Hoppa över navigering
 • § 71

  Val av justerare

 • Inför sammanträdet har begäran inkommit från en ledamot och ersättare att delta på distans då vederbörande anser att särskilda skäl föreligger för detta. Enligt de av val- och demokratinämnden antagna riktlinjerna är det formellt ordföranden som beslutar om distansdeltagande kan tillåtas. Val- och demokratinämndens ordförande har gjort bedömningen att de tekniska förutsättningarna inte kan garanteras så att samtliga ledamöter och ersättare kan delta på lika villkor enligt kommunallagens krav. 

 • Inga ändringar i föredragningslistan förelåg.

 • Inga informationsärenden förelåg.

 • § 75

  Förslag till tidsplan gällande reviderade ersättningsbestämmelser

 • Val- och demokratinämndens ledamöter och ersättare genomför en workshop för att bereda några av de förslag som inkommit utifrån att nämndens förtroendevalda har lämnat kommentarer till ett antal förslag som förvaltningen har tagit fram utifrån sin omvärldsbevakning.

  Bilagor

 • Kommunstyrelsekontoret redovisar vilka e-förslag som fått minst 50 antal röster och således ska besvaras eller beslutas om. Sedan senaste redovisningen i augusti har 3 nya e-förslag tillkommit och inga e-förslag har besvarats. För att säkerställa att dessa blir besvarade har ett arbete med att fördela ut förslagen och öppna upp för dialog med berörda förvaltningar påbörjats av kultur- och fritidskontoret.

 • Inga meddelanden förelåg.

 • Mikael Forssander, beredningsansvarig, redogör för att det föreligger ett antal delegationsbeslut som ännu inte redovisats till nämnden. Det rör främst ett antal beslut kopplat till valet samt nämndens delårsrapport 2 som ordföranden fick delegation att besluta om. Planen var att dessa skulle redovisas i samband med dagens sammanträde men till följd av bemanningen på kansliet hann dessa inte sammanställas.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.