Hoppa över navigering
 • § 1

  Upprop

 • § 2

  Val av justerare och tid för justering

  • Information från möte med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) - Laila Lindroth, admin.chef och Nils Matsson, ordförande.
  • Information om digital rapportering i Troman politiker, ansökan om anspråk från förförtroendevalda - Rebecka Johansson, Natalie Larsson kommunstyrelsekontoret. Power Point presentation samt utbildnings film visas för nämnden. Från och med 1 mars 2024 övergår Norrtälje kommuns ledamöter och ersättare helt från pappersblanketter till digital rapportering för ansökan om anspråk arvode genom Troman Politiker. Denna digitala övergång rör ansökan om reseersättning, ersättning vid förrättning och förlorad arbetsinkomst.
  • Information från valorganisationen - Mikael Forssander, valsamordnaren. Nya röstmottagare har valorganisationen sökt i tidningar med annons. Ett 70-tal ansökningar inkom. Många ansökte men kom inte när de två inbokade intervjuerna utfördes. Trettio personer har blivit placerade på olika distrikt och ordförandena har valts i en annan process. Det finns en mix med erfarna och oerfarna i olika åldrar. Utbildning till nya röstmottagare kommer att hållas i april under tre veckor. Arbetet löper på enligt plan.
  • Information med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Laila Lindroth och ordförande redogör för mötet med SKR. 
 • Enligt vallagen ska varje kommun förordna och erbjuda ambulerande röstmottagning för de som inte har möjlighet att rösta i röstningslokal eller via bud. Närmare former kring hur det praktiskt ska utföras får kommunerna själva avgöra och kommunstyrelsekontoret föreslår därför att ambulerande röstmottagning erbjuds vardagar mellan klockan 9–15 under förtidsröstningsperioden. Vidare föreslås att det även erbjuds under nationaldagen 6 juni samt själva valhelgen mellan klockan 10–14.

  Bilagor

 • Valsamordningen presenterar ett förslag på röstningslokaler för förtidsröstningen till Europaparlamentet 2024 som bedöms uppfylla de krav på tillgänglighet och värdeneutralitet som krävs. För att uppnå kontinuitet för väljarna bygger förslaget på de röstningslokaler som användes i samband med allmänna valet 2022. Ändringen för förslaget gäller Norrtälje stadskärna där Roslagsmuséet ersätter Havstornet. Öppettiderna är något förändrade för att öka tillgängligheten och anpassas för att likställa för fler tätorter.

  Bilagor

 • Valsamordningen presenterar ett förslag på vallokaler som bedöms leva upp till de kraven på tillgänglighet och värdeneutralitet som vallagen föreskriver. Förslaget är till stora delar identiskt med de vallokalerna som användes under senaste allmänna val 2022 med några ändringar där vi funnit lämpligare alternativ. Vidare föreslås beredningsansvarig och valsamordnare föreslås få delegation att teckna hyresavtal för vallokalerna och ändra lokal vid händelse att beslutad lokal inte kan användas.

  Bilagor

 • Ett förslag till arvode och ersättningar för röstmottagare har tagits fram inför europaparlamentsvalet 2024. Förslaget bygger till stora delar på tidigare arvodesmodell där ett fast arvode har utgått för tjänstgöring på valdagen medan de röstmottagare som tjänstgjort i förtidsröstningen har fått ett timarvode. I syfte att förenkla administrationen har ersättning för utbildning och iordningställande av lokalen inkluderats i arvodet som höjts för att ta höjd för detta. Vidare föreslås det även formaliseras att reskostnadsersättningen följer Norrtälje kommuns ersättningsbestämmelser för förtroendevalda förutom för den ambulerande röstmottagningen där särskilda regler föreslås gälla.

  Bilagor

 • Kommunstyrelsekontoret redovisar vilka e-förslag som fått minst 50 antal röster och således ska besvaras eller beslutas om. Sedan senaste redovisningen i december 2023 har 2 nya e-förslag lagts ut för röstning och 6 har avslutats. Arbetet med att fördela ut förslag och öppna upp för dialog med berörda förvaltningar fortskrider.

  Bilagor

 • § 10

  Redovisning av delegationsbeslut

 • Nyhetsbrev från valorganisationen föreligger.

  Bilagor

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.