Hoppa över navigering
 •   1

  Upprop

 •   2

  Val av justerare

 •   3

  Ändringar i föredragningslistan

 •   4

  Styrgrupp Översiktsplan

 •   5

  Samhällsbyggnadsinformation

 •   6

  Begäran om uppdrag för förstudie samt kommande detaljplan för fastigheterna Grindskolan 1 och Folkparken 2 med flera

 •   7

  Inbjudan till utställning om ny översiktsplan för Täby kommun 2050

 •   8

  Överlåtelse av exploateringsavtal för fastigheten Karljohansvampen 1 och del av fastigheten Tälje 3:1 i Norrtälje stad

 •   9

  Styrgruppsmöte för samhällsbyggnadsprojekt

 • § 82

  Val av justerare

 • Inga ändringar förelåg.

 • Emma Tarrodi Orlunder, översiktsplanerare, och Caroline Folkesson, konsult, föredrar aktuell status i arbetet med översiktsplanen. Tidplanen för projektet har reviderats efter dialog med Länsstyrelsen i Stockholms län. Den nya tidplanen innebär att översiktsplanen beräknas antas våren 2024 Under hösten har en medborgardialog genomförts vilken medförde att 275 svar inkom och Folkesson redovisar en sammanställning av svaren.

 • Lina Segrell, verksamhetsutvecklare, redogör för det fortsatta arbetet med kapacitetsutredningen för Norrtälje stad utifrån det tilläggsuppdrag som kommundirektör Anette Madsen givit. Utredningsuppdraget har visat att kapaciteten gällande spillvattenrening kan ökas tidigast 2026 vilket innebär att man måste frigöra kapacitet genom att minska mängden föroreningar. Norrtälje Vatten och Avlopp arbetar med omlokalisera slam i syfte att frigöra kapacitet i Lindholmens avloppsreningsverk men det kommer innebära att investeringar behöver göras i Rimbo avloppsreningsverk.

  Beträffande kapacitetsbristen i elnätet kan det åtgärdas genom investeringar i befintligt nät.  Trots dessa åtgärder kommer vidare åtgärder behöva genomföras på kort och lång sikt i syfte att säkerställa kapaciteten. Segrell redovisar också vilka åtgärder som föreslagits vidtas i syfte att säkerställa ett framtida arbetssätt i syfte att undvika en liknande situation i framtiden. 

 • På berörda fastigheter bedrivs för- och grundskoleverksamhet. Sammantaget finns det nästan 700 inskrivna elever och barn inom det område som förstudien ska hantera. Enligt lokalförsörjningsplanen (KS 2021-04-12 §71) är lokalerna på fastigheterna Folkparken 2, Parken 4 och Parken 5 i mycket dåligt skick och föreslås hanteras genom en utredning.

 • Täby kommun har bjudit in till utställning om ny översiktsplan för Täby kommun 2050 – Staden på landet. De fem målområden som föreslås i översiktsplanen för en hållbar utveckling ska bidra till att uppnå de globala hållbarhetsmålen enligt Agenda 2030 och till nationella klimat- och miljömål. Norrtälje kommun har tidigare yttrat sig över samrådsförslaget till ny översiktsplan för Täby kommun 2050 – Staden på landet. Norrtälje kommun tycker att utställningsförslaget är väl genomarbetat och beskriver hur Täby kommun ska utvecklas på lång sikt och har inga ytterligare synpunkter.

 • I samband med antagandet av detaljplanen Karljohansvampen 1 och del av fastigheten Tälje 3:1 i Norrtälje stad tecknades ett exploateringsavtal mellan bolaget Simply More AB och Norrtälje kommun. Bolaget Simply More AB vill nu överlåta fastigheten och exploateringsavtalet till nytt bolag: Karljohansvampen 1 AB, som har för avsikt att fullfölja exploateringen inom fastigheten. I enlighet med avtalet så krävs kommunens skriftliga medgivande till överlåtelse av avtalet. I samband med överlåtelsen övertar bolaget Karljohansvampen 1 AB samtliga rättigheter och skyldigheter i enlighet med exploateringsavtalet och dess bilagor. Moderbolaget A-gruppen invest Sverige AB ställer ut en moderbolagsgaranti till förmån för kommunen för att säkerställa erläggandet av gatukostnader.

 • Roger Gustafsson, projektchef, redogör för aktuell status i de stora samhällsbyggnadsprojekten Norrtälje hamn, Lommarstranden, Övre bryggårdsgärdet och Närheten.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.