informerade ordförande om att Norrtälje kommun firar 50 år nästa år och med anledning av det har nämndens presidium bjudit in Torkel Andersson, projektledare för Norrtälje kommun 50 år, till nämndens nästa sammanträde.

   

   

 • Val och demokratinämnden redovisar en prognos i linje med budget. Nämnden bedömer att mål och uppdrag kommer att vara slutförda och uppfyllda enligt fastställd plan.

 • Val- och demokratinämnden är ansvarig att under 2022 genomföra allmänna val i kommunen. Nämnden har även ansvar för jämställdhet- och delaktighetsfrågor i den demokratiska processen för våra invånare.

 • Nämnden har identifierat ett antal risker vilka har riskskattats. Utvalda internkontrollområden följs upp och granskas under 2020. De kontroller som genomförts påvisar inga större avvikelser och rutinerna fungerar tillfredställande.

 • Kommunstyrelsekontoret har tagit fram ett förslag till sammanträdesschema för val- och demokratinämnden för år 2021. Förslaget bygger på kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges sammanträdesdagar samt Norrtälje kommuns styrprocess. Totalt sex sammanträden föreslås äga rum under 2021. Sammanträdena föreslås även fortsättningsvis vara på torsdagar och starta klockan 16.00.    

 • § 44

  Redovisning av beslutade e-förslag 2020

 • § 45

  Redovisning av e-förslag 2020

 • § 46

  Meddelanden till Val- och demokratinämnden

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.