Hoppa över navigering
 •   1

  Upprop

 •   2

  Val av justerare

 •   3

  Ändringar i föredragningslistan

 •   4

  Informationsärenden

 •   5

  Månadsrapport per februari 2022

 •   6

  Vallokaler i de allmänna valen 2022

 •   7

  Principer som ska gälla vid rekrytering av röstmottagare

 •   8

  Förordnande av röstmottagare på valdagen 2022

 •   9

  Redovisning av delegationsbeslut

 •   10

  Redovisning av e-förslag 2022

 •   11

  Meddelanden till val- och demokratinämnden 2022

 • § 13

  Val av justerare

 • Inga ändringar förelåg i föredragningslistan.

  • Mikael Forssander, beredningsansvarig, informerar om arbetet om planeringen inför de allmänna valen 2022. Sedan förgående sammanträde har valkansliets förstärkts med en timanställd medarbetare, Ann-Mari Alfredsson, och beställningen av valmaterial till Valmyndigheten är lagd. Vidare är valnämndens utbildning inför valen bokad till vecka 32-33. Avslutningsvis informerar Forssander om 85 ansökningar har inkommit för att arbeta som röstmottagare fram till vecka 11. 41 av dessa har kansliet intervjuat den 23 mars 2022.
  • Presidiet informerar om den utbildning som de deltagit i tillsammans med valsamordningen. Utbildningen anordnades av länsstyrelsen i Stockholms län den 15 mars i länsstyrelsens lokaler i Stockholm. På utbildningen deltog flera representanter från valnämnderna i länets kommuner.
  • Fanny Wennman, näringslivssamordnare, och Åsa Källander, nämndsekreterare, informerar om den fortsatta planeringen av införandet av ungdomsfullmäktige. Sedan förgående sammanträde har ett möte genomförts där ungdomar bjöds in och förvaltningen har diskuterat att genomföra en demokratidag i juni.
 • Val och demokratinämnden redovisar ekonomiskt utfall och prognos per februari 2022 samt redogör för uppdrag. För helåret 2022 prognostiserar nämnden en budget i balans.

 • Valsamordningen presenterar ett förslag på vallokaler som bedöms leva upp till de krav på tillgänglighet och värdeneutralitet som vallagen föreskriver. Förslaget är identiskt med de vallokaler som användes under Europaparlamentsvalet 2019, eftersom dessa noggrant kontrollerades och uppdaterades då. Men med anledning av ökade krav på tillgänglighet, värdeneutralitet och smittskyddsanpassning, kommer valsamordningen tillsammans med val- och demokratinämndens ordförande kontrollera vallokalerna under april. Beredningsansvarig och valsamordnare föreslås få delegation att teckna hyresavtal för vallokalerna. 

  Bilagor

 • Inför de allmänna valen har Valmyndigheten utfärdat ett ställningstagande gällande om krav på saklighet och opartiskhet hos röstmottagare och rösträknare m.fl. Av det framgår bland annat att röstmottagare inte bör kandidera till riksdag, kommun- eller regionfullmäktige. Till följd av valmyndighetens ställningstagande behöver Norrtälje kommun fatta om vilka principer som ska gälla för de som ska arbeta som röstmottagare. Frågan har diskuterats av val- och demokratinämndens presidium och då Norrtälje kommun anlitar ett stort antal röstmottagare där flera är lokalpolitiker har presidiet föreslagit att personer som kandiderar i valet kan tjänstgöra som röstmottagare i de allmänna valen 2022. Kommunstyrelsekontoret föreslås dock få i uppdrag att inför framtida val ersätta de röstmottagare som kandiderar i något av valen med personer som inte har partipolitisk anknytning.

  Bilagor

 • § 19

  Förordnande av röstmottagare på valdagen 2022

 • Ett delegationsbeslut har fattats den 12 januari 2022 med stöd av ordförandens brådskande delegation då nämndens ställningstagande inte kunde avvaktas. Beslutet gällde förordnande av lokala behörighetsadministratörer i Valmyndighetens IT-stöd Valid.

 • § 21

  §9 VDN Redovisning av e-förslag 2022

 • Meddelandena anmäls och läggs till handlingarna

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.