Hoppa över navigering
 •   1

  Upprop

 •   2

  Val av justerare

 •   3

  Ändringar i föredragningslistan

 •   4

  Informationsärenden

 •   5

  Månadsrapport per oktober 2021

 •   6

  Tjänstegaranti val- och demokratinämnden

 •   7

  Ungdomsfullmäktige i Norrtälje kommun

 •   8

  Redovisning av e-förslag 2021

 •   9

  Meddelanden till Val- och demokratinämnden 2021

 • Val- och demokratinämnden utser David Säll (C) att tillsammans med ordförande justera protokollet. Justering äger rum på kommunstyrelsekontorets kansli.

 • Inga ändringar i föredragningslistan föreligger, men Nils Mattson (M) ber om att få ställa en fråga i slutet av mötet.

 • * Planering inför de allmänna valen 2022

   

  Mikael Forssander (kanslichef) ger en lägesrapportering angående planeringen inför nästa års val. Arbetet med att sätta budgeten och specificera detaljbudgeten för 2022 har startat, där stort fokus ligger på planeringen och genomförandet av de allmänna valen. På grund av pandemin kommer det bli en ökad personalkostnad eftersom det kommer krävas fler röstmottagare i jour som kan tjänstgöra vid händelse av sjukbortfall. 

   

  * Digital justering av protokoll

   

  Björn Hjertsson (IT-avdelningens förvaltningsledare) informerar om arbetet med att utveckla elektroniska underskrifter och möjligheterna till att signera sammanträdesprotokoll digitalt. Han kommer bjudas tillbaka till nämnden när funktionen är på plats för att visa mer exakt hur det fungerar.

 • Val och demokratinämnden redovisar ekonomiskt utfall per oktober samt prognos för helåret 2021.

 • Samtliga nämnder har i Mål och budget 2021-2023 fått i uppdrag att ta fram en tjänstegaranti inom nämndens verksamhetsområde. Det föreligger en utmaning för val- och demokratinämnden givet att det inom stora delar av nämndes verksamhetsområde finansieras genom direkta anslag eller statsbidrag. Vidare betalar den primära målgruppen, det vill säga invånarna, för tjänstegarantier inget för att nyttja nämndens tjänster och lider följaktligen ringa eller ingen ekonomisk skada vid utebliven eller försenad leverans av nämndens tjänster. Kommunstyrelsekontoret har därför som förslag att val- och demokratinämnden antar en tjänstegaranti som avser leverans av namnvalsedlar åt de politiska partierna eftersom det är en verksamhet där de politiska partierna kan komma att lida ekonomiska men i händelse av försenad eller utebliven leverans.

  Bilagor

 • På uppdrag av val- och demokratinämnden presenterar kommunstyrelsekontoret en utredning med ett övergripande förslag på hur ett ungdomsfullmäktige i Norrtälje kommun skulle kunna se ut. Uppdraget ligger i linje med nämndens reglemente som stipulerar att demokratiutveckling och invånarnas delaktighet är av stor vikt. Med anledning av att kostnaderna för projektet inte finns med i Mål och budget för 2022 innebär det att finansieringen behöver komma från externt håll.

  Bilagor

 • § 58

  Redovisning av e-förslag 2021

 • Meddelandena anmäls och läggs till handlingarna.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.